Child pages
 • Työpaja
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työpaja-aktiviteetti on hyödyllinen, jos haluat laittaa opiskelijat ohjatusti arvioimaan toistensa töitä, omia töitään tai sekä että.
Katso esittelyvideo työpajan toiminnasta.

Työpaja-aktiviteetti perustuu vaiheittaiseen työskentelyyn. 


Opiskelijan näkökulmasta aiheet ovat:

 1. (Opiskelija ei näe työpajaa vielä)
 2. Palautusvaihe: Opiskelijat tekevät ja palauttavat työnsä. Kukaan opiskelijoista ei näe toistensa töitä.
 3. Vertaisarviointivaihe: Opiskelijoilla on hetken työskentelytauko, kun opettaja jakaa vertaisarviointivuorot. Tämän jälkeen opiskelijat arvioivat toistensa töitä. Oman työn palauttaminen ei ole enää mahdollista. Kukin opiskelija näkee oman työnsä lisäksi opettajan nimeämien toisten opiskelijoiden työt, ei muita. Näkyvillä olevista töistä joko näkyy kirjoittajan nimi tai ei näy, opettajan valinnan mukaan. Opiskelija näkee saamansa palautteet joko nimellä tai ilman, opettajan valinnan mukaan.
 4. Vertaisarviontien arviointivaihe: Opiskelijan näkökulmasta työskentelytauko
 5. Työpajatyöskentely on päättynyt: Opiskelija saa nähdä opettajan valitsemat vertaistyöt, mutta ei niiden saamia palautteita

Opettajan näkökulmasta vaiheet ovat

 1. Määrittelyvaihe: Opettaja kirjoittaa tehtävänannon ja ohjeet vertaisarvionnille, sekä halutessaan vertaisarvioinnin harjoitustehtäviä, joita opiskelijat voivat harjoitusarvioida ennen vertaisarviointien tekemistä. Tässä vaiheessa opettaja myös päättää, näkyvätkö vertaisten nimet vertaisarviointivaiheessa.
 2. Palautusvaihe: Opettaja odottaa, että opiskelijat palauttavat työnsä
 3. Vertaisarviointivaihe: Opettaja joko arpoo tai nimeää kullekin opiskelijalle 1-30 vertaisarvioijaa ja -arviointivuoroa, minkä jälkeen opiskelijat pääsevät arvioimaan annettuja töitä. Myös opettaja voi antaa palautetta töille.
 4. Vertaisarviointien arviointivaihe: Työpaja-aktiviteetti laskee opiskelijoille kaksi arvosanaa: työlle vertaisarvioiden perusteella sekä vertaisarvioinnille annetun arvion keskimääräisen oikeellisuuden perusteella. Opettaja voi halutessaan ohittaa automaattisesti lasketun arvosanan ja antaa oman arvosanansa. LISÄKSI tässä vaiheessa opettaja voi merkitä töitä julkaistuviksi, kun työpajatyöskentely on päättynyt. Nämä opettajan merkitsemät työt näkyvät kaikille opiskelijoille, kun opettaja sulkee työpajan.
 5. Työpaja on suljettu: opettajan valitsemat työt näkyvät kaikille opiskelijoille.

Opettaja voi vaihtaa vaihetta käsin (klikkaamalla lamppu-kuvaketta ko. vaiheen otsikon vierestä) tai ajastaa vaiheen vaihtumisen automaattisesti. Jos vaiheen vaihtumisen ajastaa, on muistettava myös laittaa vertaisarviointivuorojen arvonta päälle, jotta opiskelijat myös pääsevät tekemään vertaisarvioinnit.

Työpajan käyttöä harkitessa kannattaa huomioida, että vaiheittainen työskentely rajoittaa opettajan joustonantomahdollisuuksia, kuten myöhässä palauttamista ja opiskelijan valintamahdollisuutta, jotka olisivat mahdollisia muita Moodlen aktiviteetteja käytettäessä. Jos haluat opiskelijoita selkeästi ohjaavan vertaistyöskentelyprosessin, työpaja soveltuu ohjaukseen mainiosti.

Työpajan lisääminen

Työpaja lisätään muokkaustilan ollessa päällä kohdasta "Lisää aktiviteetti tai aineisto" > Työpaja.

