Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2009

Last modified by kvehkala@helsinki_fi on 2024/03/27 10:02

Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2009

Kurssi on osallistujamäärältään (yli 700 vuodessa) yliopiston suurimpia. Kurssin juoksevien asioiden hoitamista varten on olemassa oma sähköpostiosoite:

tilasto-johdanto(at)helsinki.fi

Käytä tätä osoitetta, kun haluat kysyä kurssin suoritustavoista, korvaavuuksista, aikatauluista ym. hallinnollisemmista asioista. Viesteihin vastaavat kurssin opettajat. Luonnollisesti voit aina kysyä asioista myös opettajia tavatessasi. Sisällöllisistä asioista kannattaa kysyä ensisijaisesti luennoilla ja työpajoissa.

Luennoitsija

Kimmo Vehkalahti

Laajuus

osa 1 4 op
 osa 2 6 op

Tyyppi

Perusopintoja.

Kohderyhmä

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta kaikki muutkin ovat tervetulleita.

Kurssi keskittyy tilastotieteen soveltamiseen erityisesti yhteiskuntatieteissä. Matematiikan osuus on melko vähäinen, etenkin osassa 1. Lukion lyhyen matematiikan tiedoillakin pärjää, mutta osassa 2 on varauduttava tekemään enemmän töitä (osien 1 ja 2 vaativuudet ovat suhteessa niiden op-määriin 4 ja 6).

Tilastotieteessä vähintään aineopintoja tavoitteleville suositellaan tämän kurssin lisäksi kursseja Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja Johdatus tilastolliseen päättelyyn.

Tavoitteet

Tavoitteena on saada yleiskäsitys tilastotieteestä ja tilastollisten tutkimusmenetelmien käytännön soveltamisesta.

Tilastotiede on hyvä nähdä osana niin yhteiskuntatieteitä kuin monia muitakin tieteenaloja, joissa kerätään, mitataan ja analysoidaan tietoja. Tilastollisilla menetelmillä päästään käsiksi eri alojen kiinnostaviin tutkimuskysymyksiin.

Vaikka tilastotieteen teoriapohja nojaa matematiikkaan, tämän kurssin näkökulmasta tilastotiede ei ole ensisijaisesti matematiikkaa. On tärkeää oppia tilastollista ajattelua ja päättelyä. Laskeminen ei ole enää niin olennaista (siitä huolehtivat tietokoneohjelmat). Tutkijan tehtävä on ennen kaikkea pohtia ja päättää:

 • mitä tietoja kerätään, keneltä tai mistä ja millä tavalla,
 • miten ilmiöitä ja asioita kannattaa mitata,
 • millaisia menetelmiä sovelletaan missäkin tilanteessa,
 • miten tuloksia tulkitaan sekä
 • mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä (ja mitä ei).

Tällaiset taidot ovat välttämättömiä jo oman alan tutkimuskirjallisuuden ymmärtämisessä.

Luentoajat

Viikot 37-42 (osa 1) ja 45-50 (osa 2) ke 8-10, to 10-12 (Unioninkatu 40, sali 1).

Kurssi koostuu kahdesta osasta ja kymmenestä teemasta (ks. kohta Luentomateriaali), jotka esitellään ja taustoitetaan luennoilla. Torstaisin perehdytään uuteen teemaan. Sitä seuraavat työpajat, joissa asioita työstetään ja pohditaan tekemällä tehtäviä. Lopuksi teeman asiat vedetään yhteen keskiviikon luennolla. Samalla tavoin menetellään kurssin molemmissa osissa (lukuunottamatta periodien alkuja ja loppuja, joista kerrotaan erikseen).

Harjoitukset työpajoissa

Oppimista tukee merkittävällä tavalla työpajatyöskentely. Työpajoissa tehdään harjoitustehtäviä pienryhmissä. Tehtäviin perehdytään itsenäisesti jo ennen työpajan kokoontumista. Pajoihin ei ilmoittauduta, vaan saa käydä siinä ryhmässä, joka itselle parhaiten sopii.

Työpajoja ohjaavat laitoksen tuntiopettajina tilastotieteen pääaine- tai sivuaineopiskelijat. Pajat pyörivät viikoittain (Fabianinkatu 24, sh 135): ensimmäiset perjantaina ja loput seuraavana tiistaina.

Ryhmä

Päivä

Aika

Ohjaaja

1.

pe

  8 - 10

Tara Junes

2.

pe

10 - 12

Tara Junes

3.

ti

  8 - 10

Satu Suolinna

4.

ti

10 - 12

Satu Suolinna

5.

ti

12 - 14

Heidi Ryynänen

6.

ti

14 - 16

Heidi Ryynänen

7.

ti

16 - 18

Tuomas Kvist

8.

ti

18 - 20

Tuomas Kvist

Huom! Työpaja 8 (ti 18-20) alkaa klo 18:00 ja päättyy 19:30.

