2.1 Painosmerkintö

Last modified by siluukka@helsinki_fi on 2024/01/30 08:41

Haku kuvailusäännöistä

Unknown macro: livesearch. Click on this message for details.

Sisällysluettelo

 

2.1 Painosmerkintö                                       Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa

2.1.1 Painosmerkintö sisältää tavallisesti joko sanan "painos" tai sen vastineen muulla kielellä tai termin sekä järjestysnumeron (esim. "2. painos", "2nd edition" jne.) tai termin, joka osoittaa eroavuuden muista painoksista (esim. "uusi painos", "korjattu painos", "isotekstinen laitos", ”standard edition”, ”fourth state”, ”May 1970 script”, jne.). Painostietoa, joka sisältää sanan painos tai sen vastineen toisella kielellä, ei merkitä painosalueelle, jos se ilmaisee muuttamattoman lisäpainoksen, mikä on tyypillistä eräiden maiden julkaisukäytännölle. Painosmerkintö voi sisältää myös muita ilmaisuja, jotka kielellisesti liittävät sen muihin kuvailun elementteihin (esim. alkuperäiseen nimekkeeseen: ”lyhennelmä teoksesta …”). 

Kun aineistolla on useita eri osia koskevia painostietoja (esim. moniviestin), alueelle 2 merkitään kokonaisuutta koskeva painostieto. Kun koko teosta koskevaa painostietoa ei ole, painostieto voidaan merkitä alueelle 7. Painostietoa, joka esiintyy vain liiteaineistossa, ei pidetä painosmerkintönä, ellei ole selvää, että tieto koskee koko julkaisua.

Esim.

. — 2. painos
. — 1st Carroll & Graf ed.
. — Uudistettu painos
. — 3e éd.
. — Ungekürzte Taschenbuchausg.
. — Painoksessa englanninkieliset kommentit

Myös seuraavantyyppiset esimerkit ovat painosmerkintöjä:

Maantieteelliset painosmerkinnöt

Esim.

. — Pohjois-Pohjanmaan p.
. — Overseas ed.
. — Московский вечерний вып.

Erityiseen intressipiiriin liittyvät painosmerkinnöt

Esim.

. — GT-painos
. — Ed. pour le médecin
. — Managers' ed.

Erityiseen esitystapaan tai fyysiseen muotoon liittyvät painosmerkinnöt

Esim.

. — Mikromuotoinen p.
. — Pistekirjoitusp.
. — Isotekstinen p.
. — Airmail ed.
. — Library ed.
. — Student software ed.

Kieleen liittyvät painosmerkinnöt

Esim.

. — Svensk uppl.
. — English ed.
. — Éd. française

Vanhat monografiajulkaisut

Nimekkeeseen sisältyvää painostietoa, kuten ”newly printed”, ”wastudesta prändätty” jne. pidetään painosmerkintönä, jos se viittaa aikaisemman painoksen olemassaoloon. Jos taas painostieto on osa julkaisu-, tuotanto-, jakelu- jne. tietojen aluetta, se merkitään tälle alueelle (ks. 4.1.8). Painosmerkintö voi sisältää tietoa julkaisuerästä, painatuserästä tai julkaisun vaiheesta (ks. myös A.2.1). Laitoksen muuttumattomasta painoksesta tehdään painosmerkintö tai lisätty painosmerkintö.

Esim.

. – The fifth impression

Nuottijulkaisut

Jos julkaisussa on käytetty sanaa ”edition” tai vastaavaa termiä osoittamaan musiikkiteoksen versiota, sovitusta tms., merkintö tehdään alueelle 1 (ks. 1.3). Jos julkaisussa on käytetty sanaa ”edition” osoittamaan musiikkiteoksen julkaisumuotoa nuottijulkaisussa, merkintö tehdään alueelle 3 (ks. 3.2.1.1). Äänialan ilmoittavaa termiä (esim. matala ääni, Ausgabe für hohe Stimme) käsitellään kuitenkin painosmerkintönä.

Moniviestimet, äänitteet, videotallenteet, kuvat ja liikkuva kuva

Kun kyseessä on esityksen taltiointi, ei luetteloinnin kohteen sisältämää tietoa esityksen perustana olevasta painoksesta tai versiosta pidetä painosmerkintönä, mutta tieto voidaan merkitä alueelle 7.

Elektroniset aineistot

Sellaiset termit kuten ”versio”, ”taso”, ”julkistus”, ”päivitys” tai vastaavat englanninkieliset termit (version, level, release, update) eivät välttämättä ilmaise uutta painosta. Painosmerkintö tehdään, kun aineiston sisältöön on tehty merkittäviä muutoksia.

2.1.2 Painosmerkinnön kirjoittaminen

Painosmerkintö tehdään julkaisussa esiintyviä sanoja käyttäen. Se merkitään hakasulkeisiin, jos se ei esiinny sovitussa tiedonlähteessä. Standardilyhenteitä voidaan käyttää (ks. A.6.4). Kaikki numerot tai kirjoitetut lukusanat merkitään arabialaisin numeroin. Painostietoon liittyvät selittävät ilmaukset merkitään, jos niitä pidetään painoksen tunnistamisen kannalta tarpeellisina.

