History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2012

History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2012

Luennoitsija

Risto Lehtonen

Laajuus

6/8 op.

Tyyppi

78405 Otanta-aineistojen analyysi (aineopintojen valinnainen erikoiskurssi / syventävien opintojen 1. erikoiskurssi)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija otanta-aineistojen tilastolliseen analyysiin erityisesti tilanteissa, joissa aineisto on kerätty jollakin mutkikkaalla otanta-asetelmalla. Tällaisia ovat esimerkiksi moniasteiset otanta-asetelmat, joihin sisältyy ositus ja ryvästyminen. Mutkikkaita otanta-asetelmia käytetään laajasti eri tieteenalojen empiirisessä tutkimuksessa. Hyviä esimerkkejä ovat PISA-tutkimussarja ja Terveys 2000 -tutkimus. Kurssilla käsitellään tilastollisia menetelmiä, joilla otanta-asetelman ominaispiirteitä (ositus, ryvästyminen, painokertoimet) voidaan ottaa huomioon tilastollisen analyysin yhteydessä. Pääpaino on ns. asetelmaperusteisissa (design-based) menetelmissä; lisäksi tarkastellaan malliperusteisia menetelmiä, ml. yleistetyt estimointiyhtälöt (GEE) ja sekamallit. Yhteensopivuus-, homogeenisuus- ja riippumattomuustestien lisäksi käsitellään lineaarisia ja logistisia malleja. Menetelmiä sovelletaan harjoituksisa ja harjoitustöissä todellisiin otanta-aineistoihin. Menetelmien soveltamiseen tarkoitettuja tilastollisia ohjelmistoja esitellään (SAS, SPSS, Stata, R). Kurssi on luonteeltaan soveltava. Kurssi voidaan sisällyttää valtiotieteellisen tiedekunnan menetelmäkoriin.

Luentoajat

Luennot tiistaisin 13.3.-17.4.2012 klo 14-18 Exactumin salissa C122 (HUOM: muutos!), yhteensä 20 tuntia.
Lisäksi harjoituksia mikroluokassa C128 torstaisin 15.3.-19.4.2012 klo 12-15, yhteensä 15 tuntia.

HUOM Pääsiäisloma 5.-11.4.2012 (ei harjoituksia 5.4. eikä luentoa 10.4)

Suoritustapa

Aineopinnot: Loppukuulustelu (6 op) tai loppukuulustelu ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)

Syventävät opinnot: Loppukuulustelu ja (pakollinen) harjoitustyö (8 op)

Harjoituksissa käytetään tilastollisia ohjelmistoja (pääasiassa SAS, SPSS)

Loppukuulustelu

Tiistai 24.4.2012 klo 14-16 B120 (Exactum) HUOM: Salimuutos!

Uusinta matematiikan ja tilastotieteen laitoksen yleistentissä 10.5.2012 (ilmoittautuminen weboodissa)
ks: http://wiki.helsinki.fi/display/mathstatOpiskelu/Yleistentit

Oppikirja

Lehtonen R. and Pahkinen E. (2004). Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition. Chichester: John Wiley & Sons. Luvut 5, 7, 8.
Kirja on myös e-kirjana ja ladattavissa dawsoneran kautta.

Web-materiaali

VLISS-virtual laboratory in survey sampling,

http://vliss.helsinki.fi/

Luentomateriaali

TEEMA 1: Johdanto
Diat 1 Hierarkkinen aineisto, asetelmakerroin, sisäkorrelaatio

TEEMA 2: Estimaattoreiden varianssin estimointi
Diat 2 Linearisointimenetelmä ja pseudotoistomenetelmät (jackknife, bootstrap)

Oheismateriaalia
Linearisointimenetelmä OTE Lehtonen-Pahkinen (Wiley 2004)
SAS 9.2 SURVEY-proseduurit
SAS 9.2 Varianssiapproksimointi

TEEMA 3: Frekvensiaineistojen asetelmaperusteinen analyysi: Perusteita
Diat 3 Kaksiulotteisten taulujen asetelmaperusteiset testit I
Diat 3b Kaksiulotteisten taulujen asetelmaperusteiset testit II
Esimerkki (Lehtonen-Pahkinen 2004, Example 7.3, Wiley)

TEEMA 4: Asetelmaperusteinen monimuuttuja-analyysi:
Logistinen ANOVA ja ANCOVA
Diat 4 Asetelmaperusteinen logistinen mallinnus I
Diat 4b Asetelmaperusteinen logistinen mallinnus II

TEEMA 5: Tilastollinen mallinnus:
Asetelmaperusteisten ja malliperusteisten menetelmien vertailu, Ohjelmasovelluksia, Pisa-esimerkki
Diat 5

Oheismateriaali

Sampling Manual

Harjoitukset

1. harjoitus päivitetty 15.3.2012 harjoituksissa

2a) harjoitus Linearisointimenetelmä varianssiapproksimoinnissa (päivitys 22.3. harjoituksissa)
2b) harjoitus Jackknife-menetelmä varianssiapproksimoinnissa (päivitys 29.3.)

3a) harjoitus Bootstrap-menetelmä varianssiapproksimoinnissa (SAS macro) (päivitys 29.3.)
3b) harjoitus Asetelmaperusteiset (design-based) testit (päivitys 12.4.)

4. harjoitus Asetelmaperusteinen logistinen ANOVA, PML- ja GWLS-estimointi (päivitys 19.4.)

5. harjoitus Asetelmaperusteinen ja malliperusteinen lineaarinen ja logistinen ANCOVA (päivitys 19.4.)

SAS-data OHC

Harjoitustyöt

Aineopintojen (vapaaehtoinen) harjoitustyö

Syventävien opintojen (pakollinen) harjoitustyö

HUOM Harjoitustöiden palautus 31.5.2012 mennessä

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels