Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

841-88X - Bestånd, elektronisk adress etc.

Fälten 841-855 och 863-878 (lokalsignum och beståndsuppgifter) kan i vissa MARC 21 -tillämpningar (då separat beståndspost ej används) förekomma även i det bibliografiska formatet

Andra fält än de beskrivat här finns i MARC 21 Beståndsformatet (tillsvidare finns det inte en finlandsvenk bearbetning om beståndsformatet).

  • No labels