Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2017

Last modified by jmottone@helsinki_fi on 2024/02/07 06:40

Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2017

Tavoitteet ja yleiskuvaus

Tavoitteena on perehtyä sosiaalitieteissä sovellettaviin tilastollisiin tiedonkeruutapoihin ja analysointimenetelmiin sekä johdatella kausaaliyhteyksien tilastolliseen mallintamiseen. Kurssi on suunnattu tilastotieteen sivuaineopiskelijoille ja se koostuu kokonaisuutena luennoista ja harjoituksista, mutta pelkän luentokurssin voi suorittaa esimerkiksi osana tilastotieteen perusopintoja. Harjoitukset ovat alla mainittujen sosiaalitieteiden laitoksen oppiaineiden järjestämiä ja suunnattu vain heidän omille opiskelijoilleen.

Luentokurssi (78450, Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, 5 op)

Luentokurssi esittelee surveyaineiston keruutavat ja välineet, valottaa otanta-asetelmien merkitystä yhteiskuntatieteellisissä tutkimusprosesseissa, tarkastelee kyselyaineistojen tiivistämistä faktorianalyysilla sekä tutustuttaa eräisiin muihin yleisesti sovellettuihin menetelmiin kuten varianssianalyyseihin. Luentokurssi koostuu neljästä osasta:

 • Osa 1: Kausaalipäättelyä pitkittäis- ja poikittaisaineistoissa
 • Osa 2: Otanta-asetelmat ja survey-aineiston käsittely
 • Osa 3: Faktorianalyysi ja survey-aineiston tiivistäminen
 • Osa 4: Varianssianalyysi ja ei-parametriset menetelmät

Luennoitsijat ovat tilastotieteen henkilökuntaa:

Kaikkien osallistujien on ilmoittauduttava luentokurssille Oodissa (koodi 78450).

Pääpaino on itsenäisellä opiskelulla, jota täydennetään keskustelumuotoisilla lähiopetuskerroilla (yksi kutakin kurssin osaa kohti). On tärkeää perehtyä kunkin osan sisältöihin aina ENNEN osan lähiopetuskertaa! Siihen kannattaa varata riittävästi aikaa (ehkä useita tunteja).

Kurssilla käytetään Moodlea (avain jaetaan kurssin alussa).

Kurssikokeen lisäksi lähiopetuskertoja on vain viitenä tiistaina klo 14-16 (Unioninkatu 40, Metsätalo, sali 1):

 • 17.1: aloitustilaisuus
 • 24.1: osan 1 lähitapaaminen (Mikko Myrskylä)
 • 31.1: osan 2 lähitapaaminen (Maria Valaste)
 • 7.2: osan 3 lähitapaaminen (Kimmo Vehkalahti)
 • 14.2: osan 4 lähitapaaminen (Jyrki Möttönen)
 • 21.2: ei kokoontumista

Kurssikoe järjestetään tiistaina 28.2 klo 14:00-16 (Yliopistonkatu 3, Porthania, sali I). Uusintamahdollisuus on tiedekuntatentissä 8.4.2017, johon ilmoittaudutaan erikseen WebOodissa tiedekunnan määräämän aikataulun mukaisesti. Muista ilmoittautua ajoissa, jos aiot tulla tdk-tenttiin!

Harjoitukset

Erillisiä (oppiaineesta riippuen pakollisia tai valinnaisia) tietokoneharjoituksia kurssin aiheiden ympäriltä järjestävät seuraavat Sosiaalitieteiden laitoksen oppiaineet (suluissa harjoitusten vastuu-/yhteyshenkilö(t)):

 • Sosiaalipsykologia (Ari Haukkala, yliopistonlehtori)
 • Sosiaalityö (yhteiset harjoitukset yhteiskuntapolitiikan kanssa)
 • Sosiologia (Mohammad Haybatollahi, yliopistonlehtori sekä Jutta Juvenius ja Timo Ilomäki)
 • Viestintä (Janne Matikainen, tutkija ja Petro Poutanen, tutkija)
 • Yhteiskuntapolitiikka (Arho Toikka, yliopistonlehtori)

Harjoituksiin voivat osallistua vain ao. oppiaineiden omat pääaineopiskelijat.