Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

020 - Internationellt standardboknummer (ISBN) (R)

Kansallisen ISBN-keskuksen julkaisulle antama tunnus. Ks. Suomen ISBN-keskus. Kenttään voi sisältyä saatavuustietoja ja peruttu tai virheellinen ISBN-tunnus. Muut kuvailun kohteeseen liittyvät ISBN-tunnukset voidaan haluttaessa merkitä, jolloin kenttää toistetaan (esim. sidotun ja nidotun laitoksen tunnukset erikseen, koko teoksen tai teoksen osan tunnukset erikseen).

Nummer som nationellt ISBN-central har tilldelat en publikation. Se Finlands ISBN-central. I fältet kan ingå anskaffningsvillkor och makulerat eller ogiltigt ISBN. Andra ISBN som hör samman med beskrivningsobjektet kan anges, då fältet upprepas (t.ex. inbunden och häftad upplagans nummer separata, hela verkets och ett del av verkets nummer separata).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a ISBN med eventuella kvalifikatorer (NR)
Obligatoriskt om tillämpligt.

Selittävät tiedot, kuten tieto kustantajasta tai sidosasusta, merkitään kaarisulkeisiin voimassa olevan tunnuksen jälkeen. Etuteksti ISBN ja väliviivat voidaan luoda näyttöön.

Förklarande informationer som information om förlag eller bindningstyp anges inom parenteser efter giltigt nummer. Texten ISBN och bindestreck kan skapas på skärm.

c Anskaffningsvillkor (NR)
Hit även pris.

Selittävät tiedot merkitään kaarisulkeisiin hinnan ja/tai saatavuustietojen jälkeen.

Förklarande informationer anges inom parenteser efter pris och/eller anskaffningsvillkor.

z Makulerat/ogiltigt ISBN (R)
Delfältet förekommer även med innebörden print-ISBN i (maskinellt eller manuellt skapade) e-boksposter.

Selittävät tiedot merkitään kaarisulkeisiin perutun tai virheellisen tunnuksen jälkeen. Etuteksti Virh. ISBN tms. ja väliviivat voidaan luoda näyttöön.

Förklarande informationer anges med parenteser efter makulerat eller ogiltigt ISBN. Texten ogiltig ISBN eller dylik och bindestreck kan skapas på skärm.

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

020 ## ‡a 951-861-386-9 (sid.) ‡z 951-861-384-2 (virh.)

020 ## ‡a 951-772-249-4 (osa 2, Helsingin kaupungin tietokeskus, nid.)
020 ## ‡a 951-8915-60-1 (osa 2, Suomen historiallinen Seura, nid.)
Teoksella on kaksi kustantajaa.

020 ## ‡a 951-9422-81-1 (Siionin laulut, sid.)
020 ## ‡a 951-9422-82-X (Virsikirja, sid.)

020 ## ‡a 951-776-249-4 (osa 3, Tampereen kaupunginmuseo, sid.) :‡c 11 eur, vain virkakäyttöön

020 ## ‡a 951-45-8742-1 (verkkojulkaisu, pdf)
020 ## ‡a 951-45-8967-X (verkkojulkaisu, html)

  • No labels