Kevät - Våren - Spring 2015

 

 

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

 

Perus- ja aineopinnot - Basic and intermediate studies


Matematiikka - Mathematics

Analyysi II
Johdatus yliopistomatematiikkaan
Matemaattisen analyysin jatkokurssi
Calculus II (virtual)   

Tilastotiede - Statistics

Data-analyysi R-ohjelmistolla
Data-analyysi Survo- ja SPSS-ohjelmistoilla   
 
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Johdatus todennäköisyyslaskentaan
Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät

Tilastotieteen jatkokurssi osat 1 ja 2
Tilastotieteen juuret

Applied logistic regression
Bayes-opintopiiri

Bayes-päättely

Data-analyysi R-ohjelmistolla
Ei-parametriset ja robustit menetelmät

Imputointimenetelmät/Imputation Methods

Lineaariset mallit
Lineaariset mallit II

Matriisilaskentaa tilastotieteilijöille
      
 Statistical methods in medicine and epidemiology, course is cancelled
Statistical genetics
Tilastollinen päättely
Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari

Tilastotieteen juuret

Syventävät opinnot - Advanced studies


Matematiikka - Mathematics

Algebra II 
Topologia II
Äärellisulotteinen lineaarialgebra

Elliptiset osittaisdifferentiaaliyhtälöt
Fractal sets in analysis
Funktionaalianalyysin peruskurssi
Johdatus konformigeometriaan ja kvasikonformikuvauksiin
Kompleksianalyysi I:n jatkokurssi (Periodi 3)
Kompleksianalyysin erikoiskurssi (Periodi 4)
Reaalianalyysi I
Reell analys I
Snapshots of the history of mathematics

Ergodic theory
Introduction to Open Quantum Systems
Discrete Complex Analysis 

Introduction to classification theory
Laskettavuuden teoria

Soveltava matematiikka - Applied mathematics

Monotone dynamical systems
Spatial models in ecology and evolution
Stochastic population models

Autonomiset systeemit
Integral equations
Inverse problems  
Johdatus Matlabin käyttöön
Osittaisdifferentiaaliyhtälöt
Stochastic processes on domains

Informaatioteorian jatkokurssi
Probabilistic approximations
Stokastiset prosessit

Todennäköisyysteoria I
Todennäköisyysteoria II 

   Inverse problems      
  Johdatus Matlabin käyttöön

Henkivakuutusmatematiikan jatkokurssi
Sijoitustoiminnan matematiikka

Matematiikan aineenopettaja - Mathematics teacher education

GeoGebra opetuksessa
Geometria
Lukiomatematiikka
Matematiikan opetuslaboratorio

Tilastotiede - Statistics

Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari

Bayes-opintopiiri
Bayesian theory with applications

Discrete Markov Processes

Imputointimenetelmät/Imputation Methods
Lineaariset mallit II

Moniulotteiset aikasarjat

Research seminar in statistics

Small area estimation

Statistical methods in medicine and epidemiology
, course is cancelled
Statistical genetics
Tilastotieteen juuret

Muut opinnot - Other studies


Harjoittelu kandidaatintutkinnossa
Harjoittelu maisterintutkinnossa
Henkilökohtainen opintosuunnitelma kandidaatintutkintoa varten
Henkilökohtainen opintosuunnitelma maisterintutkintoa varten
LaTeX-kurssi
Ohjaajatuutorointi tammikuussa 2015 aloittaville opiskelijoille
TVT-ajokortti
Äidinkielen opinnot kandidaatintutkinnossa (kirjallinen ja suullinen osa)