000 - Postetikett och directory

Last modified by piabackm@abo_fi on 2024/01/30 08:43

000 - Postetikett och directory

Postetikett

Fast fält som omfattar varje posts 24 första (00-23) positioner.

00-04 Postlängd (enligt ISO 2709)
Nummersträngen är högerjusterad och i de oanvända positionerna finns en nolla.

05 Poststatus

a Posten har någon gång kompletterats varvid koden i 000/17 ändrats exempelvis från 5 till 3

c Posten är rättad eller reviderad
Koden åsätts maskinellt vid alla sorters uppdatering av posten. En annan förändring än en uppdatering av kodningsnivån har gjorts.

d Borttagen post

n Ny post

p Uppgraderad CIP-post
Posten har från början haft kod 8 i 000/17 men kompletterats. Se även "a" ovan.

06 Medietyp

a Mångfaldigad textresurs i skriftlig form
Företrädesvis tryckta och publicerade textresurser (böcker, tidskrifter etc.). Hit även mikroformer och elektroniska resurser av texttyp, såväl reproduktioner som originalutgåvor.
Handskrift: se kod t nedan.

c Musikalisk resurs i tryck, mikroform eller elektroniskt kodad notskrift

d Musikalisk resurs i handskrift
Hit även resurser i mikromedium eller elektronisk form baserade på musikverk i handskrift.

e Kartografisk resurs i tryck, elektronisk form eller mikroform baserad på tryck
Hit hör tryckta kartor, atlaser, jordglober, digitala kartor och andra kartografiska resurser.

f Kartografisk resurs i handskrift
Hit även resurser i mikromedium eller elektronisk form baserade på kartografiska resurser i handskrift.

g Grafisk resurs i form lämpad för projektion
Hit hör till exempel filmer, videoinspelningar (också digitala videoinspelningar) bildband, diabilder, overheadfilm eller resurser som är ämnade speciellt för projektion.

i Upptagning av talade ord, naturligt förekommande ljud, etc.
Upptagning av musikverk: se kod j nedan.

j Ljudupptagning av musikalisk resurs

k Bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser ej avsedda för projektion
Innehåller till exempel scheman, collage, datorgrafik, ritningar, originalkopior, ord- eller bildkort, målningar, fotonegativ, fotografier, bilder, foto-CD:ar, vykort, planscher, utskrifter, undervisningsmaterial, tekniska ritningar, fotokopior, eller kopior eller efterbildningar av någon av alla de nämnda.

m Elektronisk resurs
Innehåller följande typer av elektroniska resurser: datorprogram (innefattar program, spel, typsnitt), numeriska data, datorbaserad multimedia, nätbaserade system och tjänster. Dessa medietyper kan också kodas som andra medietyper, om innehållet så bestämmer (t.ex. kartografiska vektordata kodas som kartor och inte som elektroniska resurser.) Övriga elektroniska resurser kodas enligt det mest betydande innehållet (t.ex. textresurs, inspelning, notpublikation, kartografisk resurs, bild, bild eller media avsett för projektion.) I osäkra fall kan objektet kodas som elektronisk resurs.

o Multimedia
Kombination av resurser utgivna tillsammans, till exempel för utbildningsändamål, utan dominerande huvuddel. Delarna behöver inte vara av olika medietyper.

p Blandad resurs
En samling av media i två eller tre olika format, som hör samman med någon person eller sammanslutning. Hit hör till exempel arkiv- och handskriftssamlingar, som innehåller media i olika former, såsom texter, fotografier och ljudinspelningar.

r Resurs i form av tredimensionellt föremål, tillverkat eller hämtat från naturen
Innefattar konstgjorda föremål såsom mallar, dioramor, spel och pussel, simulationer, skulpturer och andra tredimensionella konstverk och deras kopior, utställningsföremål, maskiner, kläder, leksaker och handarbeten och naturliga föremål som mikroskoppreparat.

t Handskrift eller annan opublicerad textresurs i skriftlig form
Hit även mikroformer och elektroniska resurser baserade på textresurser i handskrift.

07 Bibliografisk nivå

a Monografisk resurs manifesterad som del av moderpublikation
En bibliografisk enhet (ett delobjekt), som fysiskt utgör en del av en annan enhet (en moderpublikation), på så sätt att visning av delobjektet är beroende av identifikation och lokalisering av moderpublikationen, t.ex. en artikel i ett samlingsverk, ett spår på en ljudskiva. Monografins delobjektspost innehåller moderpublikationens identifikationsuppgifter i fält 773 (Länkfält – Moderpublikation).

b Fortlöpande resurs manifesterad som del av moderpublikation.
En bibliografisk enhet (ett delobjekt), som fysiskt utgör en del av en seriell publikation (en moderpublikation), på så sätt att visning av delobjektet är beroende av identifikation och lokalisering av moderpublikationen, t.ex. en tidningsartikel. Den seriella publikationens delobjektspost innehåller moderpublikationens identifikationsuppgifter i fält 773 (Länkfält  -- moderpublikation)

c Samling
(Ex: Arkivalisk samling) En sekundärt uppkommen grupp av resurser som ursprungligen ej framställts eller spritts tillsammans men som behandlas som en enhet på grund av proveniens eller innehåll. Hit även huvudpost till samling vars delar är särkatalogiserade.

d Del av samling
Särkatalogiserad del av samling, som i sin helhet är beskriven i huvudpost 000/07 : "c". Posten ska innehålla fält 773 (Länkfält - Moderpublikation).

i Integrerande resurs
En publikation till vilken man integrerar information eller uppdaterar så att tilläggen inte förblir separata volymer. Till exempel komplettering eller uppdatering av  lösbladspublikationer eller webbplatser. Publikationstypen anges i position 008/21 (Typ av fortlöpande publikation)

m Monografisk resurs
Ett objekt med ett eller flera delar, till vilka hör eller planeras utkomma ett visst antal separata delar.

s Seriell resurs
Resurs som utges i på varandra följande numrerade delar, som fortlöper oändligt (t.ex. tidskrifter, serier, dagstidningar). Typ av seriell resurs anges i position 008/21 (Typ av fortlöpande publikation).

08 Kontrollkod för arkivmaterial

# Resursen är ej underkastad kontroll

a Resursen beskrivs enligt arkivalisk princip med större hänsyn till logiskt sammanhang än till bibliografisk precision

09 Teckenuppsättning
Se även Specifications for record Structure, Character Sets, and Exchange Media (Library of Congress).

# MARC-8
Teckenkonvention med 8-bitars teckenlagring och MARC 21:s modell för växling mellan olika teckentabeller.

a UCS/Unicode
Teckenuppsättningen lagras enligt definitionen i Unicode-UTF8 (ISO10646).

10 Antal tecken i början av varje variabelt fält, som används för fältets indikatorer (enligt ISO 2709)
Programgenererat nummer 2, som anger hur många positioner som reserverats för indikatorerna i de variabla fälten.

11 Antal tecken som utgör en delfältskod i de variabla fälten (enligt ISO 2709)
Programgenererat nummer 2, som anger hur många positioner som reserverats för delfälten i de variabla fälten.

12-16 Utgångsposition för postens variabla fält (enligt ISO 2709) ("base address of data")
Antalet bytes i postetiketten och postens Directory samt det kontrolltecken som avslutar Directory. Talet anger avståndet från postens början till den position "0" där första byte av det första variabla fältet finns. – Högerjusterat med inledande nollor.

17 Fullständighetsnivå för katalogiseringen
Fullständighetsnivå för de bibliografiska uppgifterna. Definitioner för nationalbibliografisk nivå, mellannivå och miniminivå för finländska katalogposter finns i Finländska katalogiseringsregler.

# Nationalbibliografisk nivå
Fullständig MARC-post, objektet för katalogiseringen har funnits tillhanda.

1 Retrospektiv inmatning av kompletta poster
Hit till exexempel retrospektiv omkatalogisering.

2 Retrospektiv inmatning av reducerade poster, såsom ur en kortkatalog
Sökelement kan avspegla äldre praxis.

3 Miniminivå med kontrollerade sökelement

4 Förkortad katalogisering, främst på verknivå

5 Preliminär post
Hit till exempel poster som är baserade på förvärvsinformation eller på annat sätt okontrollerade.

7 Definitiv post enligt Finländska katalogiseringsregler för nivå 2, biblioteksnivån

8 CIP-post : Post upprättad innan objektet givits ut

u Fullständighetsgraden okänd

z Fullständighetsnivå är ej relevant kriterium för posten.

18 Regler för deskriptiv katalogisering
Se även fält 040.

# Ej ISBD-baserade regler

a AACR2 / Finländska katalogiseringsregler

c ISBD-interpunktion saknas

i ISBD-interpunktion angiven
Bibliografiska poster katalogiserade enligt RDA ska innehålla kod i.

n Ej ISBD-baserade regler, ISBD-interpunktion saknas

u Katalogiseringsregler okända
För poster som skall exporteras eller importeras då man inte kan definiera en lämplig kod för de katalogiseringsregler som använts. Kod u kan användas i poster som konverterats från andra metadataformat än MARC.

19 Grad av beroende av sammanhörande bibliografisk(a) post(er)
Koderna a-c används huvudsakligen i bibliografiska poster som utgör del av ett gemensamt set och är inbördes beroende av varandra. Bibliografiska poster som kan fungera självständigt får normalt koden blank (#). Detta gäller även bidragsposter (000/07 : a/b) och andra bibliografiska poster som innehåller länkfält 760-787.

# Ej speicificerat/Ej tillämpligt.

a Set
Posten avser ett set bestående av flera enheter eller delar.

b Del med självständig titel
Posten ingår i ett ett set och har en självständig titel.

c Del med osjälvständig titel
Posten ingår i ett set och har en osjälvständig titel.

20-23 "Entry map" (enligt ISO 2709)

20:4 Antal tecken i Directory-posterna, vilka anger längden på det variabla fältet

21:5 Antal tecken i Directory-posterna, vilka anger det variabla fältets början relativt till utgångspositionen (angiven i 000/12-16)

22:0 Antal tecken i Directory-posterna vilkas användning specificerats just för denna applikation

23:0 Icke definierad position

Directory

Programgenererat register för de variabla fältens placering. Registret börjar direkt efter postetiketten fr.o.m. position 24 och utgörs av avsnitt omfattande 12 tecken, där man anger fältets kod, längd och begynnelseposition.

00-02 Fält
Treställig numerisk fältkod som identifierar fältet. Fältkod kan i vissa MARC-format (dock ej MARC 21) även vara alfabetisk eller alfanumerisk.

03-06 Fältlängd
Fyrställigt siffertal som anger fältets längd, inklusive indikatorer, delfältsmärke, delfältsinnehåll och fältslutstecken. Högerjusterat med inledande nollor.

07-11 Utgångsposition för fältet
Femställigt siffertal som tillsammans med "base address of data" (000/12-16) anger fältets utgångsposition. Högerjusterat med inledande nollor.