A 2 Aineiston käsittely

Last modified by heseppan@helsinki_fi on 2024/01/30 08:42

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: pagetreesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

A.2 Aineiston käsittely

A.2.1 Kuvailun kohde

Kuvailun kohde edustaa joukkoa julkaisuja, joilla on sama tiedollinen sisältö ja fyysinen muoto, esim. painos. Painos voidaan tunnistaa julkaisussa olevan painostiedon avulla tai julkaisijan antamien tietojen perusteella. Jos julkaisut poikkeavat selvästi toisistaan, tehdään erilliset kuvailut. Jakajan muuttuminen ei vaadi uutta kuvailua. Kuvailun kohteena on täydellinen julkaisu.

Julkaisut voivat olla yksiosaisia tai moniosaisia, päättyviä, päättyviksi tai jatkuviksi aiottuja, ja ne voidaan julkaista kerralla tai peräkkäin.

Moniosaiset julkaisut kuvaillaan joko monitasoisesti (ks. Liite A) tai yksitasoisesti. Joissakin tapauksissa moniosaisen julkaisun osat voidaan kuvailla itsenäisinä julkaisuina.

Jatkuvat julkaisut kuvaillaan kausijulkaisuina tai päivittyvinä julkaisuina. Jatkuvien julkaisujen sääntöjä noudatetaan myös kuvailtaessa julkaisuja, jotka ilmestyvät peräkkäisinä numeroituina osina ja joilla on muita kausijulkaisujen ominaisuuksia (esim. ilmestymistiheyttä kuvaava nimeke), mutta joiden kesto on rajattu (esim. tapahtuman uutislehtinen). Näiden sääntöjen mukaisesti kuvaillaan myös päättyviksi aiotut päivittyvät julkaisut, kuten projektin verkkosivut.

Vanhat monografiajulkaisut

Vanhojen monografiajulkaisujen erilliset kuvailut voidaan tehdä eri painosten tai laitosten kuvailujen lisäksi myös julkaisueristä, painatuseristä ja julkaisujen vaiheista. Nämä säännöt eivät anna ohjeita tilanteisiin, joissa ei ole mahdollista selvittää aineiston todellista laajuutta tai joissa epätäydellinen kappale on kuvailtava vailla mallia täydellisen kappaleen bibliografisesta kuvailusta. Jos yhtään aiempaa täydellisen kappaleen kuvailua ei löydy, kuvailu voidaan tehdä usean epätäydellisen kappaleen pohjalta. Käsillä olevan kappaleen puutteet ja erityispiirteet merkitään alueelle 7 (ks. 7.11). Näin laadittua kuvailua ei voida soveltaa koko laitoksen, painoksen, julkaisuerän tai julkaisun vaiheen kaikkiin kappaleisiin.

A.2.2 Elektroniset aineistot

Säännöissä käsitellään elektronisia aineistoja kahdella tavalla riippuen siitä, ovatko ne paikallis- vai etäkäyttöisiä. Paikalliskäyttö tarkoittaa, että itse tallennusväline voidaan kuvailla. Aineisto on tietokonelaitteistosta irrotettavissa olevalla tallennusvälineellä (esim. levyllä, kasetilla), jonka käyttäjä asettaa tavallisimmin tietokoneeseen tai sen lisälaitteeseen. Etäkäyttö tarkoittaa, että käyttäjä ei käsittele fyysistä tallennusvälinettä, vaan käyttö on mahdollista työasemalla, joka on kytketty verkkoon tai käyttämällä palvelimelle tai vastaavalle tallennettuja aineistoja. Kaikkia etäkäyttöisia elektronisia aineistoja pidetään julkaistuina.

Elektronisista aineistoista tuotetaan yhä useammin uusia painoksia. Uusi painos on kyseessä, kun luetteloinnin kohteen tiedollisessa tai taiteellisessa sisällössä on merkittäviä eroja. Näissä tapauksissa tehdään uusi bibliografinen tietue. Uutta bibliografista tietuetta ei yleensä tarvita, jos erot eivät ole merkittäviä. Haluttaessa voidaan tehdä uusi tietue. Merkittävinä eroina pidetään lisäyksiä ja poistoja, ohjelmointikielen vaihtoa ja versiopäivityksiä sekä ohjelmointikielen tai käyttöjärjestelmän muutoksia, jotka tekevät julkaisun yhteensopivaksi muiden tietokoneiden ja käyttöjärjestelmien kanssa.

Muutoksia, jotka eivät edellytä uutta kuvailua ovat: erot tallennevälineiden koossa (esim. 14 cm / 9 cm levyke), tulostukseen liittyvissä tiedostomuodoissa (esim. ASCII / PostScript), järjestelmäriippuvaisissa formaateissa (esim. PC / Macintosh), merkkijärjestelmissä, pakkaustiheydessä jne. Eroista voidaan tehdä huomautus alueelle 7.

A.2.3 Julkaisun eri julkaisumuodot

Kun aineisto julkaistaan eri julkaisumuodoissa, kustakin julkaisumuodosta tehdään oma bibliografinen tietue.

A.2.4 Moniviestimet

Moniviestimien kuvailu ks. 5.1.2.

A.2.5 Jäljenteet

Kuvailtaessa näköispainoksia tai muita valokuvaamalla, mikrokuvaamalla tai digitoimalla tuotettuja jäljenteitä kuvailu tehdään jäljenteen perusteella. Poikkeuksena on alue 3, kun kuvaillaan kausijulkaisuja. Alkuperäistä julkaisua koskevista tiedoista tehdään huomautus alueelle 7 (ks. 7.2.4.2).

A.2.6 Muutokset jotka vaativat uuden kuvailun (jatkuvat julkaisut)

A.2.6.1 Suuret muutokset kausijulkaisun päänimekkeessä

Suuret muutokset kausijulkaisun päänimekkeessä vaativat uuden kuvailun. Suuria muutoksia ovat seuraavat:

a) Yksi tai useampia päänimekkeen ensimmäisestä viidestä sanasta (kuudesta jos nimeke alkaa artikkelilla) joko jää pois tai muuttuu tai niiden järjestys muuttuu tai uusi sana tai sanoja lisätään ensimmäisten viiden sanan joukkoon, paitsi ks. A.2.7. (Tämä sääntö koskee kieliä ja kirjoitusjärjestelmiä, jotka perustuvat sanoihin, ei ilmaisuihin)

Esim.

Suomen nukkeyhdistyksen jäsenlehti
Uusi nimeke: Suomen nukke ja nalle
Uusi nimeke: Suomen nukkeyhdistys ry:n jäsenlehti

Pöytäkirja tehty Oulun hiippakunnan papiston ... pappeinkokouksesta ...
Uusi nimeke: Pöytäkirja Oulun hiippakunnan papiston ... pappeinkokouksesta ...
Uusi nimeke: Pöytäkirja Oulun hiippakunnan ... synodaalikokouksesta

Työvoimapoliittisia tutkimuksia
uusi nimeke: Työpoliittinen tutkimus

UN monthly chronicle
Uusi nimeke: UN chronicle

Tiede 2000
Uusi nimeke: Tiede : maailma, elämä, ihminen

International business statistics : monthly newsletter
Uusi nimeke: IBS world newsletter

Металлургия и технология
Uusi nimeke: Металлургия и машиностроение

Link magazine
Uusi nimeke: Link journal

b) Lisäys, poisto tai muutos tapahtuu päänimekkeessä ja päänimekkeen merkitys muuttuu tai muutos viittaa siihen, että julkaisun aihealue muuttuu. (Tämä sääntö koskee kieliä ja kirjoitusjärjestelmiä, jotka perustuvat sanoihin, ei ilmaisuihin)

Esim.

