1XX Pääkirjauskentät

Last modified by Anneli Renfors on 2024/03/25 11:34

MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska | English

100 110 111 130

Pääkirjaukset kentissä 100, 110, 111 ja 130

Lue myös osio Lisäkirjaukset kentissä 700, 710, 711 ja 730

Kaikki pääkirjauskentät ovat ydinelementtejä, jos sovellettavissa.

Teoksen päävastuullinen tekijä (henkilö, suku tai yhteisö) merkitään MARC 21 -formaatissa kenttään 100/110/111. Teoksen muut tekijät (muut kuin päävastuullinen tekijä) sekä ekspression tekijät ja muut aineistoihin liittyvät toimijat merkitään lisäkirjauksiksi kenttiin 700/710/711. Ensimmäinen päävastuullinen tekijä (creator) merkitään aina 100/110/111-kenttään riippumatta siitä, kuinka monta tekijää on samassa roolissa. Jos teoksella on useampia vastuullisia tekijöitä, merkitään 100/110/111 kenttään teoksen päävastuullinen tai tietolähteissä ensimmäisenä mainittu tekijä ja muut tekijät merkitään kentiin 700/710/711. Suomalaisen linjauksen mukaan kaikki teoksen tekijät merkitään kuvailuun, mutta tähän voidaan tehdä poikkeus harkinnan mukaan. KUMEA suosittelee merkitsemään mahdollisimman monta tekijää päävastuullisen tekijän lisäksi. 

Kun teoksella ei ole päävastuullista tekijää, pääkirjaus on teoksen ensisijainen nimeke. Näin esimerkiksi silloin, kun kuvailtavana on kooste tai kyseessä on anonyymi teos (esim. kansalliseepokset, uskontojen pyhät kirjat) tai aineisto on liikkuva kuvaa (esim. videotallenne, elokuva, konsolipeli). Teoksen ensisijainen nimeke merkitään kenttää 130. Jos teokselle merkitään päävastullinen tekijä kenttään 100/110/111, silloin teoksen ensisijainen nimeke merkitään kenttään 240. Poikkeus teoksen ensisijaista nimekkeen merkiisemiseen: silloin kun teos on alkukielellä ja ensisijainen nimeke on sama kuin manifestaation päänimeke kentässä 245‡a, kenttää 130/240 ei tarvitse merkitä.

Teoksen päävastuullinen tekijä ja teoksen ensisijainen nimeke muodostavat yhdessä teoksen auktorisoidun hakutiedon. Nämä ovat teoksen ydinelementtejä ja tallennetaan nykyisessä kuvailussa MARC 21 -formaatiin bibliografisen tietueen kenttiin. Teoksen ensisijainen nimeke voi olla MARC 21 -formaatissa kentässä 240 tai 130. Tekijyydestä, teoksen päävastuullisesta tekijästä sekä hakutietojen valinnasta tarkemmin ohjeesta RDA-hakutiedot

Auktorisoituja hakutietoja käytetään teosten ja ekspressioiden identifioimiseen ja toisaalta myös eri entiteettien (teos-ekspressio-manifestaatio-kappale, toimijat) välisten suhteiden merkitsemiseen. Teosten ja ekspressioden suhteet merkitään nykyisessä kuvailussa MARC 21 -formaatiin bibliografisen tietueen kenttiin 700 ja 730. Kenttää 730 käytetään suhteiden merkitsemiseen silloin, kun teoksella ei ole päävastuullista tekijää. Suhteiden merkitsemisestä on tulossa erillinen ohje.


100 - Pääkirjaus - henkilönnimi (ET)

Ydinelementti - Henkilö tai suku, joka on vastuussa teoksen sisällön luomisesta

RDA 9 Henkilöiden identifiointi ; RDA 10 Sukujen identifiointi ;  RDA 18 Yleiset suositukset suhteiden merkitsemisestä teokseen, ekspressioon, manifestaatioon tai kappaleeseen liittyviin toimijoihin ; RDA 19 Teokseen liittyvät toimijat  ; Liite C Artikkelit ; Liite F Lisäohjeita henkilönnimien merkitsemisestä (etuliitteet) ; Liite I  Suhteen määritteet

Kenttään 100 merkitään teoksen päävastuullisen henkilötekijän tai suvun nimi auktorisoidussa muodossa.

Toimijoiden nimet tallennetaan ensisijaisesti auktoriteettitietokanta Asteriin tallennetussa muodossa. Muita kuin suomalaisten toimijoiden auktorisoituja nimimuotoja tarkistetaan eri maiden kansallisbibliografioista ja Viafista. Jos aineistoon liittyvän toimijan auktorisoitua nimimuotoa ei löydy auktoriteettitietokannoista, toimijan ensisijainen nimimuoto muodostetaan Toimijakuvailuohjeen mukaan. Epävarmoissa tapauksissa nimelle voi pyytää auktorisointia Toimijakuvailupalvelusta toimijakuvailu-posti@helsinki.fi. Tarkempia tietoja toimijoiden kuvailusta ja auktorisoiduista nimimuodoista Toimijakuvailuohjeessa.

