Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Kontroll- och länkdelfält

w BibID för sammanhörande bibliografisk post

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost

5 Institution som fältet tillhör/ för vilken fältet gäller

6 Länkning

8 Länk- och sekvensnummer

  • No labels