Jos painostieto muodostuu pelkästään tai suureksi osaksi symboleista tai merkeistä, jotka eivät ole numeroita eivätkä kirjaimia ja joita ei voi jäljentää käytettävissä olevin merkein (ks. A.9), merkit korvataan sopivin sanoin tai numeroin hakasulkeisiin kirjoitettuina. Selitys voidaan merkitä huomautuksena alueelle 7 (ks. 7.2).

Esim.

. — Täyd. uud. p.

. — Toisen kerran prändätty.

. — Kolmas ylöspano.
. — 4th revised ed.
. — 1. ed.
. — 3. Aufl.
. — Nuova ed.
. — Sehr veränderte Aufl.
. — Ungekürzte Ausg.
. — Deutsche Erstausg.
. — Neuaufl. der deutschen Originalausg.
. — 67th ed., complete with street plan
. — 5a ed., con un copioso índice alfabético de materias
. — Novissima ed. (7a), interamente riveduta
. — Ed. 4
. — 3. erw. Aufl.
. — Éd. réduite
. — Ed. 3-GSGS
. — *** painos
tai
. — [Kolme tähteä] p.
Toim. huom. julkaisussa *** painos.
. — 2e éd. du recueil noté
. — Reprint ed.
. — Hohe Stimme (Originallage)
. — Ed. special
. — Version 3.5

Vanhat monografiajulkaisut

Painostieto jäljennetään sanatarkasti, kun se otetaan sovitusta tiedonlähteestä. Mikäli se otetaan muusta tiedonlähteestä, voidaan käyttää standardilyhenteitä ja kaikki eri tavoin kirjoitetut numerot merkitään arabialaisin numeroin. Kun painostietoa ei oteta sovitusta tiedonlähteestä, tiedonlähde merkitään alueelle 7.

Esim.
. — The second edition
. — Newly imprinted and very necessary vnto all youthe

2.1.3 Kun julkaisussa ei ole painostietoa, vaikka tiedetään, että julkaisun sisältöön on tehty merkittäviä muutoksia tai se on jäljennös, sopiva painosmerkintö voidaan lisätä hakasulkeisiin merkittynä. Merkintö tehdään sovitun tiedonlähteen kielellä ja kohdan 2.1.2 ohjeiden mukaisesti. Painoksen järjestysnumero merkitään vain, jos on varmaa, että se sisältyy painosjatkumoon. Vaihtoehtoisesti tieto merkitään vain alueelle 7.

Esim.

. — [New ed.]
. — [3e éd.]
. — [Reproduction en fac-similé]
. — [Rev. ed.]
. — [With a new appendix]
. — [Éd. de Grenoble]
. — [2. Aufl.]
. — [Apr. 1995 issue]
. — [Rev. ed., Aug. 1995]
. — [Version 1.5]
. — [School ed.]

2.1.4 Merkinnöt, joita ei tehdä painosalueelle

2.1.4.1 Kun painostieto on erottamaton osa toisen alueen elementtiä (kuten päänimekettä tai muuta nimeketietoa) ja se on merkitty osaksi tätä elementtiä (ks. 1.1.3.6, 1.3.2), tietoa ei toisteta painosalueella.

Esim.

The compact edition of the Oxford English dictionary
ei The Oxford English dictionary. — Compact ed.
ei The compact edition of the Oxford English dictionary. — Compact  ed.
The compact version of Symphony
ei Symphony. — Compact version

Jatkuvat julkaisut

Kausijulkaisujen numerointia tai kronologista kattavuutta ilmaisevat merkinnöt (esim. 1st edition, 1916 edition) tehdään alueelle 3 (ks. 3.3).

Säännöllisistä tarkistuksista tai toistuvista päivityksistä (esim. uudistettu painos kaksi kertaa vuodessa) ei tehdä painosmerkintöä, vaan niitä käsitellään ilmestymistiheytenä ja niistä tehdään huomautus (ks. 7.0.3).

2.1.4.2 Kun julkaisu sisältää useita teoksia ilman kokoomanimekettä, yhteen tai useampaan teokseen liittyvä painostieto merkitään alueelle 1 noudattaen kielen mukaista välimerkitystä (ks. 1.1.5.2).

2.1.5 Muutokset painostiedoissa

Moniosaiset monografiat

Jos julkaisun myöhemmissä osissa painostieto on lisätty, muutettu tai poistettu, siitä tehdään huomautus alueelle 7, kun sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille (ks. 7.2.2).

Kausijulkaisut

Jos kausijulkaisun myöhemmissä osissa painostieto on lisätty, muutettu tai poistettu, siitä tehdään huomautus alueelle 7, kun sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille (ks. 7.2.2), paitsi kun kyseessä on uuden kuvailun vaativa suuri muutos (ks. A.2.6.2(b)).

Päivittyvät julkaisut

Jos päivittyvä julkaisu muuttuu merkittävästi, tehdään uusi kuvailu (ks. A.2.6.3(a)). Kun kyseessä on vähäinen muutos, kuvailua muutetaan ja muutoksesta tehdään huomautus alueelle 7, kun sitä pidetään tärkeänä luettelon käyttäjille (ks. 7.2.2).