Ilmoittaudu osaan 1

Osan 1 ilmoittautuminen alkoi 31.8 klo 8.00 ja päättyi 13.9 klo 23.59.
 Osan 1 suoritukset on viety rekisteriin.

Ilmoittaudu osaan 2

Huom! Osan 2 ilmoittautuminen alkoi 26.10 klo 8.00 ja päättyi 08.11 klo 23.59.
 Osan 2 suoritukset on viety rekisteriin.

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä?

Luentomateriaali ja harjoitustehtävät

Kurssin alkuosa pohjautuu luennoitsijan oppikirjaan Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät (Tammi, 2008). Kirjan voi lainata mm. opiskelijakirjastosta. Näytteitä: Sisällysluettelo | Alkusanat ja johdanto | Lähde- ja kuvaluettelo

Alempana on lueteltu joukko muita oheislukemistoksi soveltuvia teoksia. Kurssilla käsitelty materiaali kattaa vaadittavan sisällön.

Osa 1 (4 op)

 • Kyselytutkimus ja mittaus
  • Teema 1: Tilastotiede ja kyselytutkimus
  • Teema 2: Mittaus yhteiskuntatieteissä
 • Tiedonkeruu, tilastoaineiston kuvailu ja analysointi
  • Teema 3: Tiedonkeruu, kuvat ja tunnusluvut
  • Teema 4: Vaihtelu ja riippuvuus
  • Teema 5: Ristiintaulukointi

Osa 2 (6 op)

 • Todennäköisyyslaskennan perusteet
  • Teema 6: Todennäköisyys ja satunnaisuus
  • Teema 7: Todennäköisyyksien laskentaa
 • Tilastollisen päättelyn perusteet
  • Teema 8: Parametrien estimointi ja luottamusvälit
  • Teema 9: Tilastollinen merkitsevyystestaus
  • Teema 10: Regressio- ja varianssianalyysi

Aineistot

Kurssilla hyödynnetään useita, pääasiassa yhteiskuntatieteellisiä aineistoja:

Luentomateriaalissa, harjoitustehtävissä ja kurssikokeissa hyödynnetään lisäksi mm. seuraavia:

Suoritus

Suositeltavin suoritustapa on luennot + harjoitukset + kurssikokeet.

 • Osa 1 (4 op): Kurssikoe 1 to 22.10 klo 10-14, Porthania I ja III
 • Osa 2 (6 op): Kurssikoe 2 to 17.12 klo 10-14, päärakennus, salit 1 ja 5

Kurssikokeeseen voivat osallistua kurssille ilmoittautuneet.

Molemmista osista saa erillisen arvosanan. Kokeiden maksimipistemäärä on 30 ja läpäisyraja 12 pistettä. Pisteet vastaavat arvosanoja seuraavasti:

pisteet

arvosana

28-30

erinomainen (5)

24-27

kiitettävä (4)

20-23

hyvä (3)

16-19

tyydyttävä (2)

12-15

välttävä (1)

  0-11

hylätty (0)

Yleistentissä voi erilliskokeena suorittaa osan 1 tai osan 2 (tai molemmat). Yleistenttiin on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa. Oppimisen kannalta suositeltavin suoritustapa on kuitenkin luennot + harjoitukset + kurssikokeet.

Kirjallisuutta

Kurssimateriaali (ks. edellä) kattaa vaadittavan sisällön. Tarvittaessa oheislukemistoksi käyvät mm. alla luetellut teokset. (Monet näistä menevät johdantokurssia pidemmälle ja sopivat siten myös muiden tilastotieteen kurssien oheismateriaaliksi.)

 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY.
 • Fowler, Jr., Floyd J. (1995). Improving Survey Questions: Design and Evaluation. Sage.
 • Forshaw, Mark (2007). Easy Statistics in Psychology: a BPS Guide. BPS Blackwell.
 • Grönroos, Matti (2004). Johdatus tilastotieteeseen: kuvailu, mallit ja päättely. Finn Lectura.
 • Heikkilä, Tarja (2004). Tilastollinen tutkimus, 5. painos. Edita.
 • Holopainen, Martti & Pulkkinen, Pekka (2002). Tilastolliset menetelmät. WSOY.
 • Howell, David C. (2002). Statistical Methods for Psychology, 5th ed., Duxbury.
 • Kuusela, Vesa (2000). Tilastografiikan perusteet. Edita.
 • Mellin, Ilkka (1996). Johdatus tilastotieteeseen, 1. kirja. Opetusmoniste, tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto.
 • Nummenmaa, Lauri (2004). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi.
 • Robbins, Naomi B. (2005). Creating More Effective Graphs. Wiley.
 • Vehkalahti, Kimmo (2008). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Tammi.
 • Wild, Christopher J. & Seber, George A. F. (2000). Chance Encounters: a First Course in Data Analysis and Inference. Wiley.