Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Länkar och standardfraser - allmän information

Nedan beskrivs hur man länkar mellan katalogposter i MARC-formatet

Länkfält (fälten 760-787)

I fälten ingår en beskrivning av länkmålet och dess kontrollnummer (001) eller både och. I länkfälten ingår bara minimimängd beskrivning av länkmålet, och en mer ingående beskrivning kan göras med hjälp av en länk till resursens kontrollnummer som finns i delfält ‡w.

Dessutom möjliggör koderna i delfält ‡7 en form av informationssökning även utan hänvisning till länkmålet. Värdet för indikator 1 i länkfälten anger om man gör en standardfras av fältet.

Anmärkning om  om komplicerade länkningar (fält 580)

Länkfälten har planerats så att man kan formulera standardfraser om länkmålet i katalogposten för den beskrivna resursen. Om förhållandet är för komplicerat för att uttryckas med de uppgifter som finns i standardfrasen och länkfältet, kan informationen anges i fält 580 (Anmärkning om komplicerad länkningar). Då i anmärkningsfältet används ett passande länkfält 760-780, skriver man inte ytterligare en standardfras i länkfältet.

Länkning (posttitel/19)

Koden visar om länkfältet innehåller tillräckligt med uppgifter för att skapa en begriplig standardfras för länkmålet, eller om bara länkmålets kontrollnummer finns i länkfältet. Om det bara finns ett kontrollnummer i katalogposten bör systemet hämta de uppgifter som behövs från länkmålets katalogpost.

Följande delfält eller delfältskombinationer behövs för för att skapa en standardtext:

  • Delfält ‡a + ‡t (Huvuduppslagets rubrik + Titel)
  • Delfält ‡a + ‡s (Huvuduppslagets rubirk + Uniform titel)
  • Delfält ‡t (Titel)
  • Delfält ‡u (ISRN-beteckning, International Standard Technical Report Number)
  • Delfält ‡r (Rapportnummer)

Biuppslag (fälten 700-730)

Då katalogiseringsreglerna kräver att titeln i länkfältet behöver ett biuppslag, anges denna i ett lämpligt biuppslagsfält 700-730. Länkfälten kan inte användas istället för biuppslag. Biuppslag kan inte heller användas som länkfält, eftersom ett biuppslag inte ger möjlighet att skapa en standardfras eller länka till ett länkmål.

Delobjekt / Delar av en helhet

Fält 773 (Länkfält - Moderpublikation) används för att länka ett delobjekt eller en del av en helhet till länkmålet eller moderpublikationen. Till exempel i en katalogpost som beskriver en tidskriftsartikel innehåller fält 773 ifrågavarande tidskrifts uppgifter. I delfält ‡g anges artikelns placering i tidskriften. Katalogposten som beskriver moderpublikationen (t.ex. en publikation eller en samling) kan innehålla information om delobjekten eller delarna av helheten i fält 774 (Länkfält - delobjekt). Information om de olika delarna anges i separata fält i 774.

  • No labels