Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin, syksy 2015

Last modified by koskenoj@helsinki_fi on 2024/03/27 10:47

Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin, syksy 2015

  Vastaa kurssikyselyyn WebOodissa! Olet saanut linkin kyselyyn sähköpostitse.

Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin Moodle

Voit keskustella Moodlessa nimelläsi mistä tahansa kurssiin liittyvästä asiasta. Moodleen palautetaan myös kurssin kirjalliset työt.

Vastuuopettaja: Mika Koskenoja 

Laajuus: 6 op

Tyyppi: Syventävä opinto

Opetus: Kurssin kokoontumisissa osanottajat pitävät etukäteen valmisteltuja esitelmiä. Pääosa kurssista toteutetaan lukupiirinä, tarkempi toteutustapa riippuu mm. kurssin osallistujien määrästä. Kurssin suorittamiseen sisältyy mm. 

  • kahden oman suullisen esitelmän pitäminen,
  • toisten pitämien esitelmien kuunteleminen,
  • osallistuminen keskusteluun esitelmien jälkeen,
  • kirjallisen esityksen valmistelu toisesta lukupiirissä luetusta kirjasta. Esityksen pituus on noin 2-3 sivua. Se voi olla luonteeltaan esimerkiksi kirja-arvostelu tai -esittely, ja siinä tulee ottaa kantaa kirjan soveltuvuuteen pro gradun lähdemateriaalina ja/tai opaskirjana. Kirjoitus palautetaan Moodleen, deadline pe 18.12.2015 klo 12.00.

Kurssilla ei ole kokeita.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan matematiikan opetuksen tutkielmien tekemiseen. Kurssin aikana luetaan (lukupiirissä) kaksi matematiikan opetuksen tutkimusta käsittelevää kirjaa (ks. kurssimateriaali alla). Lisäksi kurssilla tutustutaan joihinkin matematiikan opetuksen tutkimusartikkeleihin ja/tai valmiisiin pro graduihin. Kurssin lopusta varataan aikaa omien opetusaiheisten pro gradujen aloittamiselle. Kurssin tavoitteena on saada riittävät valmiudet opetusaiheisen matematiikan pro gradun tekemiseen.

Esitietovaatimukset: Ennen kurssin alkua täytyy olla suoritettuina kurssit Analyysi I ja Analyysi II sekä vähintään 25 op muita matematiikan opintoja.

Rajoitus kurssin suorittamiselle: Jos olet jo suorittanut Opettajalinjan peruskurssin, et voi suorittaa kurssia Johdatus matematiikan opetuksen tutkielmiin. Kurssien sisällöt ovat päällekkäisiä. Voit kuitenkin käydä halutessasi kuuntelemassa kurssin esitelmiä ja osallistua niistä käytäviin keskusteluihin.

Poissaolojen korvaaminen: Mikäli et voi osallistua johonkin kurssin esitelmäkokoontumiseen kurssin alkuosassa kirjojen lukupiirin aikana (to 5.11. saakka), tulee sinun kirjoittaa sen kerran esitelmän aiheesta vähintään yhden sivun pituinen referaatti (aihetta käsittelevästä kurssikirjan luvusta). Referaatit palautetaan pdf-tiedostoina kurssin Moodleen. Kurssin loppuosassa artikkeliesitelmien aikana riittää, että kirjoitat referaatin yhdestä kokoontumiskerralla käsitellystä kolmesta artikkelista. Jos olet pois torstaina 5.11., niin riittää, että kirjoitat referaatin kirjan luvusta RK Chapter 13. Directions for research.

The [toc] macro is a standalone macro and it cannot be used inline. Click on this message for details.

Ajankohtaista

Periodissa II (viikot 44-50) on vain yksi kahden tunnin kokoontuminen viikossa torstaisin klo 12-14 salissa C323. Toisten esitelmien pituus on 30 minuuttia.

Vähäisen käytön takia Presemo ei ole enää käytössä tällä kurssilla. Käyttäkää tarvittaessa Moodlea!

Opetusajat

Viikot 36-42 ti klo 12-14 salissa C122 ja to klo 12-14 salissa C323. Viikot 44-50 to klo 12-14 salissa C323.

Esitelmäohjelma

Torstai 10.9.2015

12.15-13.00 Juha Tolonen: MMMM Chapter I. Evidence-based pedagogy.

13.15-14.00 Mervi Tiikkaja: RK Chapter 1. History of proof.

Tiistai 15.9.2015

12.15-13.00 Eeva Haapakangas: MMMM Chapter II. Recognizing research.

