Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Icke-filerande tecken

Fileringsindikator används i MARC21 för att specificera det antal inledande tecken 0-9 st.) som skall uteslutas vid filering av sökelement och titlar. Indikatorn är definierad som ind. 2 (eller i vissa fall ind. 1) i följande fält:

Bibliografiska formatet

Ind. 1: 130, 630, 730, 740

Ind. 2: 222, 240, 242, 243, 245, 249, 440, 830

  • No labels