Child pages
  • Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2012

Luennoitsija

Risto Lehtonen

Laajuus

6/8 op.

Tyyppi

78405 Otanta-aineistojen analyysi (aineopintojen valinnainen erikoiskurssi / syventävien opintojen 1. erikoiskurssi)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija otanta-aineistojen tilastolliseen analyysiin erityisesti tilanteissa, joissa aineisto on kerätty jollakin mutkikkaalla otanta-asetelmalla. Tällaisia ovat esimerkiksi moniasteiset otanta-asetelmat, joihin sisältyy ositus ja ryvästyminen. Mutkikkaita otanta-asetelmia käytetään laajasti eri tieteenalojen empiirisessä tutkimuksessa. Hyviä esimerkkejä ovat PISA-tutkimussarja ja Terveys 2000 -tutkimus. Kurssilla käsitellään tilastollisia menetelmiä, joilla otanta-asetelman ominaispiirteitä (ositus, ryvästyminen, painokertoimet) voidaan ottaa huomioon tilastollisen analyysin yhteydessä. Pääpaino on ns. asetelmaperusteisissa (design-based) menetelmissä; lisäksi tarkastellaan malliperusteisia menetelmiä, ml. yleistetyt estimointiyhtälöt (GEE) ja sekamallit. Yhteensopivuus-, homogeenisuus- ja riippumattomuustestien lisäksi käsitellään lineaarisia ja logistisia malleja. Menetelmiä sovelletaan harjoituksisa ja harjoitustöissä todellisiin otanta-aineistoihin. Menetelmien soveltamiseen tarkoitettuja tilastollisia ohjelmistoja esitellään (SAS, SPSS, Stata, R). Kurssi on luonteeltaan soveltava. Kurssi voidaan sisällyttää valtiotieteellisen tiedekunnan menetelmäkoriin.

Luentoajat

Luennot tiistaisin 13.3.-17.4.2012 klo 14-18 Exactumin salissa C122 (HUOM: muutos!), yhteensä 20 tuntia.
Lisäksi harjoituksia mikroluokassa C128 torstaisin 15.3.-19.4.2012 klo 12-15, yhteensä 15 tuntia.

HUOM Pääsiäisloma 5.-11.4.2012 (ei harjoituksia 5.4. eikä luentoa 10.4)

Suoritustapa

Aineopinnot: Loppukuulustelu (6 op) tai loppukuulustelu ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)

Syventävät opinnot: Loppukuulustelu ja (pakollinen) harjoitustyö (8 op)

Harjoituksissa käytetään tilastollisia ohjelmistoja (pääasiassa SAS, SPSS)

Loppukuulustelu

Tiistai 24.4.2012 klo 14-16 B120 (Exactum) HUOM: Salimuutos!

Uusinta matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yleistentissä 10.5.2012 (ilmoittautuminen weboodissa)
ks: http://wiki.helsinki.fi/display/mathstatOpiskelu/Yleistentit

Oppikirja

Lehtonen R. and Pahkinen E. (2004). Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition. Chichester: John Wiley & Sons. Luvut 5, 7, 8.
Kirja on myös e-kirjana ja ladattavissa dawsoneran kautta.

Web-materiaali

VLISS-virtual laboratory in survey sampling,

http://vliss.helsinki.fi/

Luentomateriaali

TEEMA 1: Johdanto
Diat 1 Hierarkkinen aineisto, asetelmakerroin, sisäkorrelaatio

TEEMA 2: Estimaattoreiden varianssin estimointi
Diat 2 Linearisointimenetelmä ja pseudotoistomenetelmät (jackknife, bootstrap)

Oheismateriaalia
Linearisointimenetelmä OTE Lehtonen-Pahkinen (Wiley 2004)
SAS 9.2 SURVEY-proseduurit
SAS 9.2 Varianssiapproksimointi

TEEMA 3: Frekvensiaineistojen asetelmaperusteinen analyysi: Perusteita
Diat 3 Kaksiulotteisten taulujen asetelmaperusteiset testit I
Diat 3b Kaksiulotteisten taulujen asetelmaperusteiset testit II
Esimerkki (Lehtonen-Pahkinen 2004, Example 7.3, Wiley)

TEEMA 4: Asetelmaperusteinen monimuuttuja-analyysi:
Logistinen ANOVA ja ANCOVA
Diat 4 Asetelmaperusteinen logistinen mallinnus I
Diat 4b Asetelmaperusteinen logistinen mallinnus II

TEEMA 5: Tilastollinen mallinnus:
Asetelmaperusteisten ja malliperusteisten menetelmien vertailu, Ohjelmasovelluksia, Pisa-esimerkki
Diat 5

Oheismateriaali

Sampling Manual

Harjoitukset

1. harjoitus päivitetty 15.3.2012 harjoituksissa

2a) harjoitus Linearisointimenetelmä varianssiapproksimoinnissa (päivitys 22.3. harjoituksissa)
2b) harjoitus Jackknife-menetelmä varianssiapproksimoinnissa (päivitys 29.3.)

3a) harjoitus Bootstrap-menetelmä varianssiapproksimoinnissa (SAS macro) (päivitys 29.3.)
3b) harjoitus Asetelmaperusteiset (design-based) testit (päivitys 12.4.)

4. harjoitus Asetelmaperusteinen logistinen ANOVA, PML- ja GWLS-estimointi (päivitys 19.4.)

5. harjoitus Asetelmaperusteinen ja malliperusteinen lineaarinen ja logistinen ANCOVA (päivitys 19.4.)

SAS-data OHC

Harjoitustyöt

Aineopintojen (vapaaehtoinen) harjoitustyö

Syventävien opintojen (pakollinen) harjoitustyö

HUOM Harjoitustöiden palautus 31.5.2012 mennessä

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels