Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska | English | Holdings

850 852 856 880 881 882 883 884 885 886 887

Kentät 841-845, 853-855, 863-868, 876-878 ovat Voyager-tietokannoissa käytössä vain varastotietueissa.850 - Omistava organisaatio (T)

Tämän kentän kirjastotunnukset ovat ISIL-tunnuksia, esim. FI-H, FI-X852 - Sijainti (T)

Sijoituspaikkatietoja on joissain tietokannoissa myös bibliografisissa tietueissa. Kirjaston tunnus on ISIL-tunnus.

Kirjastotietokannassa varastotietueen kentän 852 osakenttään ‡a ei tarvitse merkitä kirjaston ISIL-tunnusta (yhteisluettelotunnusta).856 - Elektronisen aineiston sijainti ja käyttö (T) (ohje päivitetty 12/2018)

Indikaattorit ja osakentät

Indikaattorit (lyhennetty)

 • Ensimmäinen - Yhteys- tai käyttötapa
  • 4 - HTTP
   Yhteys/käyttö tapahtuu Hypertext Transfer protokollalla.
 • Toinen - Suhde
  Indikaattorin arvo ilmaisee mikä suhde kenttään 856 merkityllä elektronisella aineistolla on tietueessa kuvailtuun kohteeseen. Osakenttään ‡3 voidaan tallentaa tarkempia tietoja suhteesta, kun kyseessä ei ole aineistojen yksi-yhteen vastaavuus.
  • 0 - Vastaa kuvailun kohdetta
   Tässä tapauksessa bibliografinen tietue kuvailee samaa elektronista aineistoa, jonka sijainti merkitään kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston osakohteeseen, osakenttään ‡3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat.
  • 1 - Kuvailun kohteen toinen versio
   Tässä tapauksessa bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde ei ole elektroninen, mutta elektroninen versio on saatavana ja sen sijainti merkitään kenttään 856. Jos kentän 856 tiedot liittyvät tietueessa kuvaillun aineiston johonkin osaan (esim. sisällysluetteloon), osakenttään ‡3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat.
  • 2 - Kuvailun kohteeseen liittyvä aineisto
   Tässä tapauksessa elektroninen aineisto ei ole sama kuin bibliografisessa tietueessa kuvailtu kohde (vaan esim. erillinen hakemisto tai käyttöohje). Osakentässä ‡3 voidaan tarkemmin kuvata elektronisen aineiston ja kuvailun kohteen suhdetta.

Osakenttäkoodit (lyhennetty)

 • ‡u - URI, Uniform Resource Identifier (T)
  Kenttä 856 on rakennettu siten, että URL voidaan muodostaa myös yhdistämällä eri osakenttien tietoja. Osakenttää ‡u voidaan käyttää niiden sijasta tai lisäksi. Osakenttää ‡u voidaan toistaa vain jos tallennetaan sekä URN että URL, tai useita URN:eja. Suomalainen URN, ks. ISBN- ja ISSN-keskus.
 • ‡y - Linkin teksti (T)
  Teksti, joka näkyy asiakkaalle ja toimii linkkinä osakentässä ‡u esitetyn URI:n sijaan.
 • ‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)
 • ‡5 - Organisaatio, johon kentän tiedot pätevät   KÄYTÖSSÄ VAIN MELINDASSA

Merkitseminen

4.6 URL-osoite

Älä merkitse lisensoidun tms. aineiston organisaatiokohtaisia linkkejä Melindaan. Jos lisensoidun aineiston linkki on kaikille organisaatioille sama, niin älä merkitse proxyn tms. linkkiä Melindaan.