The best bed & breakfasts in the world
Uusi nimeke: The best bed & breakfasts in England, Scotland & Wales
Toim. huom.: Aihealue muuttunut

Report on the high-level radioactive waste activities conducted under MS 1990, 116C.712, subd. 5A
Uusi nimeke: Report on the high-level radioactive waste activities conducted under Minnesota Statutes 116C.712
Toim. huom.: Huomattava muutos nimekkeessä ensimmäisen viiden sanan jälkeen

c) Nimekkeessä mainittu julkaiseva yhteisö muuttuu toiseksi tai vaihtaa nimeään, paitsi ks. A.2.7.1

Esim.

Helsingin konservatorion julkaisuja
Uusi nimeke: Sibelius-Akatemian julkaisuja

The register of the Kentucky State Historical Society
Uusi nimeke: The register of the Kentucky Historical Society

NFCR Cancer Research Association symposia
Uusi nimeke: Association for International Cancer Research symposia

A.2.6.2 Muut suuret muutokset kausijulkaisuissa

Kausijulkaisuissa uusi kuvailu vaaditaan myös seuraavissa tapauksissa:

a) Päänimeke on yleisnimeke, ja julkaiseva yhteisö vaihtaa nimeään (paitsi ks. A.2.7.1(e) pienet muutokset julkaisevan yhteisön nimessä, jotka eivät vaadi uutta kuvailua), tai julkaisija vaihtuu;

Esim.

Raportti / Tampereen teknillinen korkeakoulu, turvallisuustekniikka
Uusi julkaisija/nimimuoto: Raportti / Tampereen teknillinen yliopisto, turvallisuustekniikka

Tutkimuksia / Sisäasiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto
Uusi julkaisija/nimimuoto: Tutkimuksia / Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto

Symposium series / Society for Applied Bacteriology
Uusi julkaisija/nimimuoto: Symposium series / Society for Applied Microbiology

b) Painosmerkintö muuttuu osoituksena julkaisun kattavuuden merkittävästä muutoksesta:

Esim.

Transportation directory. — New England edition
Uusi painosmerkintö: Transportation directory. — Eastern edition

c) Ilmiasu muuttuu:

Esim.

Kuvaohjelmaluettelo (painettu)
Uusi ilmiasu: Kuvaohjelmaluettelo (verkkojulkaisu)

Organization and activities [Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations] (painettu)
Uusi ilmiasu: Organization and activities [The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations] (verkkojulkaisu)

MacInTax deluxe (levyke)
Uusi ilmiasu: MacInTax deluxe (CD-ROM)

d) Epäitsenäinen nimeke muuttuu itsenäiseksi:

Esim.

Suomen virallinen tilasto. 1 A, Ulkomaankauppa : kuukausijulkaisu
Uusi nimeke: Ulkomaankauppa : kuukausijulkaisu

Fauna Norvegica. Series B, Norwegian journal of entomology
Uusi nimeke: Norwegian journal of entomology

e) Kausijulkaisun kumuloituneella osalla on sama nimeke kuin alkuperäisellä osalla mutta alkuperäisestä osasta erillinen numerointi

Esim.

Reader’s guide to periodical literature
Toim. huom.: Julkaistaan vuosittain (sekä harvemmin) ilmestyvinä kumulaatioina joiden numerointi poikkeaa joka toinen kuukausi, jne., ilmestyvien osien numeroinnista.

f) Kausijulkaisu on kahden tai useamman aikaisemmin julkaistun kausijulkaisun yhdistymisen tulos.

Esim.

Itä-Helsingin uutiset, Länsi-Helsingin uutiset ja MaTaPuPu
Yhdistyvät julkaisuksi: Helsingin uutiset

Kieliposti, Elias ja Kotiseutu
Yhdistyvät julkaisuksi: Hiidenkivi : suomalainen kulttuurilehti

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirja. A. Yleinen osa, ja Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirja. B. Verotus
Yhdistyvät julkaisuksi: Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirja

g) Kaksi tai useampia uusia kausijulkaisuja syntyy aikaisemman kausijulkaisun jakautuessa.

Esim.