13.15-14.00 Linda Lumio: RK Chapter 2. Usages of "proof" and "proving".

Torstai 17.9.2015

12.15-13.00 Anne Hannula: MMMM Chapter III. Critiquing quantitative research.

13.15-14.00 Erja Salmela: RK Chapter 3. Researcher perspectives.

Tiistai 22.9.2015

12.15-13.00 Leo Seppälä: MMMM Chapter IV. Reliability and validity in quantitative research.

13.15-14.00 Anne Kivistö: RK Chapter 4. Empirical results.

Torstai 24.9.2015

12.15-13.00 Laura Kokko: MMMM Chapter V. A survey of statistical methods.

13.15-14.00 Janne Suomalainen: RK Chapter 5. The role of proof.

Tiistai 29.9.2015

Ei kurssin kokoontumista.

Torstai 1.10.2015

12.15-13.00 Johannes Hentunen: MMMM Chapter VI. Critiquing qualitative research.

13.15-14.00 Heidi Villikka: RK Chapter 6. Types of reasoning.

Tiistai 6.10.2015

12.15-13.00 Johanna Koho: MMMM Chapter VII. Reliability and validity in qualitative research.

13.15-14.00 Stefan Schmid: RK Chapter 7. Classifying proofs and arguments.

Torstai 8.10.2015

12.15-13.00 Liisa Nieminen: MMMM Chapter VIII. A survey of qualitative methods.

13.15-14.00 Jaakko Tyvijärvi: RK Chapter 8. Argumentation.

Tiistai 13.10.2015

12.15-13.00 Ida Hintsala: MMMM Chapter IX. Teaching experiments, quasi-experimental research, and threats to validity.

13.15-14.00 Anne Aavamaa: RK Chapter 9. Teaching experiments.

Torstai 15.10.2015

12.15-12.45 Leo Seppälä: MMMM Chapter X. Evaluation, assesment, and research.

12.50-13.20 Anne Aavamaa: RK Chapter 10. Argumentation structures.

13.30-14.00 Mervi Tiikkaja: RK Chapter 11. Patterns of reasoning.

Tentti- ja lukuviikko 43/2015 (19.-23.10.2015)

Ei kurssin kokoontumisia

Torstai 29.10.2015

12.15-12.45 Eeva Haapakangas: MMMM Chapter XI. Finding research: the literature search.

12.50-13.20 Anne Hannula: MMMM Chapter XII. From consumer to producer.

13.30-14.00 Linda Lumio: RK Chapter 12. Implications for teaching.

Torstai 5.11.2015

12.15-12.45 Laura Kokko: RK Chapter 13. Directions for research.

12.50-13.20 Ida Hintsala: Carina Granberg, Jan OlssonICT-supported problem solving and collaborative creative reasoning: Exploring linear functions using dynamic mathematics softwareThe Journal of Mathematical Behavior, Volume 37, March 2015, Pages 48-62.

13.30-14.00 Johanna Koho:  Steven R. Jones: Areas, anti-derivatives, and adding up pieces: Definite integrals in pure mathematics and applied science contextsThe Journal of Mathematical Behavior, Volume 38, June 2015, Pages 9-28.

Torstai 12.11.2015

12.15-12.45 Johannes Hentunen: Morten Misfeldt, Mikkel Willum Johansen: Research mathematicians' practices in selecting mathematical problemsEducational Studies in Mathematics, July 2015, Volume 89, Issue 3, pp 357-373.

12.50-13.20 Erja Salmela: Jungeun Park: Is the derivative a function? If so, how do we teach it? Educational Studies in Mathematics, June 2015, Volume 89, Issue 2, pp 233-250.

13.30-14.00 Jaakko Tyvijärvi: Nina Attridgee, Maria Doritou, Matthew Inglis: The development of reasoning skills during compulsory 16 to 18 mathematics education, Research in Mathematics Education, Volume 17, Issue 1, 2015, pages 20-37.

Torstai 19.11.2015

12.15-12.45 Liisa Nieminen: Spencer Bagley, Chris Rasmussen, Michelle Zandieh: Inverse, composition, and identity: The case of function and linear transformationThe Journal of Mathematical Behavior, Volume 37, March 2015, Pages 36-47.

12.50-13.20 Stefan Schmid: Adrian Simpson: The anatomy of a mathematical Proof: Implications for analyses with Toulmin's schemeEducational Studies in Mathematics, September 2015, Volume 90, Issue 1, pp 1-17.

