760 - Länkfält - Huvudserie (R)

Läggs i post för underserie, för att länka till överordnad serie (vertikalt samband).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Huvudserie: "

8 Ej preciserad / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)
Länkmålets 1XX.

b Upplaga (NR)
Länkmålets 250.

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)
Länkmålets 260 ‡c.

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
Normalt årtal och/eller volymuppgift, då så behövs för att precisera vilken del (eller vilka delar) av länkmålet som avses. Hit dock ej deltitel eller delbeteckning (se ‡t).

h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)
Kan användas för att specificera relationen mellan länkmålet (760-787) och den resurs som beskrivs i katalogposten. Uppgiften kan skrivas in, antingen som en valfri okrontrollerad relationsfras, eller som en relationsbeteckning hämtad från en kontrollerad lista. Delfält ‡i placeras först i fältet. Ind. 2 ska (med undantag för 780-785) vara "8" då länkfältet innehåller ‡i.

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

s Uniform titel (NR)
Länkmålets 240 eller 243.

t Titel (NR)
Länkmålets 222 eller 245.

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID. Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes. ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer. Kan i remote-importerade poster innehålla annat ID-nummer. Sådan uppgift måste tas bort och om möjligt ersättas med länkmålets BibID, annars kommer länken att peka fel.

x ISSN (NR)
Länkmålets 022.

y CODEN beteckning (NR)
Länkmålets 030.

4 Relation (R)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Fyra positioner (märks ut som ‡7/0, ‡7/1 osv.), innehållande kontrollkoder som beskriver länkmålets särdrag. Eftersom kodernas betydelse definieras utgående från deras positioner, bör alla positioner som föregår kontrollkoderna vid behov fyllas ut med fyllnadstecken (|); de sista positionerna behöver inte fyllas ut.

/0 Typ av huvuduppslag
Enställig kod, som beskriver namntypen i delfält ‡a. Koden motsvarar 1XX fältet i den relaterade resursen.

 • p - Rak namnföljd
 • c - Organisationens namn
 • m - Mötesnamn
 • u - Uniform titel
 • n - Ej anpassad

/1 - Namnform
Enställig kod, som beskriver namnformen i delfält ‡a. Koden motsvarar värdet för första indikatorn i 1XX-fältet och tolkas tillsammans med värdet i ‡7/0.
Om$7/0 = p (Personnamni)

 • 0 - Förnamn
 • 1 - Inverterad namnföljd, enkelt efternamn
 • 2 - Inverterad namnföljd, sammansatt efternamn
 • 3 - Släktnamn

Om $7/0 = c (Organisationsnamn) eller m (Mötesnamn)

 • 0 - Inverterad namnföljd
 • 1 - Förvaltningsområdets namn
 • 2 - Rak namnföljd

Om $7/0 = u (Uniform titel) eller n (Ej anpassad)

 • n - Ej anpassad

/2 - Katalogposttyp
Enställig kod, som beskriver postens typ. Koden motsvarar värdet för det relaterade objektets Postetikett/07 (Postens bibliografiska nivå).

 • a -  Textresurs
 • c  - Musikalisk resurs i tryck, mikroform eller elektroniskt kodad notskrift
 • d - Musikalisk resurs i handskrift
 • e - Kartografisk resurs
 • f - Kartografisk resurs i handskrift
 • g - Grafisk resurs i form lämpad för projektion
 • i - Upptagning av talade ord, naturligt förekommande ljud, etc.
 • j - Ljudupptagning av musikalisk resurs
 • k - Bilder, ritningar och andra tvådimensionella grafiska resurser ej avsedda för projektion
 • m - Elektronisk resurs
 • o - Multimedia
 • p - Blandad resurs
 • r - Föremål
 • t - Textresurs skriven för hand eller på tangentbord och avsedd att existera i ett exemplar 

/3 Katalogpostens bibliografiska nivå
Enställig kod som anger nivån på den bibliografiska posten för det relaterade objektet. Koden motsvarar värdet för det relaterade objektets Postetikett/07 (Postens bibliografiska nivå).

 • a - Delobjekt till en monografi
 • b - Delobjekt till periodika
 • c - Samling
 • d - Delobjekt till en samling
 • i - Fortlöpande publikation
 • m - Monografi
 • s - Periodika

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Tieliikenneonnettomuudet  / ‡c Tilastokeskus.
760 0# ‡t Suomen virallinen tilasto. ‡c Verkkojulkaisu ‡x 1796-0479

245 00 ‡a Gaging stations maintained by the Unites States geological survey 1888-1910 and Survey publications relating to water resources.
760 0# ‡7 c1as ‡a United States. Geological Survey. ‡t Water supply papers

 • No labels