Työpajalle tulee määritellä ensin joukko perusasetuksia.

Työpajan ominaisuudet

 • Käytä esimerkkipalautuksia: Jos esimerkkipalautukset ovat käytössä, osallistujat voivat harjoitella vertaisarviointia yhdessä tai useammassa esimerkkipalautuksessa ja verrata arvioitaan mallivastaukseen. Esimerkkipalautusten arviointeja ei huomioida vertaisarvioinnin arvosanaa laskettaessa.
 • Käytä vertaisarviointiaJos vertaisarviointi on käytössä, osallistujille jaetaan arvioitavaksi muiden osallistujien töitä ja osallistuja saa arvosanan oman työnsä lisäksi myös antamistaan vertaisarvioista.
 • Käytä itsearviointiaJos itsearvointi on käytössä, osallistuja arvioi oman työnsä ja saa arvosanan palauttamansa työn lisäksi myös antamastaan itsearviosta.

Arvioinnin asetukset

Työpajassa voidaan antaa arvosana sekä työstä että vertaisarvioinnista. Määrittele maksimiarvosanat molemmista.

Arviointimenetelmä määrittelee käytetyn vertaisarviointitavan ja töiden pisteytystavan. Tähän on neljä eri vaihtoehtoa:

 • Kertyvä arviointi - Määriteltyjen kriteerien perusteella annetaan palaute ja arvosana
 • Kommentit - Määriteltyjen kriteerien perusteella annetaan palaute mutta ei arvosanaa
 • Virheiden määrä - Kommentteja sekä kyllä/ei arvio annetaan määriteltyjen väitteiden suhteen
 • Arviointimatriisi - Annetaan laadullinen arvio määriteltyjen arviointikriteerien perusteella

Työn palauttamiseen ja vertaisarviointiin kannattaa antaa opiskelijoille myös ohjeistusta. Tarvittaessa voidaan sallia myöhästyneet palautukset (yleensä ei toivottavaa ajastetussa prosessissa). Vertaisarvioinnin ohjeissa kannattaa painottaa niitä osa-alueita, joihin opiskelijan tulisi vertaisarviointia toiselle opiskelijalle antaessaan kiinnittää huomiota.

Kohtaan Johtopäätös voit kirjoittaa koosteen, joka näytetään opiskelijoille työpajan päätyttyä. Koosteeseen voit kirjoittaa esimerkiksi yleistä palautetta, yhteenvetoa tai ehdotuksia siitä, miten työskentelyä kannattaa jatkaa. Jatkoehdotus voisi esim. olla blogimerkinnän kirjoittaminen tai juuri koetun reflektointi.

Pääsynvalvonta

Töiden palauttamisen ja arviointijakson voi ajastaa. Työpajassa voidaan siirtyä vaiheesta toiseen myös ajastuksen perusteella (aiemmin piti vaihtaa aina manuaalisesti).

Vaihda seuraavaan vaiheeseen palautusajan päättymisen jälkeen tarkoittaa sitä, että jos olet määritellyt palautuksille määräajan ja rastit tämän ruudun, työpaja vaihtaa määräaikana automaattisesti työvaiheen arviointivaiheeksi. Kun käytät tätä toimintoa, kannattaa laittaa käyttöön myös arviointivuorojen automaattinen arpominen. Opiskelijat eivät pääse arvioimaan toistensa töitä vaikka työpaja olisi arviointivaiheessa, jos arviointivuoroja ei ole jaettu!

 

Arviointivuorojen jako

Töiden palauttamisen jälkeen tulee vielä määritellä, miten vertaisarviointien antovuorot jaetaan. Avaa työpaja ja valitse Asetukset-lohkosta "Jaa palautteenatovuorot". Tämä tehdään yleensä vasta siinä vaiheessa, kun työt on palautettu. Vertaisarviointivuorot voi jakaa käsin tai satunnaisesti arpomalla. Ajastettu arviointivuoron arpominen on käytössä ainoastaan silloin, kun on vaiheesta toiseen siirtyminen on työpajassa ajastettu (katso kohta Pääsynvalvonta yllä).


Usein kysyttyjä kysymyksiä