Kevät - Våren - Spring
2009

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Perus- ja aineopinnot


Matematiikka

Analys II
Analyysi II
Matemaattisen analyysin jatkokurssi

Algebra I
Analyysin harjoitustyö
Geometria
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Logiikka I
Matematiikan LuK-seminaari
Mitta ja integraali
Opettajalinjan työpaja I
Solmuteoriaa kombinatorisesti
Topologia I
Työpaja tammikuussa aloittaville opiskelijoille

Tilastotiede

Data-analyysi
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Second Course in Statistics
Tilastotieteen jatkokurssi
Tilastotieteen johdantokurssi

Lineaariset mallit
Nonparametric Statistics
Pienalue-estimointi
Stationaariset aikasarjat
Tilastollisen päättelyn kurssi
Tilastotieteen proseminaari ja tutkielmaseminaari
Application of statistics in engineering

Syventävät opinnot


Matematiikka

Alexander-Spanier cohomology
Algebra II
Essential elements of point set topology and polyhedral topology
Homologiateoriaa konkreettisesti
Solmuteoriaa topologisesti
Topologia II
Topological transformation groups II

Fourier-analyysi
Funktionaalianalyysin peruskurssi
Funktionaalianalyysi II
Quasiregular mappings
Random Fourier series, Gaussian free fields and related topics
Reaalianalyysi I
Singulaariset integraalit ja Tb-lause
Topologiset vektoriavaruudet II

Pääsäiekimpuista ja Yang-Mills -teoriasta

Advanced Topics in Set Theory
Axiomatic set theory 2
Second order logic I

Soveltava matematiikka

Evolution and the theory of games
Spatial models in ecology and evolution

Integraaliyhtälöt
Johdatus inversio-ongelmiin
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt

Malliavin-laskenta
Stokastiset prosessit
Todennäköisyysteoria

Sijoitustoiminnan matematiikkaa

Matematiikan aineenopettaja

Geometria
Matematiikka ja koulumatematiikka
Matematiikan opetuslaboratorio
Opettajalinjan peruskurssi
Tutkielmaseminaari

Tilastotiede

Tilastollisen päättelyn jatkokurssi (osa 1)
Generalized linear models (part 1)

Tutkielmaseminaari (pääaineopiskelijoille)

Computational statistics (A, B, Y)
Genome-wide association mapping (B)
Imputointimenetelmät (A, B, Y)
Longitudinal data analysis (A, B, Y)
Painotusmenetelmät surveyssä (Y)
Phylogenetic data analysis (B)
Pienalue-estimointi (A, B, Y)
Software tools for statisticians (A, B, Y)
Stationaariset aikasarjat (A, B, Y)
Unsupervised machine learning (A, B, Y)

Survey-seminaari

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria
Y: Yhteiskuntatilastotiede

Muut opinnot


Harjoittelu kandidaatintutkinnossa
Harjoittelu maisterintutkinnossa
Henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatintutkintoa varten
Henkilökohtainen opintosuunnitelma maisterintutkintoa varten

Latex-kurssi
Ohjaajatuutorointiin osallistuminen kevätlukukausi
TVT- ajokortti
Äidinkielen opinnot kandidaatintutkinnossa (kirjallinen ja suullinen osa)