0.1 Sisältötyyppi

Last modified by Minna Kantanen on 2024/02/19 10:23

 

 

 

0.1 Sisältötyyppi                                                                                       Pakollinen

Sisältötyyppi kertoo julkaisun sisällön perusmuodon. Termit merkitään luettelointiyksikön kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä. Jos monesta erityyppisestä sisällöstä koostuvalle julkaisulle ei pystytä määrittelemään pääasiallista sisältötyyppiä (so. kaikki julkaisun erityyppiset osat ovat yhtä keskeisiä ja tärkeitä), merkitään julkaisun kaikki merkittävät sisältötyypit aakkosjärjestyksessä. Poikkeustapauksissa voidaan käyttää termiä ”useita sisältötyyppejä”, jos julkaisu koostuu kolmesta tai useammasta erityyppisestä sisällöstä. Jos erityyppisistä sisällöistä yksi osa on hallitseva, merkitään hallitsevan osan sisältötyyppi julkaisun sisältötyypiksi.

Sisältötyypit

Sisältötyyppi

Määritelmä ja käyttö

Data

Digitaalisesti tallennettu ja tietokoneen prosessoitavaksi tarkoitettu data. Esimerkiksi numeerinen data, ympäristödata jne., data, jota käytetään keskiarvojen, korrelaatioiden jne. laskemiseen tai mallien yms. tuottamiseen. 
Ei käytetä digitaalisesti äänitetystä musiikista [ks. musiikki], kielinäytteistä [ks. puhe], äänistä [ks. ääni], tietokoneella tuotetuista kuvista [ks. kuva] tai tekstistä [ks teksti].

Esine

Kolmiulotteinen aineisto, joko luonnollinen entiteetti tai artefakti. Esimerkkejä artefakteista ovat veistos, malli, peli, palapeli, kolikko, lelu, rakennus, välineistö, vaatetus, kulttuurikohde. Esimerkkejä luonnonkohteista ovat fossiilit, kivet, hyönteiset, biologinen näyte jne. Kartografisia esineitä ovat karttapallot, korkeuseromallit ja kolmiulotteiset poikkileikkauskuvat.

Kuva

Katsottavaksi tarkoitettu viiva, muoto, varjostus jne. Kuva voi olla stillkuva tai liikkuva kuva, kaksi- tai kolmiulotteinen. Esimerkiksi taidejäljenteet, kartat, valokuvat, kaukokartoituskuvat, stereokuvat, elokuvat ja litografiat.

Liike

Toiminta tai prosessi, joka muuttaa esineiden tai henkilöiden sijaintia. Esimerkiksi tanssinotaatio, näyttämölle pano tai koreografia. 
Ei käytetä liikkuvasta kuvasta, kuten elokuvasta [ks. kuva].

Musiikki

Sisältö, joka on ilmaistu järjestetyin sävelin tai äänin, jotka peräkkäisinä, yhtäaikaisina ja ajallisesti suhteutettuina muodostavat sävellyksen.  Musiikki voi olla kirjoitettuja (notaatio), esitettyjä tai analogisesti/digitaalisesti tallennettuja ääniä, jotka on laulettu, soitettu tai mekaanisesti tuotettu ja jotka ovat rytmisiä, melodisia tai harmonisia. Esimerkiksi kirjoitettu musiikki, kuten partituurit ja stemmat, ja äänitetty musiikki, kuten konsertti-, ooppera- ja studiotallenteet. 

Määrittelemätön sisältötyyppi

Jos mikään edellä olevista sisältötyypeistä ei kuvaa julkaisua, tehdään merkintö ”Määrittelemätön sisältötyyppi”. 

Puhe

Ihmisen puheääni. Esimerkiksi analogisessa tai digitaalisessa muodossa olevat äänikirjat, radion puheohjelmat, historialliset puheäänitteet ja kuunnelmat.

Teksti

Kirjoitetut sanat, symbolit ja numerot. Esimerkiksi painetut tai elektroniset kirjat, kirjeenvaihto, lehtitietokannat ja mikrofilmatut sanomalehdet.

Tietokoneohjelma

Esimerkiksi käyttöjärjestelmät, sovellusohjelmat jne.

Useita sisältötyyppejä

Kolmen tai useamman sisältötyypin julkaisu.

Ääni

Luonnonäänet tai digitaalisesti/analogisesti tuotetut äänet. Esimerkiksi linnunlaulun ja eläinten ääntelyn äänitykset, äänimaisemat ja ääniefektit. 
Ei käytetä äänitetystä musiikista [ks. musiikki] tai äänitetystä ihmisen puheesta [ks. puhe].

0.1.1 Sisältötyypin tarkenne               
                                                                     Pakollinen jos saatavilla ja sovellettavissa 

0.1.1.1 Tarvittaessa merkitään yksi tai useampi sisältötyypin tarkenne. Tarkenne kertoo kuvailun kohteen tyypistä, liikkeestä, ulottuvuuksista ja aistittavuudesta. 

Tarkenteet otetaan seuraavasta listasta. Sisältötyyppiä voidaan laajentaa tai selkiyttää niin monella tarkenteella kuin on tarpeen, esim. teksti (katseltava) tai teksti (kosketeltava); kuva (still ; kaksiulotteinen) tai kuva (still ; kolmiulotteinen). 

0.1.1.2 Tyypin määrittely

esitetty

Sisältö, joka on määrättynä ajankohtana ilmaistu kuultavassa tai nähtävässä muodossa ja tallennettu. Esimerkiksi musiikki- tai liikuntaesitysten tallennukset, tietokoneella tuotettu musiikki jne. 

kartografinen

Maapalloa tai muuta taivaankappaletta tai niiden osia esittävä aineisto mittakaavasta riippumatta. Esimerkiksi kartat, kartastot, karttapallot, korkeuseromallit jne. 

notatoitu

Taiteellisen teoksen (esim. musiikin, tanssin, näyttämöllepanon) visuaalinen notaatio.

0.1.1.3 Liikkeen määrittely

(Käytetään vain kuvan sisältötyypin kanssa) 
Määrittelee, onko aineiston nähtäväksi tarkoitettu kuvasisältö 
liikkuva vai liikkumaton 

liikkuva

Kuvasisällön liike tuotetaan yleensä nopealla kuvavirralla.

still

Staattinen kuvasisältö.

0.1.1.4 Ulottuvuuden määrittely

(Käytetään vain kuvan sisältötyypin kanssa) 
Ulottuvuus määrittelee, onko aineiston kuvasisältö tarkoitus 
nähdä kaksiulotteisena vai kolmiulotteisena. 

kaksiulotteinen

Kaksiulotteinen kuvasisältö.

kolmiulotteinen

Kolmiulotteinen kuvasisältö.

0.1.1.5 Aistittavuuden määrittely

Ominaisuudet viittaavat ihmisaisteihin, joilla julkaisu on tarkoitettu vastaanotettavaksi. 
 

kuunneltava

Kuuloaistilla vastaanotettava.

maisteltava

Makuaistilla vastaanotettava.

haisteltava

Hajuaistilla vastaanotettava.

kosketeltava

Tuntoaistilla vastaanotettava.

katseltava

Näköaistilla vastaanotettava.