Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

019-FINUC ID-nummer (NR)

ID-nummmer för utländsk periodika som anskaffats till Finland och registrerats i samkatalogen Finuc-S. ID-numret inleds med bokstäverna fs skrivna med gemener, därpå följer sex siffror.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Finuc-ID (NR)

  • No labels