Ympäristönsuojelun vuosikirja
Jakautuu julkaisuiksi:
Ympäristönsuojelun vuosikirja. Saha- ja levyteollisuus
Ympäristönsuojelun vuosikirja. Massa- ja paperiteollisuus

Årsbok - Societas scientiarum Fennica
Jakautuu julkaisuiksi:
Årsbok. Serie A / Societas scientiarum Fennica. 
Sphinx

Yearbook of national accounts statistics
Jakautuu julkaisuiksi:
National accounts statistics. Analysis of main aggregates
National accounts statistics. Main aggregates and detailed tables
National accounts statistics. Government accounts and tables

Geografi i Bergen
Jakautuu julkaisuiksi:
Geografi i Bergen. Serie A
Geografi i Bergen. Serie B

A.2.6.3 Suuret muutokset päivittyvässä julkaisussa

Suuria, uuden kuvailun vaativia muutoksia ovat:

a) Painosmerkintö muuttuu osoituksena julkaisun kattavuuden merkittävästä muutoksesta:

Esim.

Manual of forestry management practices. — Canadian edition
Uusi painosmerkintö:
Manual of forestry management practices. — North American edition

b) Ilmiasu muuttuu:

Esim.

Cuadernos de historia medieval (painettu)
Uusi ilmiasu: Cuadernos de historia medieval (verkkojulkaisu)

c) Päivittyvä julkaisu on kahden tai useamman julkaisun yhdistymisen tulos.

Esim.

USMARC format for bibliographic data ja
Canadian MARC communication format for bibliographic data
Yhdistyvät julkaisuksi: MARC 21 format for bibliographic data

d) Kaksi tai useampia uusia päivittyviä julkaisuja syntyy julkaisun jakautuessa.

A.2.7 Muutokset, jotka eivät vaadi uutta kuvailua (jatkuvat julkaisut)

A.2.7.1 Kausijulkaisun päänimekkeen vähäiset muutokset

Vähäiset muutokset kausijulkaisun päänimekkeessä eivät vaadi uutta kuvailua. Kun nimekkeessä tapahtuu vähäinen muutos, uudesta nimekkeestä tehdään yleensä huomautus (ks. 7.1.1.5.1). Jos muutoksen suuruudesta ollaan epävarmoja, pidetään muutosta vähäisenä. Vähäisiä muutoksia ovat:

a) Sanan tai sanojen kirjoitusasu muuttuu, esimerkiksi

- oikeinkirjoitus muuttuu

Esim.

Statistisk aarbog for kongeriget Norge
Uusi nimeke: Statistisk årbok for kongeriket Norge

Labour history
Uusi nimeke: Labor history

- lyhenne tai symboli / lyhentämätön muoto

Esim.

Accommodations and travel services
Uusi nimeke: Accommodations & travel services

Ga. peach statistics
Uusi nimeke: Georgia peach statistics

Oxf. Hist. Soc.
Uusi nimeke: Oxford Historical Society

- arabialainen / roomalainen numero

Esim.

XXe siècle
Uusi nimeke: 20e siècle

- numero tai päiväys / kirjoitettu muoto

Esim.

Four wheel fun
Uusi nimeke: 4 wheel fun

XX century
Uusi nimeke: Twentieth century

- yhdyssana yhdysviivalla / kaksi erillistä sanaa

Esim.

Year-book of the ...
Uusi nimeke: Year book of the ...

- yhdyssana / kaksi erillistä sanaa

Esim.

Openhouse
Uusi nimeke: Open house

b) Akronyymi tai alkukirjainlyhenne / lyhentämätön muoto (ks. myös 1.1.3.3, 1.1.4.1.1):

Esim.

Research in technological adaptation
Uusi nimeke: RITA

c) Muutos sanan taivutusmuodossa, esim. yksiköstä monikkoon;

Esim.

Fishery report
Uusi nimeke: Fisheries report

Hämeenlinnan taidemuseon julkaisuja
Uusi nimeke: Hämeenlinnan taidemuseon julkaisu

d) Mikä tahansa artikkelin, preposition tai konjunktion lisäys, poisto tai muutos nimekkeessä;

Esim.

