Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

007 - (O) Multimedia

Om resursen är eller innehåller ett läromedelspaket eller annan kombinerad resurs skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för detta paket.

00 Bärartyp

o Multimedia

01 Särskild bärarbeteckning

u Ospecificerad bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktas

  • No labels