Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

886 - Uppgift i annat MARC-format (R)

Fältet är avsett för maskinell uppdatering av poster konverterade från annat MARC-format. Data som inte går att konvertera till MARC 21 kan här sparas i sitt ursprungsformat.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Fältområde

0 Postetikett

1 Kontrollfält (002-009)

2 Variabla fält (010-999)

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Fältkod (R)

Delfältet a används inte om första indikatorn är 0. Delfältet a används om andra indikatorn i fält 886 är utskriven.

b Innehåll (R)

2 Kod för urspungsformat
Koden tas från en förteckning, se Format Source Codes.

a-z Delfält som i ursprungsformat

0-1 Delfält som i ursprungsformat

3-9 Delfält som i ursprungsformat

Exempel

886 0# ‡2 intermrc ‡b 00860nambb6200206###4500

886 2# ‡2 ibermarc ‡a 019 ‡b ## ‡a VG 586-1992

886 2# ‡2 unimrur ‡a 709 ‡b 1# ‡a Napalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm.

886 2# ‡2 ukmarc ‡a 690 ‡b 00 ‡a 00030 ‡d Great Britain ‡z 11030 ‡a butterflies ‡z 21030 ‡a life cycles

  • No labels