Jos aineisto on lisensoitu tai sillä on muita rajoituksia, katso Käyttöoikeuksien metatieto

Kenttää 856 käytetään elektronisen aineiston osoitteen merkitsemiseen ja linkin luomiseen aineistoon. 856-kenttää voidaan käyttää sekä bibliografisessa tietueessa että varastotietueessa. Varastotietueen käyttöä voidaan harkita etenkin silloin kun aineisto on lisensoitu käytettäväksi vain omalle organisaatiolle. Käytä pysyviä linkkejä (URN, DOI jne.) jos mahdollista. Älä linkitä tekijänoikeuksia loukkaaviin palveluihin (esimerkiksi Docplayer).

Melindassa käytetään ‡y-osakentässä metatietosanaston fraasia "Linkki verkkoaineistoon". Omassa tietokannassa voi olla käytössä omat fraasit. Vapaakappaleina saatavien e-aineistojen kanssa käytetään Melindassa osakenttää ‡5, jossa on "FI-Vapaa".

Jos vanhentuneen URL-osoitteen säilyttäminen ei ole tärkeää, voidaan se poistaa.


Esimerkki. Kuvailun kohteena verkkoaineisto, 856-kentässä sitä vastaava linkki (2. ind. = 0)

856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-510-2 ‡y Linkki verkkoaineistoon

856 40 ‡3 Chapter 1 ‡u http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_CDS_TB_2000.278_Chapter1.pdf
856 40 ‡3 Chapter 2 ‡u http://whqlibdoc.who.int/hq/2000/WHO_CDS_TB_2000.278_Chapter2.pdf


Esimerkki. Kuvailun kohteena painettu aineisto, 856-kentässä vastaava verkkoversion linkki (2. ind. = 1)
856 41 ‡3 Sisällysluettelo ‡u http://www.loc.gov/catdir/toc/93-3471.html
Jos sisällysluettelo on merkitty sanallisesti 505-kenttään, niin älä merkitse sisällysluettelon linkkiä 856-kenttään


Esimerkki. Kuvailun kohteeseen liittyvä verkkoaineisto (2. ind. = 2)
856 42 ‡3 Oheismateriaali ‡u http://www.wiley.com//legacy/compbooks/gruman/indesign/IDB3-ColorInsert.pdf
856 42 ‡3 Arvostelu ‡u http://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/article/viewFile/1840/1712
856 42 ‡3 Abstrakti ‡u http://...
856 42 ‡3 Tiivistelmä ‡u http://... 
'Tiivistelmä' fraasia ei käytetä artikkeliväitöskirjojen yhteenveto-osaa tarkoitettaessa
Jos tiivistelmä/abstrakti on merkitty sanallisesti 520-kenttään, niin älä merkitse tiivistelmän/abstraktin linkkiä 856-kenttään


Esimerkki. Käytettävissä vain vapaakappalekirjastoissa
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4338-9 ‡z Käytettävissä vapaakappalekirjastoissa ‡5 FI-Vapaa


Esimerkki. Aineiston linkki paikallistietokannassa
856 40 ‡u https://login.ezproxy.utu.fi/login?url=http://site.ebrary.com/lib/uniturku/Doc?id=11146814 ‡y Tähän voi rakentaa ‡z haluamansa laisen linkkitekstin880 - Tiedot vaihtoehtoisella kirjaimistolla (T)

Kenttien 066 ja 880 merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode).  Tietokannoissa jo olevista koodeista ei ole haittaa, joten niitä ei tarvitse poistaakaan.


881 - Manifestaatiomerkinnöt (T)882 - Tiedot korvaavasta tietueesta (ET)883 - Metatiedon alkuperä (T)884 - Konversion tiedot (T)

ESIMERKKI. ONIX-MARC21-konversio Melindan erätuontijärjestelmässä

884  ‡a ONIX3 to MARC transformation ‡g 20201104 ‡k MELINDA_RECORD_IMPORT_SOURCE4 ‡q FI885 - Tiedot tietueiden vastaavuudesta (T)886 - Tiedot vieraiden MARC-formaattien kentistä (T)887 - Tiedot muista formaateista, ei MARC (T)
 • No labels