007 - (R) Fjärranalysbilder

Detaljerad teknisk beskrivning av karta eller annan bild som framställts med hjälp av fjärranalysutrustning såsom kamera, dator, laser, radiofrekvensmottagere, radarsystem, seismograf etc. Kan även kodas som karta med särskild bärarbeteckning fjärranalysbild (007/00-00-01).

00 Bärartyp

r Fjärranalysbild

01 Särskild bärarbeteckning

u Ospecificerad bärare

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

02 Odefinierad
Innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

03 Sensorns placering
Avser sensorns placering i förhållande till avbildad yta.

a Ytan av himlakroppen ifråga

b Ovan ytan, inom himlakroppens atmosfär

c I rymden
Utanför atmosfären, från satellit eller dylikt i omlopp.

n Ej tillämplig

u Okänd placering

z Annan placering

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Sensorns riktning
Avser vinkeln mellan sensorns arbetsriktning och avbildad yta.

a Sned vinkel
Vinkel mellan 0 och 45 grader.

b Brant vinkel
Vinkel från 45 grader och uppåt, dock ej vertikal.

c Vertikal
Vinkeln 90 grader.

n Ej tillämplig
Vinkeln irrelevant för bilden.

u Okänd vinkel

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Molntäcke
Avser molntäcket vid tidpunkten för undersökningen.

0 0 – 9 %

1 10 – 19 %

2 20 – 29 %

3 30 – 39 %

4 40 – 49 %

5 50 – 59 %

6 60 – 69 %

7 70 – 79 %

8 80 – 89 %

9 90 – 100 %

n Ej tillämplig
Molntäcket är irrelevant.

u Molntäcket okänt

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

06 Plattform (typ av konstruktion)
Avser den plattform apparaten varit placerad på då bilden togs. Här kan plattform betyda också andra än platta ytor.

a Ballong
Även annat lättare än atmosfären.

b Flygplan på låg höjd (under 9.000 meter)

c Flygplan på medelhöjd (9.000 - 15.000 meter)

d Flygplan på hög höjd (över 15.000 meter)

e Bemannad rymdfarkost

f Obemannad rymdfarkost

g På fast mark på himlakroppens yta

h Flytande på havsyta

i Nersänkt i hav

n Ej tillämplig
Positionen irrelevant för resursen.

u Okänd plattform

z Annan plattform

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

07 Plattform (användningsområde)

a Meteorologisk kartläggning

b Företeelser på himlakroppens yta

c Undersökning av världsrymden

m Kombinerade användningar

n Ej tillämplig

u Okänd användning

z Annan användning

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

08 Typ av sensor
Fjärranalysutrustningens lagringsmetod, om sensorn själv påverkar avsändningen.

a Aktiv
Mäter återkastade ekon av signaler som den själv sänder ut.

b Passiv
Mäter inkommande signaler utan att själv påverka objektet.

u Okänd typ

z Annan typ än ovan angivna

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

09-10 Typ av information
Avser vilket spektrum sensorn arbetat i.

aa Synligt ljus

da Near infrared

db Middle infrared

dc Far infrared

dd Thermal infrared

de Shortwave infrared (SWIR)

df Reflective infrared

dv Combinations

dz Other infrared data

ga Sidelooking airborne radar (SLAR)

gb Synthetic aperture radar (SAR)-Single frequency

gc SAR-multi-frequency (multichannel)

gd SAR-like polarization

ge SAR-cross polarization

gf Infometric SAR

gg Polarmetric SAR

gu Passive microwave mapping

gz Other microwave data

ja Far ultaviolet

jb Middle ultraviolet

jc Near ultraviolet

jv Ultraviolet combinations

jz Other ultraviolet data

ma Multi-spectral, multidata

mb Multi-temporal

mm Combination of various data types

nn Not applicable

pa Sonar---water depth

pb Sonar--bottom topography images, sidescan

pc Sonar--bottom topography, near surface

pd Sonar--bottom topography, near bottom

pe Seismic surveys

pz Other acoustical data

ra Gravity anomaies (general)

rb Free-air

rc Bouger

rd Isostatic

sa Magnetic field

ta Radiometric surveys

uu Unknown

zz Other

|| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

  • No labels