RDA hakutiedot

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit

 • 1. indikaattori
  • 0 - Nimen osien järjestys suora
   Etunimi ennen sukunimeä tai nimi, joka koostuu sanoista, alkukirjaimista, kirjaimista jne. suorassa järjestyksessä.
  • 1 - Nimen osien järjestys käänteinen
   Sukunimi ennen etunimeä. Tähän myös yksittäinen nimi, joka varmasti tiedetään sukunimeksi.
  • 3 - Suvun nimi
   Nimi edustaa perhettä, heimoa, hallitsijasukua, taloa tms. ryhmää ja voidaan tallentaa joko suorassa tai käänteisessä järjestyksessä.
 • 2. indikaattori
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit (lyhennetty lista) 

 • ‡a - Henkilönnimi (ET)
  • Sukunimi ja/tai etunimi; nimen tilalla käytetyt kirjaimet, alkukirjaimet, lyhenteet, fraasit tai numerot; suvun nimi.
  • Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla.
  • Jos etunimistä käytetään vain alkukirjaimia, alkukirjaimen perään tulee piste ja kirjainten väliin tulee tyhjälyönti.
 • ‡b - Numerointi (ET)
  • Osakenttään merkitään kuninkaallisten, paavien ym. nimien numerointi roomalaisilla numeroilla.
  • Roomalainen numero ja sitä mahdollisesti seuraava etunimen osa (ensimmäisen indikaattorin arvo on 0).
 • ‡c - Arvonimet ja muut nimeen liittyvät sanat (T)
  • Osakenttään tallennetaan tietoja myös henkilön syntymä- tai asuinpaikkakunnasta, ammatista tai muista tunnusmerkeistä.
  • Nimeen liittyvä, sukulaisuutta osoittava sana, tallennetaan tähän osakenttään.
  • Määritteet ammatti (esim. lastenkirjailija) ja henki tulevat kaarisulkuihin, kaikki muut määritteet merkitään ilman kaarisulkeita.
  • Henkilön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta.
 • ‡d - Nimeen liittyvät aikamääreet (ET)
  • Syntymä- ja/tai kuolinvuodet, kukoistuskaudet tai muut nimeen liittyvät aikamääreet ks. tarkemmin Toimijakuvailuohje.
  • Käytetään Asterin auktoriteettitietueiden mukaisia aikamääreitä
  • Poimituissa tietueissa voidaan käyttää eri maiden nimiauktoriteettien vuosia
 • ‡e - Suhdetermi (T)
  • Kuvaa henkilön suhdetta teokseen
  • Osakenttään merkitään henkilön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava suhdetermi (tekijän rooli). Suhdetta määrittäviä termejä löytyy RDA Toolkitin Liitteestä I tai Metatietosanastosta. Termit ovat myös Alephin luettelointiclientin alasvetovalikossa (CTRL + F8).
  • Osakenttää toistetaan, kun henkilön suhdetta aineistoon halutaan kuvailla useammalla suhteen määritteellä. Melindassa voi suhteen määritteeksi olla merkittynä sekä yleisempi että tarkempi määrite.
  • Musiikkiaineistossa on käytetty myös soittimien ja äänialojen nimiä ja lyhenteitä, suomeksi ja englanniksi. Toistaiseksi näitä saa edelleen käyttää.
  • Tarkemmat ohjeet
 • ‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto (ET)
  • Täydellisempi kuin osakentässä ‡a.
  • Jos osakenttä on osa auktorisoitua hakumuotoa, sitä ei saa poistaa!
 • ‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
  • Asteri-ID, ISNI-tunnus linkkimuodossa https://isni.org/isni/<16 merkkiä pitkä tunniste>), ORCID tai jonkin muun auktoriteettitietokannan kontrollinumero
  • Kontrollinumero sisältää auktorisoidun muodon lähteen ja ID-numeron
  • ‡0 osakentät Asterin henkilön- ja yhteisönnimissä linkittävät auktoriteetit ja bibliografiset tietueet yhteen. Niitä ei saa poistaa Melindasta! Myös paikallistietokannoissa Asterin tunnisteet on hyvä säilyttää.
  • ‡0 osakentässä Aleph-kuvailutyökalun ulkopuolella on Asterin nimikannan ISIL-tunnus aina FI-ASTERI-N. Aleph-työkalun sisällä FI-ASTERI-N-tunnusta vastaa Alephin sisäinen tietokantakoodi FIN11. Tunnisteen numerokoodi on sama molemmissa.
  • ‡0 osakentät poimituissa tietueissa:
   • Jos toimijan nimi on auktorisoitu Asteriin, merkitään vain Asteri-tunniste 0-osakenttään. Muut tunnisteet poistetaan.
   • Muutoin standarditunnisteet voidaan jättää, mutta pelkän numerosarjan sisältävät ‡0 osakentät poistetaan. 
   • Jos ‡a osakentässä olevaa muotoa muokataan Suomen käytäntöjen mukaiseksi, ISNI-tunnus säilytetään ‡0 osakentässä, mutta muut ‡0 osakentät poistetaan.
   • Jos ulkomaisista kannoista poimitaan suomalaisia nimiä, ISNI-tunnus on suositeltavaa jättää ‡0 osakenttään, ellei nimessä ole sekaantumisen vaaraa esim. toisen samannimisen kanssa.
 • ‡1 - Reaalimaailman kohteen tunniste (T)
  • Uusi osakenttä, joten käyttöön primaarikuvailussa ei toistaiseksi ole ohjeistusta
  • Säilytetään poimituissa tietueissa
 • ‡4 - Suhde (T)
 • ‡7 - Tietojen provenienssi (T)
  • Ei vielä käytössä

