Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

841-88X - Bestånd, elektronisk adress etc.

Fälten 841-855 och 863-878 (lokalsignum och beståndsuppgifter) kan i vissa MARC21-tillämpningar (då separat beståndspost ej används) förekomma även i det bibliografiska formatet. Vid remote-import från utländsk källa måste sådana fält makuleras innan posten kan sparas.

  • No labels