Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

008 - (BK)

18-21 Illustrationer i resursen

Högst fyra koder, den första i pos. 18. Icke använda positioner fylls med blanktecken. Innebörden i tillämpad kodning skall stämma med innehållet i fält 300 #b

Illustrationer kodas ej.

Normalvärde enligt svensk praxis. Om någon av positionerna innehåller verklig kod eller blanktecken, skall övriga  positioner innehålla blanktecken, ej fyllnadstecken.

#Även pos. 19-21, skall innehålla blanktecken. Om någon av positionerna innehåller verklig kod eller blanktecken, skall övriga positioner innehålla blanktecken, ej fyllnadstecken.

a Illustrationer finns, men typen specificeras ej.
Används även när mer specifik illustrationskod ej önskas eller finns tillgänglig. Koden får även användas bredvid mer speciella koder.

b Minst en karta förekommer som illustration.

c Minst ett porträtt förekommer som illustration d Minst ett diagram förekommer som illustration.
Avser grafiska diagram (kurvor, stapeldiagram etc.). Övriga förs till kod "a".

e Minst en planritning förekommer som illustration

f Minst en plansch förekommer som illustration

g Minst ett exempel på musiknoter förekommer som illustration

h Minst en faksimil förekommer som illustration i manifestationen

i Minst en vapensköld förekommer som illustration

j Minst en genealogisk tabell förekommer som illustration.
Vanlig tabell med annat innehåll förs till kod "a".

k Minst en blankett förekommer som illustration

l Minst ett  insamlat exemplar förekommer som illustration

m Minst en ljudinspelning förekommer som illustration.
Avser i regel ljudinspelningar som bifogats i pärmficka eller på annat sätt.

o Minst ett fotografi förekommer som illustration.
Används endast när man vill framhäva att det är fotografier. I övriga fall används "a".

p Minst en illumination förekommer

22 Målgrupp för resursen

Okänd eller icke angiven a Småbarn (t.o.m. förskoleåldern)

b Förskola/Lågstadium

c Mellan-/Högstadium.
Enligt LIBRIS-praxis, hit även skolbok, allmänt.

d Gymnasiestadiet och motsvarande

e Resursen är avsedd för vuxna och kan anses olämplig för minderåriga

f Resursen är speciellt avsedd för en trängre brukarkrets.

g Allmän
Används (i stället för _) särskilt vid skönlitterära resurser för att markera att någon av koderna a-e eller j ej är tillämplig.

j Barn och ungdomar till ca 16 års ålder.
Används särskilt för skönlitterära resurser i stället för någon av de specifika koderna a--d när speciell kodning av stadium ej är möjlig eller önskvärd.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

23 Form för manifestationen

# Ingen av följande

a Mikrofilm
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

b Ett eller flera mikrofiches-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h)  skapas vid behov.  

c Ett eller flera mikrokort-
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

d Storstilpublikation f Taktil utgåva
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = f)  skapas vid behov.

o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet.
Ska kombineras med fält 007 för onlinersurs (pos. 00-01 = cr).  

q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsandordning, t.ex. skiva, band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc.
Ska kombineras med fält 007 för tillämplig elektronisk bärare (pos. 00-01 = co, etc.).  

r Reproduktion i originalstorlek

s Utgåva i ospecificerad elektronisk form.
Används restriktivt fr.o.m. augusti 2010, men kan ligga kvar i äldre och importerade bibliografiska poster. kod
Fält 007 för elektronisk form (pos. 00 = c) skapas vid behov.  

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

24-27 Resursens innehållsmässiga karaktär

Högst fyra koder i alfabetisk ordning, avseende resursens innehåll eller karaktär. Vänsterställda med avslutande blanktecken. Innebörden bör stämma med klartext särskilt i fält 245 och anmärkningsavsnittet (se t. ex. kod "b").

|||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

# Innehåll specificeras ej.
Tillsammans med avslutande tecken blir resultatet fyra blanktecken.

a Sammanfattning(ar) av andra verk.
Anges ej när resursen innehåller en abstract till sitt eget innehåll.

 b Bibliografi

Anges endast när förekomst av bibliografi redovisas i posten, ev. i fält 504. Förekomst av käll- och litteraturförteckning kodas selektivt efter tillämpningsregler. Vid konflikt med kod "n" används ej kod "b" (se nedan).

c Katalog
Listor över samlingar, bestånd och kommersiella utbud. Kataloger som är bibliografier, diskografier och filmografier får kod "c" bredvid den speciella ("b", "k", "q").

d Ordbok, lexikon
Avser språklexika etc. på ett, eller mellan flera språk. Ordindex (konkordans) behandlas som index och får "i".

e Encyklopedi
Universell eller avseende ett visst ämnesområde. Biografiska uppslagsverk kodas hellre med kod "c" i 008/34.

f Handbok

g Juridiska artiklar
Juridiska vetenskapliga texter och kommentarer. Jämför koderna "l" "v" "w" för textutgåvor och rättsfall. Kommenterad utgåva kodas sålunda "gl__".

i Index till andra publikationer.
Även ordindex, se kod "d".

