Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2012

Last modified by kvehkala@helsinki_fi on 2024/03/27 10:34

Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2012

Tavoitteet ja yleiskuvaus

Tavoitteena on perehtyä sosiaalitieteissä sovellettaviin tilastollisiin tiedonkeruutapoihin ja analysointimenetelmiin. Kurssi koostuu kokonaisuutena luennoista ja harjoituksista, mutta pelkän luentokurssin voi suorittaa esimerkiksi osana tilastotieteen perusopintoja.

Luentokurssi

Luentokurssi lähtee liikkeelle tilastojen roolista ja merkityksestä yhteiskunnassa, esittelee surveyaineiston keruutavat ja välineet, valottaa otanta-asetelmien merkitystä yhteiskuntatieteellisissä tutkimusprosesseissa, tarkastelee kyselyaineistojen tiivistämistä ja visualisointia monimuuttujamenetelmillä sekä tutustuttaa eräisiin muihin yleisesti sovellettuihin menetelmiin kuten regressio- ja varianssianalyyseihin.

Luentokurssi koostuu kuudesta jaksosta, joista kuhunkin sisältyy kaksi luentoa.

Luennoitsijat ovat Sosiaalitieteiden laitoksen tilastotieteen oppiaineesta:

Harjoitukset

Luentokurssiin liittyy atk-harjoituksia, joita järjestävät seuraavat Sosiaalitieteiden laitoksen oppiaineet (suluissa oppiaineen harjoitusten vastuuhenkilö(t)):

Harjoituksiin voivat osallistua vain ao. oppiaineiden omat pääaineopiskelijat. Harjoituksiin on ilmoittauduttava erikseen. (Lisäksi on ilmoittauduttava luentokurssille.)

Oodikoodit ja laajuudet

Luentokurssi: (avoin kaikille, mutta suunnattu valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille):

Harjoitukset (vain ao. oppiaineiden omille pääaineopiskelijoille):

Esitietovaatimukset

Aikataulu ja sisältö

Sekä luentokurssi että harjoitukset järjestetään periodilla III. Harjoituksiin osallistuminen on em. oppiaineiden opiskelijoille pakollista. Luennoille osallistuminen on erittäin suositeltavaa.

Luentokurssi koostuu kuudesta jaksosta, joista kuhunkin sisältyy kaksi luentoa. Luennot ovat päärakennuksen salissa 5 ti 14-16 ja ke 16-18. Luentojaksojen jälkeen on kurssikoe ja palautetilaisuus, joihin toivotaan mahdollisimman monen osallistuvan. Uusintakoe järjestetään myöhemmin (ks. tarkemmin alla).

Luentojaksojen pääotsikot, ajankohdat ja luennoitsijat ilmenevät seuraavasta. Niiden yhteyteen tulee saataville luentomateriaalia ja mahdollisia oheismateriaaleja. Luentojaksojen sisällöt on kuvattu erillisessä esitteessä, joka on julkaistu 21.12.2011.

1. Tilastotiede ja yhteiskunta

2. Surveymetodiikkaa aineiston keruusta sen puhdistamiseen

3. Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi

4. Kyselytutkimusaineistojen tiivistäminen ja visualisointi

5. Varianssianalyysi ja ei-parametriset menetelmät

6. Regressioanalyysi ja trendimäisten muuttujien muunnokset

Kurssikoe ja palautetilaisuus

Suoritus

Luentokurssi suoritetaan tenttimällä luentomateriaali ja luennolla käsitellyt asiat kurssikokeessa tai myöhemmin järjestettävässä uusintakokeessa. Harjoitukset suoritetaan erikseen em. oppiaineiden määrittelemillä tavoilla.

Kurssikoe on ti 28.2.2012 klo 14-17 (päärakennus, sali 1). Huom! Pidennetty aika!

  • Kurssikokeeseen ei ilmoittauduta erikseen vaan siihen saavat osallistua kaikki kurssille ilmoittautuneet.

Uusintakoe on la 28.4.2012 klo 9-13 valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntatentissä.

  • Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa tiedekunnan määräämän aikataulun mukaisesti.

Ilmoittaudu luentokurssille!

Kirjallisuutta

Tarkempia tietoja kirjoista löytyy luentojaksojen kuvauksista (pdf, 3 sivua).

1. Tilastotiede ja yhteiskunta

2. Surveymetodiikkaa aineiston keruusta sen puhdistamiseen

3. Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi

4. Kyselytutkimusaineistojen tiivistäminen ja visualisointi

5. Varianssianalyysi ja ei-parametriset menetelmät

6. Regressioanalyysi ja trendimäisten muuttujien muunnokset