Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

082 - DDK-klassifikation (Dewey decimalklassifikation) (R)

Klassifikationenssystemets ursprung:Dewey Decimal Classification and Relative Index Abridged Dewey Decimal Classification and Relative Index, och deras elektroniska uppdateringar. Sedan 1997 har uppdateringarna givits i dokumentet DC&: Dewey Decimal Classification Additions, Notes and Decisions.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Upplagetyp

0 Fullständig upplaga

1 Förkortad upplaga

7 Annan upplaga definierad i delfält ‡2

Andra indikator (Ind. 2) Källa för klassifikationskod

# Uppgift saknas

0 Tilldelad av LC

4 Tilldelad av annan instans

Delfält

a DDK klassifikationskod (R)

b Ordningselement i uppställningen (NR)

m Klassifikationskoden följer standard- eller alternativtillämpning (NR)
a: standardtilämpning och b: alternativ tillämpning

q Instans som tilldelat klassifikationskoden (NR)
Koden tas från en förteckning, se MARC Code List for Organizations.

2 Upplaga (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

082 00 ‡a 388/.0919 ‡2 22

082 10 ‡a 914.3 ‡2 13

082 00 ‡a 343.7306/8 ‡a 347.30368 ‡2 20

082 74 ‡a 839.82 ‡2 5/nor ‡q NO-OsNB

  • No labels