841-88X Varasto- ja sijainti- ym. tietojen kentät

Last modified by Risto Mikkonen on 2024/03/27 13:47

MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska | English | Holdings

850 852 856 880 881 882 883 884 885 886 887

Kentät 841-845, 853-855, 863-868, 876-878 ovat Voyager-tietokannoissa käytössä vain varastotietueissa.


850 - Omistava organisaatio (T)

Tämän kentän kirjastotunnukset ovat ISIL-tunnuksia, esim. FI-H, FI-X


852 - Sijainti (T)

Sijoituspaikkatietoja on joissain tietokannoissa myös bibliografisissa tietueissa. Kirjaston tunnus on ISIL-tunnus.

Kirjastotietokannassa varastotietueen kentän 852 osakenttään ‡a ei tarvitse merkitä kirjaston ISIL-tunnusta (yhteisluettelotunnusta).


856 - Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö (T)

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit (lyhennetty)

 • Ensimmäinen - Yhteys- tai käyttötapa
  • 4 - HTTP
   • Yhteys/käyttö tapahtuu Hypertext Transfer protokollalla.
 • Toinen - Suhde, kenttään 856 merkityn verkkoaineiston suhde tietueessa kuvailtuun aineistoon.
  • # - Tieto puuttuu
   • Kentässä 856 identifioidun verkkoaineiston ja koko tietueen kuvaileman bibliografisen aineiston välisestä suhteesta ei ole tietoa saatavilla.
  • 0 - Vastaa kuvailun kohdetta
   • Bibliografinen tietue kuvailee samaa verkkoaineistoa, joka on merkitty kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston osakohteeseen, käytetään 2. indikaattorin arvoa 3 (Aineiston osakohteet).
  • 1 - Kuvailun kohteen toinen versio
   • Tietueessa kuvailtu aineisto ei ole verkkoaineisto, vaan esim. painettu kirja tai paikalliskäyttöinen elektroninen aineisto (esim. CD-ROM). Kenttään 856 merkitään tietueessa kuvaillun aineiston verkkoversion tiedot.
  • 2 - Kuvailun kohteeseen liittyvä aineisto
   • Kenttään 856 merkityllä verkkoaineistolla on selkeä ja yksiselitteinen suhde tietueessa kuvailtuun aineistoon. Verkkoaineisto ei kuitenkaan ole kuvaillun aineiston osakohde. Jos kuvaillun aineiston aiheena on kyseinen verkkoaineisto, käytetään 6XX-kenttiä. Jos on epäselvää, onko verkkoaineisto osakohde vai liittyvä aineisto, käytetään 2. indikaattorin arvoa 2.
  • 3 - Kuvailun kohteen osakohde
  • 4 - Kuvailun kohteen osakohteen toinen versio

Osakentät (lyhennetty)

 • ‡e - Tietojen provenienssi (T)
 • ‡l - Rakenteistettu pääsyrajoitustieto (T)
 • ‡n - Pääsyrajoituksen ehdot (T)
 • ‡r - Rakenteistettu käyttörajoitustieto (T)
 • ‡t - Käytön ja kopioimisen ehdot (T)
 • ‡u - URI, Uniform Resource Identifier (T)
  • Kenttä 856 on rakennettu siten, että URL voidaan muodostaa myös yhdistämällä eri osakenttien tietoja. Osakenttää ‡u voidaan käyttää niiden sijasta tai lisäksi. Osakenttää ‡u voidaan toistaa vain jos tallennetaan sekä URN että URL, tai useita URN:eja. Suomalainen URN, ks. ISBN- ja ISSN-keskus.
 • ‡y - Linkin teksti (T)
  • Teksti, joka näkyy asiakkaalle ja toimii linkkinä osakentässä ‡u esitetyn URI:n sijaan.
 • ‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)
 • ‡5 - Organisaatio, johon kentän tiedot pätevät (SUOMALAINEN OSAKENTTÄ)
  • Voidaan käyttää Melindassa vain vapaakappaleille

Merkitseminen

RDA 4.6 URL-osoite

Älä merkitse lisensoidun tms. aineiston organisaatiokohtaisia linkkejä Melindaan. Jos lisensoidun aineiston linkki on kaikille organisaatioille sama, niin älä merkitse proxyn tms. linkkiä Melindaan.

