007 - Koder för fysiska egenskaper -- Allmänt (R)

Fält 007 är ett repeterbart kodfält som gör det möjligt att specificera den katalogiserade resursens eller manifestaionens bäraregenskaper - eller dess fysiska form - på en mer eller mindre detaljerad nivå. För resurser som har flera fysiska bärare kan varje bärare, om så önskas, kodas i varsitt 007-fält, till exempel för ljudupptagningar, CD-skivor eller lösa kartor som medföljer ett monografiskt textdokument. Fältet saknar indikatorer och delfält.

Fältets första position (00/00) innehåller kod för bärartyp (fysisk form). Efterföljande positioner har olika innebörd beroende på värdet i pos. 00. Likaså är fältets längd bestämd för varje bäratyp. Positioner som ej beaktats vid kodningsarbetet fylls med fyllnadstecknet (|), medan blanktecknet (#) i de flesta definierade positioner är betydelsebärande. Om det för en viss kodning avsedda utrymmet ej helt utnyttjas för betydelsebärande koder ska dessutom resterande positioner fyllas med fyllnadstecken. 

  • No labels