Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

583 - Anmärkning - Åtgärd (R)

Tietoa käsittely-, viittaus- ja säilyttämistoimenpiteistä.
Information om bearbetning, hänvisning och uppbevaring av resursen

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

# Uppgift saknas

0 Sekretessbelagd information

1 Ej sekretessbelagd information

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Anmärkningstext (NR)
Toimenpiteitä kuvaavaa standarditerminologiaa.
Standardterminologi som beskriver åtgärden

b Identifikation (R)
Koodi tai määre, jolla tunnistetaan tietty toimenpide yhteydessä aikaan, joka kerrotaan osakentässä ‡c.
Kod eller definition som anger en viss åtgärd i samband med den tidpunkt som anges i delfält ‡c

c Tidpunkt (R)
Tapahtuneen tai tulevan toimenpiteen konkreettinen kellonaika, päiväys tai vuosi.
Konkret klockslag, datum eller år för en åtgärd

d Tidsintervall (R)
Aikajakso, jota ei voida ilmaista konkreettisena aikana.
Tidsintervall som inte kan uttryckas med en konkret tidpunkt

e Händelse som utlöser åtgärd (R)

f Laglig grund för åtgärd (R)
Asetus, määräys, raportti, perustelut tai säännöt (koko teksti tai sitaatti), joihin toimenpiteet perustuvat.
Förordningar, föreskrifter, rapportrar eller lagar (i fulltext eller som citat), som åtgärderna grundar sig på

h Ansvarig instans (R)
Henkilön, organisaation tai viranomaisen nimi, jolla on vastuu toimenpiteistä.
Person, organisation eller myndighet som ansvarar för åtgärderna

i Metod (R)
Keinot tai tekniikka, jolla toimenpide toteutetaan.
Metod eller teknik för åtgärdens förverkligande

j Plats (R)
Sisältää paikan, jossa käyttäjät voivat katsella kuvailtavia aineistoja.
Uppgifter om den plats där det beskrivna materialet kan  ses.

k Person eller institution som åtgärdar (R)

l Materialets status eller skick (R)

n Antal enheter som åtgärdats (R)

o Typ av fysisk enhet (R)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
Esimerkiksi URL tai URN, jotka tarjoavat pääsyn elektroniseen aineistoon.
T.ex ett URL eller URN som gör det möjligt att komma till den elektroniska resursen.

x Intern anmärkning (R)

z Offentlig anmärkning (R)

2 Källa (NR)
MARC-koodi identifioi toimenpidetietojen tallennukseen käytetyn termin lähteen. Koodi otetaan listalta, ks. Resource Action Term Source Codes.
Koden tas från en förteckning, se Resource Action Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

583 ## ‡a Tietokanta konvertoidaan MARC 21 -formaattiin ‡c 2008

583 0# ‡a transfer ‡e at conclusion of court case

583 ## ‡a queued for preservation ‡c 19861010 ‡e priority ‡f Title IIC project ‡5 DLC

583 1# ‡a will transform digitally ‡c 20031104 ‡i OCR ‡z queued for digitization, Nov. 4, 2003 ‡2 pda ‡5 NIC

  • No labels