Arkkitehtuureihin vaikuttavat strategiat

Last modified by alehtoka@aalto_fi on 2024/01/16 08:10

Strategiat (sisältää myös muut ohjaavat dokumentit)

Strategialinjaukset

#

Strategialinjaus

Selite

Lähde

1

Kansainvälisyys

 

U1, U2, U3, A3, U6, E1, A4

2

Kustannustehokkuus

 

Y2, U3, U6

3

Kansalaisten tasa-arvoisuus

 

M3, Y1, Y2

4

Kestävä kehitys

 

A1, U6

5

Saavutettavuus/esteettömyys

 

Y1, Y2

6

Palveluiden räätälöitävyys

 

7

Palveluiden monipuolisuus

 

U2, U3, Y1, U6, A4

8

Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja ennakointi

 

U2, U3, Y1, U6, E1

9

Palveluiden laadunvarmistus

 

U2, Y2

10

Asiakastoimisuus (itsepalvelu)

 

11

Yhteistyö ja verkostoituminen

 

E1, A4

13a*

Kokonaisarkkitehtuuri (oman organisaation ja alueellisen/valtakunnallisen kirjastoala muodostamassa matriisissa)

 


12

Toimintalähtöisyys

 

 

13b*

Järjestelmien yhteentoimivuus

 

A4

14

Avoin tiedonsaanti

 

E1

15

Näkyvyyden lisääminen

 

E1

16

Metatiedon yhteisöllinen tuottaminen ja avoin jakaminen

 

M6

(Huomattu numerointivirhe, mutta en korjannut numerointia mahdollisten numeroviitausten takia. -nv)

Päämäärät

Taulukkoa täytettäessä ei tarvitse täyttää kaikkia sarakkeita.

#

Päämäärä (järjestystä EI saa muuttaa, korjaamatta KAIKKIEN työryhmien arkkitehtuuritaulukoiden viitteitä!)

Arkkitehtuuri-näkökulma

Liittyy päämäärään

Selite

Strategialinjaus johon liittyy

1

Asiakkaat voivat monipuolisin tavoin (ja mahdollisimman automaattisesti) ehdottaa kirjastolle hankittavaa aineistoa suoraan hankintajärjestelmään.

 

 

Asiakkaat, myös esim. tiedekunnat.

2,8,10

2

Hankintaprosessi on yhtenäinen kaikelle kirjastoon hankittavalle aineistolle.

 

11,19

 

2

3

Ulkopuoliset ja ulkomaiset metatietovarannot ovat mahdollisimman hyvin kirjastojen käytettävissä.

 

 

 

1,2,4,9,11

4

Järjestelmän käyttämä metatietovaranto on mahdollisimman avoimesti käytettävissä.

 

 

 

1,4,5,6,7,8,10

5

Prosessien laaja automaattinen valvonta ja toimenpide-ehdotusten automaattinen generointi.

 

 

 

2,8,9,10

6

Organisaatioiden omistamat aineistot ovat mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti käytettävissä.

 

 

 

2,3,4,5,6,7,8,10,11

7

Aineistojen elinkaaren hallinta on mahdollisimman pitkälle automatisoitua.

 

 

 

2,9,10

8

Mahdollisimman hyvä yhteentoimivuus digitaalisen aineiston säilytysjärjestelmien kanssa.

 

 

 

2,4,9,13

9

Järjestelmän tulee säilyttää historiatietoja järjestelmässä tapahtuvista toiminnoista mahdollisimman laajasti.

 

24, 20

Mm. lainaus- ja palautushistoria, tehdyt varaukset, saadut- ja maksetut sakot.

4,9

10

Tiedot kirjastojen aineistojen hankintaa koskevista sopimuksista ovat järjestelmän käytettävissä.

 

 

 

2,9

11

Järjestelmä mahdollistaa erilaiset hankintakäytännöt (keskitetty, hajautettu, jatkuva tilaus, aikataulutetut valintalistat, vuosittain toistuvat tilaukset)

 

2

 

2,6

12

Tieto hankittavasta aineistosta tallennetaan järjestelmään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

 

 

2,5,7,8,9

13

Tilaustieto liikkuu järjestelmässä, järjestelmästä ja järjestelmään sähköisessä muodossa eri toimijoiden välillä.

 

 

 

2,4,13

14

Järjestelmästä saa reaaliaikaisen tiedon kunkin tilauksen statuksesta ja saatavuudesta.

 

 

 

2,4

15

Järjestelmä reklamoi ja hälyttää vanhenevista tilauksista ja umpeutuvista käyttöoikeuksista

 

 

 

2,9

16

Järjestelmä mahdollistaa aineistomäärärahojen ja käyttöoikeuksien seurannan.

 

 

 

2,9

17

Järjestelmä mahdollistaa sähköisen laskutuksen ja siitä on yhteys kirjanpito-ohjelmaan

 

 

 

2,9

18

Järjestelmä mahdollistaa monipuolisen hankinnan seurannan ja raportoinnin (mitä aineistoja ja minne hankittu, hankintojen arvo osastoittain/aineistolajeittain/kielittäin...)

 

 

 

2,9

19

Järjestelmään tallentuu tietoa kunkin niteen hankintatavasta (lahja, osto, vaihto...) ja -historiasta.

 

2

 

2

20

Järjestelmästä näkee kunkin niteen/käyttöoikeuden ajantasaisen statuksen, sijaintipaikan sekä laina- ja käyttöhistorian sekä -tilastot.