Osakenttien järjestys ja välimerkit

Osakenttäjärjestys:‡a Henkilönnimi, ‡c Muut lisäykset ‡q (Henkilönnimen täydellisempi muoto), ‡d Aikamääreet, ‡e Suhdetermi. ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero 

Osakenttien ‡c, ‡d ja ‡e eteen merkitään pilkku.
Osakentän ‡q sisältö merkitään sulkuihin.
Osakenttä ‡0 on aina viimeinen osakenttä.
100-kenttä päättyy pisteeseen Loppupisteohjeen mukaisesti (jos mukana osakenttä ‡0, piste merkitään ennen sitä)
Jos osakenttä ‡d päättyy välimerkkiin, osakenttää ‡e edeltävä välimerkki jätetään pois.

Esimerkki
100 1# ‡a Paasikivi, J. K., ‡d 1870-1956, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000068632
100 1# ‡a Meikäläinen, M.-L ., ‡e kirjoittaja, ‡e valokuvaaja.
100 1# ‡a Levanto, Marjatta, ‡d 1944- ‡e kirjoittaja, ‡e kääntäjä. ‡0 (FI-ASTERI-N)000076632 
100 1# ‡a Koskinen, Seppo, ‡d 1954- ‡e haastattelija. ‡0 (FI-ASTERI-N)000149436
Ei pilkkua osakentän ‡e eteen, koska osakenttä ‡d päättyy välimerkkiin
100 1# ‡a Carpelan, Pirkko, ‡e kokoaja, ‡e kääntäjä. ‡0 (FI-ASTERI-N)000117438
100 1# ‡a Niskanen, Mikko, ‡d 1929-1990, ‡e ohjaaja, ‡e näyttelijä. ‡0 (FI-ASTERI-N)000068652
100 3# ‡a Kreuger,  ‡c suku.
Ei suhdetermiä
100 1# ‡a Koivisto, Jari ‡c (lastenkirjailija), ‡e kirjoittaja.
100 1# $a Sainio, Ari, ‡d 1958-  ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000148061
100 0# ‡a White Eagle ‡c (henki) ‡0 (FI-ASTERI-N)000073810
Hengelle ei merkitä suhdetermiä
100 0# ‡a Svava Jakobsdóttir, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000067018
100 1# ‡a Smith, Elizabeth ‡q (Ann Elizabeth), ‡e kirjoittaja.
100 1# ‡a Alasalmi, Päivi, ‡d 1966- ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000040297
100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian. ‡0 (DE-101c)310008891
Osakentässä ‡0 lähde ja numero (Saksan kansallisbibliografiassa oleva auktoriteettitietueen numero)
100 1# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882, ‡e kirjoittaja. ‡0 https://isni.org/isni/1234567899999799
Osakentässä ‡0 ISNI-tunnus linkkimuodossa
100 1# ‡a Carvallo, Andres, ‡e kirjoittaja. ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/nb2011025386
Osakentässä ‡0 linkki auktoriteettitietueeseen


110 - Pääkirjaus - yhteisönnimi (ET)

Ydinelementti - Yhteisö, joka on vastuussa teoksen sisällön luomisesta

RDA 11 Yhteisöjen identifiointi ;  RDA 18 Yleiset suositukset suhteiden merkitsemisestä teokseen, ekspressioon, manifestaatioon tai kappaleeseen liittyviin toimijoihin ; RDA 19 Teokseen liittyvät toimijat ; Liite C Artikkelit ; Liite I  Suhteen määritteet

Kenttään 110 merkitään teoksen päävastuullisen yhteisötekijän nimi (RDA 19.2.1.1.1 Yhteisö tekijänä) auktorisoidussa muodossa.

