Child pages
 • Otantamenetelmät, syksy 2011
  Name Size Creator Creation Date Labels Comment  
File Demo_5_Malliavusteinen_estimointi.sas 5 kB Risto Lehtonen 2011-12-01 11:04
 • No labels
   
File Demo_4b_Regressioestimointi_update.sas 2 kB Risto Lehtonen 2011-12-01 11:04
 • No labels
   
File demo_4a_PPS_update.sas 4 kB Risto Lehtonen 2011-12-01 11:04
 • No labels
   
PDF File Otanta_Diat_3.pdf 97 kB Risto Lehtonen 2011-11-28 22:18
 • No labels
 
File Demo_4b_Regressioestimointi.sas 1 kB Risto Lehtonen 2011-11-24 11:38
 • No labels
   
File demo_3b_Ositettu_otanta_update.sas 3 kB Risto Lehtonen 2011-11-23 09:03
 • No labels
   
File Demo_3a_Bernoulli_ja_Poisson_otanta_update.sas 3 kB Risto Lehtonen 2011-11-23 09:03
 • No labels
   
File demo_4a_PPS.sas 2 kB Risto Lehtonen 2011-11-23 08:55
 • No labels
   
File demo_3b_Ositettu_otanta.sas 2 kB Risto Lehtonen 2011-11-17 11:22
 • No labels
   
File Demo_3a_Bernoulli_ja_Poisson_otanta.sas 1 kB Risto Lehtonen 2011-11-17 11:22
 • No labels
   
PDF File Otanta_Diat_2.pdf 525 kB Risto Lehtonen 2011-11-15 11:45
 • No labels
 
File demo_2_update.sas 7 kB Risto Lehtonen 2011-11-10 14:47
 • No labels
   
File demo_1_update.sas 6 kB Risto Lehtonen 2011-11-10 08:18
 • No labels
   
File demo_2.sas 3 kB Risto Lehtonen 2011-11-10 08:15
 • No labels
   
PDF File Otantat_Vesa_Kuuselan_luento_08112011.pdf 248 kB Risto Lehtonen 2011-11-09 14:28
 • No labels
 
File demo_1.sas 4 kB Risto Lehtonen 2011-11-01 10:10
 • No labels
   
PDF File Otanta_Diat_1_web.pdf 1.09 MB Risto Lehtonen 2011-10-19 09:27
 • No labels
 
PDF File Bethlehem_Web_survey_2008.pdf 357 kB Risto Lehtonen 2011-10-17 14:30
 • No labels
 
PDF File Otanta_Harjoitustyö_syv_op_2011.pdf 17 kB Risto Lehtonen 2011-10-17 14:30
 • No labels
 
PDF File Otanta_Harjoitustyö_Aineop_2011.pdf 14 kB Risto Lehtonen 2011-10-17 14:30
 • No labels
 
Download All
 1. Prev
 2. 1
 3. 2
 4. Next