13.30-14.00 Anne Kivistö: Ivy Kidron, David TallThe roles of visualization and symbolism in the potential and actual infinity of the limit processEducational Studies in Mathematics,  February 2015, Volume 88, Issue 2, pp 183-199. ErratumEducational Studies in Mathematics, October 2015, Volume 90, Issue 2, pp 231-231.

Torstai 26.11.2015

12.15-12.45 Janne Suomalainen: Dov Zazkis, Keith Weber, Juan Pablo Mejía-Ramos: Two proving strategies of highly successful mathematics majorsThe Journal of Mathematical Behavior, Volume 39, September 2015, Pages 11-27.

12.50-13.20 Heidi Villikka: Christine Howe, Stefanie Luthman, Kenneth Ruthven, Neil Mercer, Riikka Hofmann, Sonia Ilie, Paula Guardia: Rational number and proportional reasoning in early secondary school: towards principled improvement in mathematics, Research in Mathematics Education, Volume 17Issue 1, 2015, pages 38-56.

13.30-14.00 Juha Tolonen: Raymond Flores, Esther Koontz, Fethi A. Inan, Mara Alagic: Multiple representation instruction first versus traditional algorithmic instruction first: Impact in middle school mathematics classroomsEducational Studies in Mathematics, June 2015, Volume 89, Issue 2, pp 267-281.

Torstai 3.12.2015

Tutustutaan pienryhmissä muutamiin valmiisiin opetusaiheisiin pro graduihin.

Piian gradu - Artturin gradu - Seijan gradu - Oskarin gradu - Reetan graduMikon gradu

Torstai 10.12.2015

Kurssin yhteenvetoa ym.

Jos esitelmän pitämiselle varattuna aikana tulee este (esim. sairastuminen), ota välittömästi yhteyttä Mikaan, mika.koskenoja (at) helsinki.fi. 

Kurssimateriaali

Curtis McKnight, Andy Magid, Teri J. Murphy, Michelynn McKnight: Mathematics Education Research: A Guide for the Research Mathematician. American Mathematical Society, Providence, RI, 2000. Kirjan 17 ensimmäistä sivua (sisältää mm. sisällysluettelon ja kirjan lukujen tiivistelmät).

David A. Reid, Christine Knipping: Proof in Mathematics Education: Research, Learning and Teaching. Sense Publishers, Rotterdam, 2010. Kirja sivulle 34 saakka (sisältää mm. sisällysluettelon ja kirjan kaksi ensimmäistä lukua).

Molemmista kurssikirjoista on muutamia kappaleita Kumpulan kampuskirjaston kurssikirjojen osastolla. Lisäksi molempia kirjoja on yksi kappale kirjaston lukusalissa (ei kotilainaan).

Kirjallisuutta suomeksi

P. Alasuutari: Laadullinen tutkimus 2.0. Osuuskunta vastapaino, Tampere, InPrint Riika, 2011.

J. Eskola, J. Suoranta: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2005.

S. Hirsjärvi, H. Hurme: Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Yliopistopaino, Helsinki, 2009.

S. Hirsjärvi, P. Remes, P. Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Kariston Kirjapaino Oy, Hämeenlinna, 2009.

J. Metsämuuronen: Laadullisen tutkimuksen perusteet. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2008.

J. Metsämuuronen: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Gummerus kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2006.

J. Metsämuuronen: Tilastollisen päättelyn perusteet. International Methelp Ky, 2002.

J. Tuomi, A. Sarajärvi: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2009.

K. Vehkalahti: Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Tammi, Helsinki, 2008.

H. Vilkka: Tutki ja mittaa: Määrällisen tutkimuksen perusteet. Tammi, Helsinki, 2007.

Kurssin arvostelu

Mika arvostelee esitelmät asteikolla 0-5, samoin kurssin loppuosassa palautettavan kirjallisen esityksen toisesta lukupiirissä luetusta kirjasta. Kurssiarvosana määräytyy näiden arvosanojen (mahdollisesti painotettuna) keskiarvona. Kurssiaktiivisuus, mm. aktiivinen osallistuminen kurssin esitelmä- ja Moodle-keskusteluihin voi nostaa arvosanaa yhdellä ylöspäin.

Kurssisuoritusmerkinnän saaminen edellyttää, että on palauttanut kaikki referaatit niistä esitelmistä, joita ei ole ollut kuuntelemassa.

Ilmoittaudu kurssille

 
Unohditko ilmoittautua? Katso ohjeet täältä!

Palautetta kurssista

Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella on käytössä jatkuva palautteen keruu eli voit antaa palautetta missä tahansa kohdassa kurssia. Palautelomakkeeseen pääset täältä.