Toimijoiden nimet tallennetaan ensisijaisesti auktoriteettitietokanta Asteriin tallennetussa muodossa. Muita kuin suomalaisten toimijoiden auktorisoituja nimimuotoja tarkistetaan eri maiden kansallisbibliografioista ja Viafista. Jos aineistoon liittyvän toimijan auktorisoitua nimimuotoa ei löydy auktoriteettitietokannoista, toimijan ensisijainen nimimuoto muodostetaan Toimijakuvailuohjeen mukaan. Epävarmoissa tapauksissa nimelle voi pyytää auktorisointia Toimijakuvailupalvelusta toimijakuvailu-posti@helsinki.fi. Tarkempia tietoja toimijoiden kuvailusta ja auktorisoiduista nimimuodoista Toimijakuvailuohjeessa. Yhteisön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta.

Jos yhteisötekijänä on kokous/konferenssi tmv. käytetään formaatin kenttää 111. Mutta silloin, jos kokouksen nimi on yhteisön alahierarkiana, käytetään kuitenkin kenttää 110. 

Kokousjulkaisuisssa käytetään kiinteämittaisten kenttien koodia 008/29 = 1 - Kokousjulkaisu.

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit

 • 1. indikaattori
  • 0 - Nimen osien järjestys käänteinen
   Yhteisönnimi alkaa henkilönnimellä, joka esitetään käänteisessä järjestyksessä sukunimi ensin.
  • 1 - Hallintoalueen nimi
   Julkishallinnollinen tai kirkollinen yhteisö.
  • 2 - Nimen osien järjestys suora
 • 2. indikaattori
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit (lyhennetty lista)

 • ‡a - Yhteisönnimi (ET)
  • Hallintoalueen tai yhteisön nimi, johon liittyy alayksiköitä/alahierarkioita. Kun kysymyksessä on valtionhallinnon hierarkia, valtion nimi tallennetaan ‡a-osakenttään.
  • Tähän osakenttään kirjoitetaan myös muut nimeen tehtävät lisäykset kaarisulkuihin nimen perään. Muut nimeen tehtävät lisäykset ovat esim. yhteisön tarkoitusta kuvaava yleismääre, jos tarkoitus ei ilmene yhteisön nimestä, tai yhteisön sijaintipaikan nimi tai perustamisvuosi, joka erottaa toisistaan kaksi samankaltaista yhteisönimeä. Tavallisimmat lisäykset, joita käytetään selventämään yhteisönnimen luonnetta on esim. säätiö, yhdistys, yhtiö, yritys.
  • Yhteisön järjestämät kokoukset: yhteisön nimi osakenttään ‡a, kokouksen nimi osakenttään ‡b ja täsmentävät tiedot  osakenttiin ‡n,‡d, ‡c.
 • ‡b - Alayksikkö (T)
  • Hallintoalueen tai yhteisön alayksikön/alahierarkian nimi tai kokouksen nimi.
  • Jos hierarkia on useampitasoinen, osakenttää ‡b voidaan tarvittaessa toistaa.
 • ‡c - Kokouksen paikka (T)
  • Paikan- tai instituution nimi.
 • ‡d - Kokouksen tai sopimuksen allekirjoittamisen aika (T)
  • Merkitään pelkkä vuosiluku.
 • ‡e - Suhdetermi (T)
  • Kuvaa yhteisön suhdetta teokseen
  • Osakenttään merkitään yhteisön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava suhdetermi (tekijän rooli). Suhdetta määrittäviä termejä löytyyRDA Toolkitin Liitteestä I tai Metatietosanastosta. Termit ovat myös Alephin luettelointiclientin alasvetovalikossa (CTRL + F8).
  • Osakenttää toistetaan, kun yhteisön suhdetta aineistoon halutaan kuvailla useammalla suhteen määritteellä. Melindassa voi suhteen määritteeksi olla merkittynä sekä yleisempi että tarkempi määrite.
  • Musiikkiaineistossa on käytetty myös soittimien ja äänialojen nimiä ja lyhenteitä, suomeksi ja englanniksi. Toistaiseksi näitä saa edelleen käyttää.
  • Tarkemmat ohjeet
 • ‡n - Kokouksen numero tai muu numerointitieto (T)
  • Yhteisön alle kirjatun kokouksen järjestysnumero tai numero teoksen osalle, jota käytetään teoksen nimekkeen kanssa tekijä/nimeke -kentässä.
  • Kokouksen järjestysnumero merkitään aina arabialaisin numeroin.
 • ‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
  • Asteri-ID, ISNI-tunnus linkkimuodossa https://isni.org/isni/<16 merkkiä pitkä tunniste>), ORCID tai jonkin muun auktoriteettitietokannan kontrollinumero
  • Kontrollinumero sisältää auktorisoidun muodon lähteen ja ID-numeron
  • ‡0 osakentät Asterin henkilön- ja yhteisönnimissä linkittävät auktoriteetit ja bibliografiset tietueet yhteen. Niitä ei saa poistaa Melindasta! Myös paikallistietokannoissa Asterin tunnisteet on hyvä säilyttää.
  • ‡0 osakentät poimituissa tietueissa:
   • Jos toimijan nimi on auktorisoitu Asteriin, merkitään vain Asteri-tunniste 0-osakenttään. Muut tunnisteet poistetaan.
   • Muutoin standarditunnisteet voidaan jättää, mutta pelkän numerosarjan sisältävät ‡0 osakentät poistetaan. 
   • Jos ‡a osakentässä olevaa muotoa muokataan Suomen käytäntöjen mukaiseksi, ISNI-tunnus säilytetään ‡0 osakentässä, mutta muut ‡0 osakentät poistetaan.
   • Jos ulkomaisista kannoista poimitaan suomalaisia nimiä, ISNI-tunnus on suositeltavaa jättää ‡0 osakenttään, ellei nimessä ole sekaantumisen vaaraa esim. toisen samannimisen kanssa.
    ‡1 - Reaalimaailman kohteen tunniste (T)
  • Uusi osakenttä, joten käyttöön primaarikuvailussa ei toistaiseksi ole ohjeistusta
  • Säilytetään poimituissa tietueissa
 • ‡4 - Suhde (T)
 • ‡7 - Tietojen provenienssi (T)
  • Ei vielä käytössä