Jos aineisto on lisensoitu tai sillä on muita rajoituksia, katso Käyttöoikeuksien metatieto

Kenttää 856 käytetään elektronisen aineiston osoitteen merkitsemiseen ja linkin luomiseen aineistoon. 856-kenttää voidaan käyttää sekä bibliografisessa tietueessa että varastotietueessa. Varastotietueen käyttöä voidaan harkita etenkin silloin kun aineisto on lisensoitu käytettäväksi vain omalle organisaatiolle. Käytä pysyviä linkkejä (URN, DOI jne.) jos mahdollista. Älä linkitä tekijänoikeuksia loukkaaviin palveluihin (esimerkiksi Docplayer).

Melindassa käytetään ‡y-osakentässä metatietosanaston fraasia "Linkki verkkoaineistoon". Omassa tietokannassa voi olla käytössä omat fraasit. Vapaakappaleina saatavien e-aineistojen kanssa käytetään Melindassa osakenttää ‡5, jossa on "FI-Vapaa".

Jos vanhentuneen URL-osoitteen säilyttäminen ei ole tärkeää, voidaan se poistaa.

Esimerkki. Kuvailun kohteena verkkoaineisto, 856-kentässä sitä vastaava linkki (ind2 = 0)
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-510-2 ‡y Linkki verkkoaineistoon

856 40 ‡3 Chapter 1 ‡u http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_CDS_TB_2000.278_Chapter1.pdf
856 40 ‡3 Chapter 2 ‡u http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_CDS_TB_2000.278_Chapter2.pdf

Esimerkki. Kuvailun kohteena painettu aineisto, 856-kentässä vastaava verkkoversion linkki (ind2 = 1)
856 41 ‡3 Sisällysluettelo ‡u http://www.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html
Jos sisällysluettelo on merkitty sanallisesti 505-kenttään, niin älä merkitse sisällysluettelon linkkiä 856-kenttään

Esimerkki. Kuvailun kohteeseen liittyvä verkkoaineisto (ind2 = 2)
856 42 ‡3 Oheismateriaali ‡u http://www.wiley.com//legacy/compbooks/gruman/indesign/IDB3-ColorInsert.pdf
856 42 ‡3 Arvostelu ‡u http://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/viewFile/1840/1712
856 42 ‡3 Abstrakti ‡u http://...
856 42 ‡3 Tiivistelmä ‡u http://... 
'Tiivistelmä' fraasia ei käytetä artikkeliväitöskirjojen yhteenveto-osaa tarkoitettaessa
Jos tiivistelmä/abstrakti on merkitty sanallisesti 520-kenttään, niin älä merkitse tiivistelmän/abstraktin linkkiä 856-kenttään

Esimerkki. Käytettävissä vain vapaakappalekirjastoissa
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4338-9 ‡z Käytettävissä vapaakappaletyöasemilla ‡5 FI-Vapaa

Esimerkki. Aineiston linkki paikallistietokannassa
856 40 ‡u https://login.ezproxy.utu.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=11146814 ‡y Tähän voi rakentaa ‡z haluamansa laisen linkkitekstin


880 - Tiedot vaihtoehtoisella kirjaimistolla (T)

Kenttien 066 ja 880 merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode).  Tietokannoissa jo olevista koodeista ei ole haittaa, joten niitä ei tarvitse poistaakaan.


881 - Manifestaatiomerkinnöt (T)


882 - Tiedot korvaavasta tietueesta (ET)


883 - Metatiedon alkuperä (T)


884 - Konversion tiedot (T)

Esimerkki. ONIX-MARC21-konversio Melindan erätuontijärjestelmässä
884  ‡a ONIX3 to MARC transformation ‡g 20201104 ‡k MELINDA_RECORD_IMPORT_SOURCE4 ‡q FI


885 - Tiedot tietueiden vastaavuudesta (T)


886 - Tiedot vieraiden MARC-formaattien kentistä (T)


887 - Tiedot muista formaateista, ei MARC (T)