Kevät - Våren - Spring 2012

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Perus- ja aineopinnot


Matematiikka

Analyysi II
Matemaattisen analyysin jatkokurssi

Algebra I
Johdatus matematiikkaan
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Kombinatoriikka
Logiikka I
Matematiikan historia
Matematiikan LuK-seminaari
Mitta ja integraali
Topologia I
Vektoranalys
Verkot
Virtual Logic One

Tilastotiede

Data-analyysi (osa 1 ja osa 2)
Data-analyysi R-ohjelmistolla
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät
Tilastotiede käytännön tutkimuksessa
Tilastotieteen jatkokurssi (osa 1 ja osa 2)

Bayes-päättely
Data-analyysi R-ohjelmistolla
Lineaariset mallit
Otanta-aineistojen analyysi
Painotusmenetelmät surveyssä (Weighting methods in surveys)
Phylogeny inference and data analysis
Tilastollinen päättely
Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari
Ympäristötilastotiede

Syventävät opinnot


Matematiikka

Algebra II
Topologia II
Transformation groups

Aika-taajuusanalyysi
Analyysin tutkielmaseminaari
Funktionaalianalyysin peruskurssi
Funktioteoria II
Johdatus modulimuotoihin ja Linnikin ongelmaan
Pseudodifferentiaalioperaattorit
Reaalianalyysi I
Topics in geometric Fourier analysis
Topologiset vektoriavaruudet II
Variational methods in quasiconformal geometry and nonlinear elasticity

Introduction to mathematical physics: Statistical mechanics
Lie algebras
Stochastic methods for physics and biology

Geometries and models - an introduction
Vaativuusteoria

Soveltava matematiikka

Mathematical modeling

Funktionaalianalyysin peruskurssi
Inversio-ongelmat
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt
Pseudodifferentiaalioperaattorit

Malliavin-laskenta
Introduction to mathematical physics: Statistical mechanics
Stokastiset prosessit

Numeeriset menetelmät ja C-kieli

Johdatus matemaattiseen rahoitusteoriaan
Riskiteorian jatkokurssi
Tariffiteoria

Matematiikan aineenopettaja

Geogebra
Geometria
Matematiikan opetuslaboratorio
Matematiikka ja koulumatematiikka
Opettajalinjan peruskurssi
Analyysin tutkielmaseminaari

Tilastotiede

Yleistetyt lineaariset mallit

Bayesian theory with applications (B)
Computational statistics (A,B,Y,T)
Epästationaariset aikasarjat (A,B,T)
Multivariate methods
Otanta-aineistojen analyysi
Painotusmenetelmät surveyssä (Weighting methods in surveys) (P,Y,T)
Phylogeny inference and data analysis (B,T)
Rakenneyhtälömallit (P,Y,T)
Study Group: Bayesian Core
Ympäristötilastotiede

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria ja bioinformatiikka
P: Psykometriikka
Y: Yhteiskuntatilastotiede
T: Yleinen tilastotiede

Muut opinnot


Harjoittelu kandidaatintutkinnossa
Harjoittelu maisterintutkinnossa
Henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatintutkintoa varten
Henkilökohtainen opintosuunnitelma maisterintutkintoa varten
Latex-kurssi
Ohjaajatuutorointiin osallistuminen syys/kevätlukukausi
TVT- ajokortti
Äidinkielen opinnot kandidaatintutkinnossa (kirjallinen ja suullinen osa)