Osakenttien järjestys ja välimerkit

Osakenttäjärjestys: ‡a Yhteisön nimi (Lisäys). ‡b Alayksikkö ‡n (Kokouksen järjestysnumero. : ‡d Aika : ‡c Paikka), ‡e Funktiotermi. ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero 

Osakenttien ‡a ja ‡b väliin merkitään piste.
Osakentät ‡n, ‡d ja ‡c  erotetaan toisistaan kaksoispisteellä ja merkitään samojen kaarisulkujen sisään.
Osakentän ‡e eteen pilkku.
Osakenttä ‡0 on aina viimeinen osakenttä.
110-kenttä päättyy pisteeseen Loppupisteohjeen mukaisesti (jos mukana osakenttä ‡0, piste merkitään ennen sitä)

Esimerkki
110 1# ‡a Suomi. ‡b Valtiovarainministeriö, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000038026
110 1# ‡a Suomi. ‡b Sosiaali- ja terveysministeriö. ‡b Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osasto, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000160546
110 2# ‡a Suomen betoniyhdistys, ‡e kirjoittaja, ‡e julkaisija. ‡0 (FI-ASTERI-N)000004439
110 2# ‡a Ajoneuvoverotyöryhmä, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000014266 
Osakentässä ‡0 Asteri-ID
110 2# ‡a Euroopan neuvosto, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FI-ASTERI-N)000007372
Osakentässä ‡0 Asteri-ID
110 2# ‡a International Association of Manichaean Studies. ‡b International Conference ‡n (7. : ‡d 2009 : ‡c Dublin, Irlanti), ‡e kirjoittaja.


111 - Pääkirjaus - kokouksen nimi (ET)

Ydinelementti - Yhteisö, joka on vastuussa teoksen sisällön luomisesta

RDA 11 Yhteisöjen identifiointi ;  RDA 18 Yleiset suositukset suhteiden merkitsemisestä teokseen, ekspressioon, manifestaatioon tai kappaleeseen liittyviin toimijoihin ; RDA 19 Teokseen liittyvät toimijat ; Liite C Artikkelit ; Liite I  Suhteen määritteet 

Jos yhteisötekijänä (RDA 19.2.1.1.1 Yhteisö tekijänä) on kokous/konferenssi, teoksesta päävastuullisen kokouksen nimi merkitään kenttään 111. Tätä kenttää käytetään kokousten ohella myös näyttelyiden ja muiden tapahtumien hakutietojen merkitsemiseen (esim. olympialaiset). Kokous merkitään tekijäksi silloin, kun julkaisu käsittää kokouksen asia- ja pöytäkirjat toimitetussa muodossa ja kokouksella on erottuva nimi. Sellaiset yhteisön järjestämät kokoukset, joissa kokouksen nimi on yhteisön alahierarkiana, merkitään kenttään 110.

Toimijoiden nimet tallennetaan ensisijaisesti auktoriteettitietokanta Asteriin tallennetussa muodossa. Muita kuin suomalaisten toimijoiden auktorisoituja nimimuotoja tarkistetaan eri maiden kansallisbibliografioista ja Viafista. Jos aineistoon liittyvän toimijan auktorisoitua nimimuotoa ei löydy auktoriteettitietokannoista, toimijan ensisijainen nimimuoto muodostetaan Toimijakuvailuohjeen mukaan. Epävarmoissa tapauksissa nimelle voi pyytää auktorisointia Toimijakuvailupalvelusta toimijakuvailu-posti@helsinki.fi. Tarkempia tietoja toimijoiden kuvailusta ja auktorisoiduista nimimuodoista Toimijakuvailuohjeessa. Yhteisön kuvailuun liittyviä termejä löytyy Metatietosanastosta.

