Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2013

Last modified by kvehkala@helsinki_fi on 2024/02/07 06:42

Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2013

Tavoitteet ja yleiskuvaus

Tavoitteena on perehtyä sosiaalitieteissä sovellettaviin tilastollisiin tiedonkeruutapoihin ja analysointimenetelmiin. Kurssi koostuu kokonaisuutena luennoista ja harjoituksista, mutta pelkän luentokurssin voi suorittaa esimerkiksi osana tilastotieteen perusopintoja.

Luentokurssi

Luentokurssi esittelee surveyaineiston keruutavat ja välineet, valottaa otanta-asetelmien merkitystä yhteiskuntatieteellisissä tutkimusprosesseissa, tarkastelee kyselyaineistojen tiivistämistä faktorianalyysilla sekä tutustuttaa eräisiin muihin yleisesti sovellettuihin menetelmiin kuten regressio- ja varianssianalyyseihin. Luentokurssi koostuu aloitusluennosta sekä neljästä jaksosta luentoja.

Luennoitsijat ovat Sosiaalitieteiden laitoksen tilastotieteen oppiaineesta:

Harjoitukset

Luentokurssiin liittyy tietokoneharjoituksia, joita järjestävät seuraavat Sosiaalitieteiden laitoksen oppiaineet (suluissa oppiaineen harjoitusten vastuuhenkilö(t)):

 • Sosiaalipsykologia (Hanna Konttinen, yliopistonlehtori)
 • Sosiaalityö (Erja Saurama, yliopistonlehtori)
 • Sosiologia (Netta Mäki, yliopistonlehtori)
 • Viestintä (Janne Matikainen, tutkija ja Petro Poutanen, tutkija)
 • Yhteiskuntapolitiikka (Arho Toikka, yliopistonlehtori)

Harjoituksiin voivat osallistua vain ao. oppiaineiden omat pääaineopiskelijat. Harjoituksiin on ilmoittauduttava erikseen. (Lisäksi on ilmoittauduttava luentokurssille.)

Oodikoodit ja laajuudet

Luentokurssi: (avoin kaikille, mutta suunnattu valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille):

 • Tilastotiede: 78450, Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, 5 op

Harjoitukset (vain ao. oppiaineiden omille pääaineopiskelijoille):

 • Sosiaalipsykologia: 740204b, SP204b Kvantitatiiviset menetelmät II, 3 op
 • Sosiaalityö: 73248, S6b Tilastollisten menetelmien harjoitukset, 2 op
 • Sosiologia: 752135, Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät, 3 op
 • Viestintä: 770111, K7b) Kvantitatiiviset menetelmät / harjoitukset, 3 op
 • Yhteiskuntapolitiikka: 73215, Tilastollisten menetelmien harjoitukset, 2 op

Esitietovaatimukset

Aikataulu ja sisältö

Sekä luentokurssi että harjoitukset järjestetään periodilla III. Harjoituksiin osallistuminen on em. oppiaineiden opiskelijoille pakollista. Luennoille osallistuminen on erittäin suositeltavaa.

Luentokurssi koostuu aloitusluennosta sekä neljästä jaksosta luentoja. Luentokurssin lopuksi on kurssikoe ja palautetilaisuus, joihin toivotaan mahdollisimman monen osallistuvan. Uusintakoe järjestetään myöhemmin (ks. tarkemmin alla).

Luentojaksojen pääotsikot, ajankohdat ja luennoitsijat ilmenevät seuraavasta. Niiden yhteyteen tulee saataville luentomateriaalia ja mahdollisia oheismateriaaleja.

Aloitusluento: kurssin tavoitteet ja johdatus aiheisiin

Jo ennen kurssin alkua (ja sen aikana) on suositeltavaa kerrata Tilastotieteen johdantokurssin keskeiset sisällöt sen kotisivulla jaossa olevien luentomateriaalien (Teemat 1-10) avulla.

1. Otanta-asetelmat ja survey-aineiston käsittely

 • Risto Lehtonen
 • ke 16.1.2013 klo 16-18 (Porthania, P674)
 • ti 22.1.2013 klo 14-16 (Porthania, P674)
 • ke 23.1.2013 klo 16-18 (Porthania, P674)
 • Luentomateriaali
  Diat 1
 • Diat 2  (päivitys)
  Diat 3  (päivitys)
 • Oheismateriaali (ks. myös Kirjallisuutta-osa)
  Eurostat Sampling Manual 
 • Linkkejä
  FSD Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
  ESS European Social Survey
  CESSDA Council of European Social Sciende Data Archives
  MOTV Menetelmäopetuksen tietovaranto (FSD) 

2. Faktorianalyysi ja survey-aineiston tiivistäminen

3. Regressioanalyysi

4. Varianssianalyysi ja ei-parametriset menetelmät

 • Jyrki Möttönen
 • ke 13.2.2013 klo 16-18 (Porthania, PIII)
 • ti 19.2.2013 klo 14-16 (Porthania, P674)
 • ke 20.2.2013 klo 16-18 (Porthania, PIII)
 • Luentomateriaali (lopullinen versio)

Kurssikoe ja palautetilaisuus

Suoritus

Luentokurssi suoritetaan tenttimällä luentomateriaali ja luennolla käsitellyt asiat kurssikokeessa tai myöhemmin järjestettävässä uusintakokeessa. Harjoitukset suoritetaan erikseen em. oppiaineiden määrittelemillä tavoilla.

 • Kurssikokeeseen ei ilmoittauduta erikseen vaan siihen saavat osallistua kaikki kurssille ilmoittautuneet.
 • Kurssikoe on ehdottomasti suositeltavin vaihtoehto luentojakson suorittamiselle.

Uusintakoe on la 27.4.2013 valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntatentissä.

 • Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa tiedekunnan määräämän aikataulun mukaisesti.

Ilmoittaudu luentokurssille! (Ilmoittaudu erikseen myös harjoituksiin, ks. edellä!)

Kirjallisuutta

1. Otanta-asetelmat ja survey-aineiston käsittely

2. Faktorianalyysi ja survey-aineiston tiivistäminen

3. Regressioanalyysi

4. Varianssianalyysi ja ei-parametriset menetelmät