 

 

 

2,5,7

21

Järjestelmä ja sen toiminnot ovat muokattavissa käyttöönoton jälkeen

 

 

"No doomsdaymachine"

6, 7, 12

22

Mahdollistaa myös muiden kuin oman kirjaston aineiston lainaamisen

 

 

Kaukolainojen lainaaminen palvelutiskiltä järjestelmän kautta, voisiko laajentaa niin, että kaukolainat voisi lainata myös itsepalvelulaitteilla.

 

23

eAineistojen lainaus / lataaminen helppoa järjestelmän kautta

 

 

 

 

24

Järjestelmä mahdollistaa monipuolisesti erilaisten listausten poiminnat (mm. eniten lainatut, eniten varatut)

 

 

 

 

25

Kirjaston toiminnan läpinäkyvyys

 

 

 

8

26

Järjestelmä tukee tietojärjestelmien välistä datansiirtoa

 

 

 

 

27

Järjestelmä tukee kirjaston ja sen kehysorganisaation taloushallintoa ja sen käyttämiä tietojärjestelmiä

 

 

 

 

28

Järjestelmä tuottaa kirjaston ja kansallisen tilastodatan standardinmukaisesti ja helposti

 

 

 

 

29

Järjestelmä tukee kirjastojen johtamista ja niiden toimintojen kehittämistä ja arviointia

 

 

 

 

30

Mahdollistaa joustavat (lainaus)toiminnot virkailijaliittymässä, hyvä käytettävyys

 

 

Mahdollisimman vähän klikkauksia ikkunoista toisiin, ergonomia (fontit, ikkunat)

 

31

Virkailijanäkymien muokattavuus

 

 

 

 

32

Integroitu kaukopalvelu tai erillinen moduuli

 

34

 

 

33

Mahdollistaa erilaiset, paikalliset ja monipuoliset lainaussäännöt asiakas- , kokoelma- ja aineistokohtaisesti.

 

 

Lainaussäännöt ja -sanktiot osin paikallisia/kirjastokohtaisia

 

34

Monipuoliset itsepalvelutoiminnot paikallisesti, verkon kautta sekä mobiilipalveluina.

 

32

mm. asiakkaaksi rekisteröityminen, asiakastietojen päivittäminen, personoidut palvelut, asiakas voi itse valita henk.kohtaisia rajoituksia (esim. lainamäärä, lainakieltorajat), aineiston varaaminen, lainaaminen, uusiminen ja palauttaminen itsepalveluna sekä maksujen maksaminen.

 

35

Koko Suomessa on vain yksi asiakasrekisteri, jossa asiakaalla voi olla erilaisia rooleja eri kirjastoihin. Asiakkaan henkilötiedot voidaan hakea/kopioida jostain olemassa olevasta rekisteristä.

 

26

Yhteinen asiakkuus (= yksi rekisteri ja yksi kortti)
Asiakkaalla voi olla useita rooleja myös samassa kirjastossa.

 

36

Kaikkien aineistojen haku on helppoa, nopeaa ja vaivatonta. Kaikkia aineistoja voidaan hakea yhdestä asiakasliittymästä.

 

26

 

 

37

Kaukopalvelun asiakastoimisuuden lisääminen

 

 

Rutiinien automatisointi. Vaatii järjestelmän suomien mahdollisuuksien lisäksi myös poliittisia linjauksia aineistojen yhteiskäytön lisäämiseksi.

 

38

Asiakasta pystytään vaivattomasti muistuttamaan reagointia vaativista asioista tilanteeseen sopivalla tavalla.

 

21, 33

ns. alertit lainaus ja palautustapahtumien yhteydessä, myös itsepalveluautomaateilla. Mahdollisuus alertteihin myös OPAC:ssa, kun asiakas kirjautuu sisään uusiakseen tai varatakseen lainoja.

2, 3, 4, 5,6, 7, 8

39

Tiedon/aineiston käyttömahdollisuudet saadaan jaettua tasapuolisesti ja tehokkaasti kaikkien tarvitsijoiden kesken.

 

6, 33


2, 3, 4, 5, 6, 8

40

Mahdollistaa useita eri tapoja uusia lainoja.

 

 

Itsepalvelu-uusinta netin kautta, uusinta tekstiviestillä yms.

2, 5, 6, 7, 8, 10, 13

41

Aineiston nopea kierto

 

 

Palautus- ja lainaustoimintojen selkeys auttaa siithen, että erityisesti painettu aineisto liikkuu tehokkaasti lainaajalta toiselle.

2, 6, 9, 12

42

Järjestelmä mahdollistaa reaaliaikaisen itsepalvelumaksamisen

 

 

Poistaa maksut ja kiellot automaattisesti

 

43

Rekisteröimättömän aineiston lainaaminen järjestelmän kautta

 

 

Halutaan kuittilainoista eroon

 

44

Asiakas voi halutessaan säilyttää lainaushistorian omissa tiedoissaan

 

 

Historia on vain asiakkaan itsensä nähtävissä ja tarvittaessa jaettavissa esim. sos. mediassa.

 

45

Laadukas ts. johdonmukainen, tarkoituksenmukainen, kestävä, rikas luotettava metatieto aineistojen ja tiedon saatavuuden takaamiseksi asiakkaalle

 

 

 

1, 2,3, 4, 5, 8, 9,11,13,14,15

46

Metatieto tuotetaan kustannustehokkasti noudattamalla yhteisesti sovittuja kansainvälisiä ja kansallisia kuvailun standardeja ja tietomalleja sekä hyödyntämällä eri tieovarantojen metatietoa.

 

 

 

1, 2, 4, 11, 13, 14