Kokousjulkaisuisssa käytetään kiinteämittaisten kenttien koodia 008/29 = 1 - Kokousjulkaisu.

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit

 • 1. indikaattori
  • 0 - Nimen osien järjestys käänteinen
   Kokouksen nimi alkaa henkilönnimellä, joka esitetään käänteisessä järjestyksessä sukunimi ensin. Hallintoalueen nimiKirjauksen alkuun tulee hallintoalueen nimi
  • 2 - Nimen osien järjestys on suora
 • 2. indikaattori
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit (lyhennetty lista)

 • ‡a - Kokouksen tai hallintoalueen nimi (ET)
  • Kun kyseessä on useampia alayksiköitä, tallennetaan ensimmäisen kokonaisuuden nimi ensin.
 • ‡c - Kokouksen paikka (T)
  • Paikan- tai instituution nimi.
 • ‡d - Kokouksen tai sopimuksen allekirjoittamisen aika (T)
  • Merkitään pelkkä vuosiluku.
 • ‡e - Alayksikkö (T)
  • Osakenttä on pakollinen, mikäli tieto on tarpeen kokouksen identifioinnin kannalta.
 • ‡j - Suhdetermi (T)
  • Kuvaa yhteisön suhdetta teokseen.
  • Osakenttään merkitään yhteisön nimeen liittyvä tekijyyttä osoittava suhdetermi (tekijän rooli). Suhdetta määrittäviä termejä löytyy RDA Toolkitin Liitteestä I tai Metatietosanastosta. Termit ovat myös Alephin luettelointiclientin alasvetovalikossa (CTRL + F8). 
  • Osakenttää toistetaan, kun yhteisön suhdetta aineistoon halutaan kuvailla useammalla suhteen määritteellä. Melindassa voi suhteen määritteeksi olla merkittynä sekä yleisempi että tarkempi määrite.
  • Tarkemmat ohjeet
 • ‡n - Kokouksen numero tai muu numerointitieto (T)
  • Kokouksen numero merkitään arabialaisin numeroin.
 • ‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
  • Vain niihin yksittäisiin kokouksiin, jotka on auktorisoitu, voidaan liittää Asteri-ID.
  • Jos kokoussarja on auktorisoitu, mutta ei yksittäistä kokousta, niin 111-kentän a-osakenttä poimitaan/kopioidaan Asteritietueesta
   • Tällaisessa tapauksessa bibliografisen tietueen 111-kenttään ei tule 0-osakenttää
  • Yksittäiset kokoukset olisi hyvä auktorisoida, jolloin kyseisen kokouksen hakumuodon voisi poimia Asterista kaikkine osakenttineen.
  • Jos yksittäinen kokous on auktorisoitu, niin kokoussarjan auktoriteettia ei käytetä.
 • ‡1 - Reaalimaailman kohteen tunniste (T)
  • Uusi osakenttä, joten käyttöön primaarikuvailussa ei toistaiseksi ole ohjeistusta
  • Säilytetään poimituissa tietueissa
 • ‡4 - Suhde (T)
 • ‡7 - Tietojen provenienssi (T)
  • Ei vielä käytössä

Osakenttien järjestys ja välimerkit

Osakenttäjärjestys: ‡a Kokouksen nimi. ‡e Alayksikkö ‡n (Kokouksen järjestysnumero. : ‡d Aika : ‡c Paikka), ‡j suhdetermi. ‡0 Auktoriteettitietueen kontrollinumero

Osakenttien ‡a ja ‡e väliin merkitään piste.
Osakentät ‡n, ‡d  ja ‡c erotetaan toisistaan kaksoispisteellä ja merkitään samojen kaarisulkujen sisään. Osakentän ‡j eteen pilkku.
Osakenttä ‡0 on aina viimeinen osakenttä.
111-kenttä päättyy pisteeseen Loppupisteohjeen mukaisesti (jos mukana osakenttä ‡0, piste merkitään ennen sitä)

Yksittäisen kokouksen hakutietoon merkitään kokouksen numero, ajankohta ja paikka, jos ne ovat tiedossa. Paikka merkitään kuvailun kielellä, jos mahdollista. Paikan jälkeen merkitään myös hallintoalueen nimi.

Esimerkki

Kokoussarja auktorisoitu Asterissa
111 2# ‡a Pohjoiskalottikonferenssi ‡0 (FI-ASTERI-N)000167935

Yksittäinen, Asterissa auktorisoimaton kokous
111 2# ‡a Pohjoiskalottikonferenssi ‡n (19. : ‡d 1996 : ‡c Rovaniemi, Suomi), ‡j kirjoittaja.
245 10 ‡a Pohjoismainen yhteistyömalli ja pohjoinen ulottuvuus : ‡b onko omaehtoisella pohjoisella politiikalla tilausta? : Norden-yhdistysten 19. Pohjoiskalottikonferenssi 30.8.-1.9.1996, Lapin yliopisto, Rovaniemi / ‡c [toimittaja: Pekka Poutanen].