j Patent

k Diskografi
Anges endast när förekomst av diskografi redovisas i posten, ev. i fält 504. För diskografi i katalogform anges även kod "c", se ovan.

l Lagar och författningar.
Lagtext, myndigheters författningar och andra normerande juridiska texter. m Akademisk avhandling
Alla typer av monografier som färdigställts för att motsvara kraven för en akademisk examen eller kompetens. Posten skall även innehålla dissertationsanmärkning i fält 502.

n Litteraturöversikt
Bibliografin som naturligt måste ingå kodas ej särskilt, se kod "b" ovan.

o Recension
Objektet är eller innehåller uteslutande recension(er) av verk eller händelser. Bidragspost (000/07 = a eller b) avseende recension skall innehålla länkfält till såväl värdpublikationen (773) som det/de recenserade objektet/n (787). Se fält 773 och 787.

p Programmerad text

q Filmografi
Anges endast när förekomst av filmografi redovisas i posten, ev. i fält 504. För filmografi i katalogform anges även kod "c", se ovan.

r Kalender, medlemslista, adressbok
Avser förteckningar över fysiska eller juridiska personer. Biografiska uppslagsverk kodas med kod "c"  i 008/34.

s Statistik
Avser statistiska data, ej statistikens vetenskap och metod.

t Teknisk rapport

u Standard eller specifikation

v Rättsfallsdiskussion

w Domstolsutslag
Avser texter i utslag från domstolar och andra juridiska organ.

z Fördrag

y Årsbok

2 Offprints
Avser publikation ursprungligen utgiven som artikel/kapitel i monografi eller seriell resurs, och som även utgivits separat. Inkluderar pre- och postprints. Endast definierad för monografiska resurser.

5 Kalender

6 Tecknad serie / Serieroman

28 Offentlig resurs

Med denna term avses resurs som på något sätt härrör från ett officiellt organ. Koderna ger möjlighet att även ange typ och nivå för den jurisdiktion organet emanerar från eller avser.

# Resursen är inte utgiven av eller för ett officiellt organ.
a Resursen härrör från ett organ för en självständig del av en stat. Se kod "f".

c Resursen härrör från ett officiellt organ bildat av en grupp av lokala enheter.
Exempel: Kommunförbund f Resursen härrör från ett federalt eller nationellt organ.
Avser den översta regeringsnivån för ett självständigt land. i Resursen härrör från ett internationellt organ.
Exempel: Förenta Nationerna l Resursen härrör från ett organ för en lokal förvaltning.
Exempel: Kommun m Resursen härrör från ett officiellt organ för flera provinser.
Exempel: Länsförbund o Resursen härrör från ett officiellt organ vars nivå ej närmare anges.
s Resursen härrör från officiellt organ för delstat, provins eller län.

u Det är okänt om resursen härrör från officiellt organ eller ej.
Generellt bör i tveksamma fall publikationen anses härröra från officiellt organ, varför behovet av denna kod är begränsat.

z Resursen härrör från ett officiellt organ av annan typ än ovan angivna.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

29 Konferenspublikation

Avser att ange att resursen är knuten till en konferens som helhet.

0 Resursen härrör ej från konferens.
Hit förs även utgåva av ett enstaka bidrag till en konferens.

1 Resursen härrör från konferens.
Hit förs utgåvor, även som preprints, av minst två bidrag till en konferens. Observera att resurser med titel "Symposium" ej behöver gå tillbaka på ett verkligt möte. Utskottsförhör och liknande händelser betraktas ej som konferens.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

30 Festskrift

Anger om resursen är en festskrift eller ej

0 Resursen är inte festskrift

1 Resursen är en festskrift

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

31 Index

Även 006/14

Anger om resursen har ett sak- eller personindex till sin egen löpande framställning.

0 Index saknas i resursen

1 Index finns i resursen

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

32 Icke definierad position F Även 006/15 _

33 Litterär genre för i resursen ingående verk

Anger om skönlitterärt verk förekommer och kan med bokstavskoder även ange skönlitterär genre.

0 Skönlitterära verk förekommer ej

1 Ett eller flera skönlitterära verk finns; genre anges ej

c Tecknad serie OBSOLET
Se008/24-27 : "6"

d Ett eller flera dramatiska verk
Exempel: Teaterpjäs, filmsynopsis, scenario

e En eller flera essäer

f En eller flera romaner

h Ett eller flera kåserier
Med kåseri avses en bred flora av prosaverk med humoristisk eller satirisk grundton, att skilja från koderna "e" och "j".

i Ett eller flera brev

j En eller flera noveller

m Skönlitterära verk av mer än en genre förekommer

p En eller flera dikter s Ett eller flera tal u Litterär genre okänd | Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

34 Resursen innehåller eller utgörs av biografiskt material

Avser att redovisa om objektet innehåller biografisk information.

# Ingen biografisk eller självbiografisk information förekommer

a Resursen är en självbiografi

b Resursen är en biografi över en individ

c Resursen är en biografi över mer än en individ.
Exempel: Biografiskt lexikon

d Resursen innehåller biografisk information.
Exempel: Brevutgåva med en inledande biografi (008/33 :"i" ; 008/34 : "d")

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

  • No labels