78126

Last modified by kvehkala@helsinki_fi on 2024/03/27 10:31

Lineaaristen mallien sovellukset

Kurssikoodi

78126

Tyyppi

Aineopinto.

Kurssisivut

Lineaaristen mallien sovellukset, syksy 2008
Lineaaristen mallien sovellukset, syksy 2009
Lineaaristen mallien sovellukset, kevät 2011

Sisältö

Sovelluspainotteinen kurssi keskittyy regressioanalyysin käyttöön yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellisessä tutkimuksessa. Tavoitteena on oppia analysoimaan käytännön tutkimusaineistoja, arvioimaan tilastollista mallia havaintoaineiston informaation tiivistäjänä sekä esittämään tutkimusongelmat ja tulokset selkeästi graafisia menetelmiä ja vastaavia tilastollisia esitystapoja käyttäen.

Sisältöä:

Regressiomallin rakentaminen

  • Lineaarinen tilastollinen malli
  • Regressioanalyysi pääpiirteittäin
  • Mallintamisen valintatilanteet

Diagnostiikka ja muunnokset

  • Mallin yleinen diagnosointi
  • Riippuvuuksien linearisointi
  • Vaikutusvaltaiset havainnot

Luokittelevat muuttujat

  • Kategoriset selittäjät eli faktorit
  • Yhdysvaikutukset eli interaktiot

Laajuus

6-8 op.

Esitietovaatimukset

Jonkin tilastolliseen analyysiin tarkoitetun ohjelmiston (esim. Survo, SPSS, R tai SAS) perustaidot sekä riippuen kurssin tavoitellusta suorituslaajuudesta:

6 op: tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot
 8 op: tilastollisen päättelyn ja lineaaristen mallien kurssit