Kokoussarja auktorisoitu Asterissa
111 2# ‡a Kielitieteen päivät. ‡0 (FI-ASTERI-N)000168139

Yksittäinen, Asterissa auktorisoimaton kokous:
111 2# ‡a Kielitieteen päivät ‡n (28. : ‡d 2001 : ‡c Jyväskylä, Suomi), ‡j kirjoittaja.
245 10 ‡a Kielten ja kielitieteen moninaisuus : ‡b XXVIII kielitieteen päivät Jyväskylä 17.-19.5.2001.

Yksittäinen, Asterissa auktorisoitu kokous
111 2# ‡a Conference on Gender Equality and Women in the Arctic ‡d (2002 : ‡c Inari, Suomi) ‡0 (FI-ASTERI-N)000168034

111 2# ‡a Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists ‡n (8. : ‡d 2017 : ‡c Helsinki, Suomi ; ‡c Hanko, Suomi) ‡0 (FI-ASTERI-N)000215579

Poimittu tietue, hakumuoto ei noudata suomalaisia sääntöjä
111 2# ‡a International Labour Conference ‡n (105th session : ‡d 2016 : ‡c Geneva), ‡j kirjoittaja.
 


130 - Pääkirjaus - yhtenäistetty nimeke (ET)

Teoksen ensisijainen nimeke tai vakiintunut kokoava nimeke on ydinelementti (jos saatavilla tai sovellettavissa) 
- Manifestaation suhde teokseen ja ekspressioon
Ekspression kieli on ydinelementti

RDA 6 Teosten ja ekspressioiden identifiointi ; RDA 6.11 Ekspression kieli

RDA:ssa ei ole "yhtenäistettyä nimekettä", sen sijaan on käsite teoksen ensisijainen nimeke (tai vakiintunut kokoava nimeke musiikkiteoksissa, anonyymeissa klassissa teoksissa). Teoksen ensisijainen nimeke (yleensä alkuteoksen nimeke) kentässä 130/240 ilmaisee manifestaation suhteen teokseen ja ekspressioon. Teoksen ensisijainen nimeke merkitään 130-kenttään silloin, kun teoksella ei ole päävastuullista tekijää (eli ei kenttää 100/110/111). Jos teokselle merkitään päävastullinen tekijä kenttään 100/110/111, silloin teoksen ensisijainen nimeke merkitään kenttään 240. Ekspression kieli merkitään osaksi (ekspression) auktorisoitua hakutietoa kenttään 130/240.

HUOM! Jos teos on alkukielellä ja teoksen ensisijainen nimeke on sama kuin kenttään 245‡a tallennettava manifestaation päänimeke, teoksen ensisijaista nimekettä ei tarvitse merkitä kenttään 130/240. Vuodesta 2024 lähtien kansallisbibliografiakuvailussa yhtenäistetty nimeke merkitään aina kun sovellettavissa.

Hakutietojen valinnasta ja teoksen ensisijaisen nimekkeen muodostamisesta tarkemmin ohjeessa RDA-hakutiedot.

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit

 • 1. indikaattori (näyttöjen ohjailuun)
  • 0-9 - ohitettavien merkkien määrä
 • 2. indikaattori
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit (lyhennetty lista)

 • ‡a - Yhtenäistetty nimeke (ET)
  • Teoksen ensisijainen nimeke
  • Teoksen muuta nimeketietoa ei merkitä osaksi teoksen ensisijaista nimekkettä. RDA:ssa samannimisten teosten identifioimiseksi lisätään tarvittava määre (vuosiluku, muototermi ym.) päänimekkeen jälkeen sulkuihin.  
  • Myös osakenttien ‡n ja ‡p tiedot erottavat samannmisiä teoksia toisistaan
  • Jos muu nimeketieto on välttämätön teoksen identifioinnin kannalta, se merkitään päänimekkeen jälkeen kaksoispisteellä erotettuna osakenttään ‡a.
 • ‡g - Muut tiedot (T)
  • Tähän merkitään lisätietoja, joita ei voi merkitä muihin osakenttiin.
 • ‡k - Muotoa kuvaava kokoava nimeke (T)
  • Esimerkiksi käsikirjoitus, pöytäkirja, valikoima
 • ‡n - Numerointitieto (T)
  • Teoksen osan numero, opus- tai järjestysnumero.
 • ‡p - Teoksen osan nimeke (T)
 • ‡l - Teoksen kieli (ET)
  • Osakenttään merkitään kuvailtavan ekspression kieli Kotuksen listan mukaisesti
  • Ekspression kieli on ydinelementti RDA 6.11
 • ‡7 - Tietojen provenienssi (T)
  • Ei vielä käytössä

