MARC 21 Organisationer

Last modified by routakan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:45

MARC 21 Organisationer

ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) -systemet är att koordinera och befrämja användandet av standardkoder för att identifiera bibliotek och likartade organisationer entydigt och på ett maskinlärbart sätt. För utdelning av ISIL-koder ansvarar nationella organ. I Finland är detta organ Nationalbiblioteket. Se mera om ISIL: ISIL-tunnus.

Library of Congress underhåller förteckningen MARC Code List for Organizations.

Koder för organisationer finns i MARC 21 -format i följande fält och delfält:

Bibliografiskt format, auktoritets- och beståndsformat:

‡5 (Institution till vilken fältet hör)

003 (Systemkod)

016‡2 (Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt system: Nationalbibliografisk instans)

035‡a (Unikt nummer i annat system: Systemnummer)

040‡a (Katalogiserande instans: Institution som gjort den ursprungliga katalogiseringen)

Bibliografiskt format:

013‡f (Patentnummer: Utfärdare av dokumentet)

038‡a (Upphovsrätt till katalogpostens intellektuella innehåll: Organisation som innehar upphovsrätt)

355‡j (Grad av sekretess: Myndighet ansvarig för nedklassning/frisläppande)

760‡w (Länkfält - huvudserie: Länkmålets BibID)

850‡a (Ägande institution: Bibliotekssigel)

Auktoritetsformat:

‡0 (AuktID för sammanhörande auktoritetspost)

014‡a (Länk till sammanhörande bibliografisk post:  Länknummer)

Beståndsformat:

014‡b (Länknummer: Länknummer)

852‡a (Lokalsignum: Organisationskod)