Fiscal survey of the states
Uusi nimeke: The fiscal survey of states

Energy in Finland
Uusi nimeke: Energy from Finland

e) Muutos koskee saman yhteisön nimeä ja hierarkiatasoa nimekkeessä (yhteisön nimen osien lisäystä, poistoa tai järjestystä, tai vaihtoehtoisen nimen tai lyhenteen käyttöä), tai yhteisön nimen suhdetta nimekkeeseen.

Esim.

Vuosikertomus / SITRA
Uusi nimeke: Sitran vuosikertomus

Vuosikirja / Kilpailuvirasto
Uusi nimeke: Kilpailuviraston vuosikirja

Kuukausikatsaus / Euroopan keskuspankki
Uusi nimeke: EKP:n kuukausikatsaus

Views / Goodridge Area Historical Society
Uusi nimeke: Views from the Goodridge Area Historical Society
Uusi nimeke: Views from the GAHS

AAPG continuing education course notes series
Uusi nimeke: American Association of Petroleum Geologists continuing education course notes series

Boletín de la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero
Uusi nimeke: Boletín S.E.D.P.G.M.

f) Välimerkityksen lisäys, poisto tai muutos, mukaanlukien alkukirjainlyhenteet;

Esim.

GBB
Uusi nimeke: G.B.B.

g) Kun nimeke esiintyy sovitussa tiedonlähteessä useammalla kuin yhdellä kielellä ja nimekkeitten järjestys muuttuu, on kyseessä vähäinen muutos, jos päänimekkeeksi valittu nimeke edelleen on mainittu rinnakkaisnimekkeenä.

Esim.

South African medical journal = Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde
Uusi nimekkeiden järjestys: Suid Afrikaanse tydskrif vir geneeskunde = South African medical journal

h) Sana, joka liittää nimekkeen numerointiin, voidaan poistaa, lisätä tai vaihtaa toiseen;

Esim.

Tin
Uusi nimeke: Tin in ...

i) Kausijulkaisulla on kaksi tai useampia päänimekkeitä, jotka vaihtelevat säännöllisesti;

Esim.

Weekly labor market report
Kuukauden viimeinen numero nimellä: Monthly labor market report

Annual report / Medical Association of South Africa
Ilmestyy joka toinen vuosi nimellä: Jaarverslag / Die Mediese Vereniging van Suid-Afrika

Tiedotustutkimus
Kerran vuodessa ilmestyy numero nimellä: Journalismikritiikin vuosikirja

j) Nimekkeessä olevaan luetteloon lisätään tai siitä poistetaan sana tai sanojen järjestys muuttuu ilman että julkaisun aihealue merkittävästi muuttuu;

Esim.

Kartboken for Oslo, Bærum, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski
Uusi nimeke: Kartboken for Oslo, Bærum, Asker, Lørenskog, Nesodden, Oppegård, Ski

k) Julkaisun tyyppiä ilmaiseva sana voidaan poistaa nimekkeestä tai lisätä siihen. Tällaisia sanoja ovat mm. lehti, tiedote, vuosikirja, sarja, magazine, journal, newsletter ja niiden vastineet muilla kielillä. (Ks. A.2.6.1 ko. sanojen muutokset nimekkeen ensimmäisessä viidessä sanassa).

Esim.

Fussball-Jahrbuch
Uusi nimeke: Fussball

Katsastus
Uusi nimeke: Katsastuslehti

Handel und Industrie
Uusi nimeke: Revue Handel und Industrie

Minnesota history bulletin
Uusi nimeke: Minnesota history

Colección Ciencias y técnicas
Uusi nimeke: Ciencias y técnicas

Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht
Uusi nimeke: Schriftenreihe Baubetrieb, Bauökonomie, Baurecht

A.2.7.2 Päivittyvien julkaisujen vähäiset muutokset

Lukuunottamatta kohdassa A.2.6.3 mainittuja muutoksia, muutokset päivittyvässä julkaisussa eivät vaadi uutta kuvailua, vaan kuvailua muutetaan vastaamaan uutta tilannetta.

Esim.

Hirnet
Uusi nimeke: Terminál
Toim. huom.: Ainoa muutos on sivuston päänimekkeessä