Osakenttien järjestys ja välimerkit

Osakenttien järjestys: ‡a. ‡n, ‡p. ‡k. ‡l

Osakentän ‡p eteen tulee piste, paitsi edeltävän osakentän ‡n kanssa käytetään pilkkua.
Osakenttiä ‡n, ‡p toistetaan tarvittaessa, jos osajako on monitasoinen.
Osakenttää ‡l edeltää piste ja osakenttä aloitetaan isolla kirjaimella.
Osakentän ‡g sisältö merkitään sulkuihin.
Huom! osakenttä ‡k ennen osakenttää ‡l

Esimerkki

130 0# ‡a State of the world 2010. ‡l Suomi.
245 10 ‡a Maailman tila 2010 : ‡b kulutuskulttuurista kestävään elämäntapaan : raportti kehityksestä kohti kestävää yhteiskuntaa.

130 0# ‡a Bedtime stories. ‡l Suomi.
245 10 ‡a Kuun loisteessa / ‡c kuvitus: Disneyn taiteilijat ; suomennos: Jenni Rapelo.

Teoksen muuta nimeketietoa ei merkitä osaksi teoksen ensisijaista nimekettä, mutta teoksen osan numerointi- ja nimeketiedot merkitään.

Esimerkki

130 0# ‡a Kehityksen tutkimus. ‡l Ruotsi.
245 00 ‡a Att forska i utveckling : ‡b en inledning : valda kapitel (1-6 och 8-9) i kompendieform av en lärobok i vardande / ‡c redaktörer: Juhani Koponen, Jari Lanki, Mariko Sato och Anna Kervinen ; översättning till svenskan: Anne Rosenlew och Märta Salokoski.
Alkuteos: Kehityksen tutkimus : johdatus perusteisiin → muu nimeketieto jätetään pois alkuteoksen nimekkeestä

Samannimisten teosten identifioimiseksi lisätään tarvittava määre (vuosiluku, muototermi ym.) päänimekkeen jälkeen sulkuihin.

Esimerkki
130 0# ‡a Cars 3 (videopeli)
245 10 ‡a Cars 3 : ‡b PS4 / ‡c ...
Videopelin ensisijaiseen nimekkeeseen lisätään muototermi, koska on olemassa myös samanniminen elokuva

Jos muu nimeketieto on välttämätön teoksen identifioinnin kannalta, se merkitään päänimekkeen jälkeen kaksoispisteellä erotettuna osakenttään ‡a. Katso esimerkkejä kentässä 240.

Uskontojen pyhät kirjat, kansalliseepokset ja muut vastaavat anomyymit teokset

Esimerkki

130 0# ‡a Kalevala. ‡k Valikoima. ‡l Suahili.
Teoksen ensisijainen nimeke ja vakiintunut kokoava nimeke
Huom!  osakenttäjärjestys: ‡a ‡k ‡l

130 0# ‡a Raamattu. ‡p Vanha testamentti.
RDA-kuvailussa lyhenteet VT ja UT avataan.

130 0# ‡a Raamattu. ‡p Kirje roomalaisille. ‡l Vepsä.
RDA-kuvailussa Raamatun kirjat merkitään ensisijaisen nimekkeen osaksi ilman 'väliosia', kuten UT, VT.

Ks. tarkemmat ohjeet: Raamatun kirjojen merkitseminen ja Raamatun teosauktoriteetit

Teoksen ensisijainen nimeke videotallenteissa

Elokuvien ja videotallenteiden kuvailussa teoksen ensisijaiseen nimekkeseen merkitään mukaan aina alkuperäinen ilmestymisvuosi eli ensi-iltavuosi. KUMEA suosittelee käytettäväksi aina myös muotoa ilmaisevaa termiä (elokuva/televisio-ohjelma) osana teoksen ensisijaista nimekettä.

Alkuteoksen muu nimeketieto jätetään pois teoksen ensisijaisesta nimekkeestä, mutta jos videotallenteiden kuvailussa tarvitaan muuta nimeketietoa erottamaan elokuva muista samannimisistä teoksista, se voidaan merkitä ja tällöin muu nimeketieto erotetaan pilkulla päänimekkeestä.

Tarkemmat ohjeet ja lisää esimerkkejä työohjeessa Videotallenteet.

Esimerkki
130 0# ‡a Miami (elokuva : 2017)

130 0# ‡a Kingsman, the golden circle (elokuva : 2017)
Muu nimeketieto mukana, koska useita Kingsman-nimisiä elokuvia

130 0# ‡a Beetlejuice (elokuva : 1988)
130 0# ‡a Beetlejuice (televisio-ohjelma : 1989)
Samanniminen elokuva ja televisio-ohjelma

Musiikkiaineistoja koskevat ohjeet ja esimerkit löytyvät sivulta Musiikkiteosten ja -ekspressioiden auktorisoidut hakutiedot.