Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

008 - (CR) Fortlöpande resurser

Avser fält 008, position 18-34, för fortlöpande textresurser, alltså i poster där båda av följande villkor är uppfyllda:

000/06 (medietyp) innehåller någon av koderna: a, t.
000/07 (bibliografisk nivå) innehåller någon av koderna: b, i, s.

Beskrivningen gäller även fält 006 där pos. 00 innehåller kod s. Sådant fält förekommer när 000/06 innehåller annan kod än a, t och samtidigt 000/07 innehåller någon av b, i, s (fortlöpande (seriell och integrerande) resurs). Där motsvaras pos. 008/18 av pos. 006/01 osv. till och med pos. 008/34 = 006/17.    

18 Frekvens för utgivning eller uppdatering (=006/019
Enställig kod som indikerar resursens uppdateringsfrekvens. Används i kombination med 008/19 (Regelbundenhet i uppdateringen). Tillämpad kodning bör i förekommande fall även vara liktydigt med fält fält 310 ‡a. Då frekvensen uttrycks i nummer per år, sätt 008/19 till x och ange närmast tillämpliga kod i 008/18. Se även respektive kod nedan.

# Frekvens kan ej fastställas
008/19 sätts till x (helt oregelbunden).

a En gång per år

b Varannan månad
Då frekvens/uppdatering uttrycks som sex, sju eller åtta gånger per år, sätt 008/18-19 : bx.

c Två gånger per vecka

d Varje dag
Fem, sex eller sju gånger per vecka beroende på hur lördag och söndag behandlas.

e Varannan vecka
Var fjortonde dag. Se kod s med nästan samma innebörd.

f Varje halvår
Då frekvens/uppdatering uttycks som två gånger per år, sätt 008/18-19 : fx.

g Vartannat år
En gång på två år.

h Vart tredje år
En gång på tre år.

i Tre gånger i veckan

j Tre gånger i månaden

k Kontinuerligt
Hit till exempel webbplatser och onlinedatabaser som löpande (flera gånger per dag) uppdaters med nya eller förändrade inslag. 008/19 sätts i detta fall till r (regelbunden). För integrerande resurser med annan känd uppdateringsfrekvens (varje dag, varje månad etc.) anges tillämplig kod. Om den integrerande resursens uppdateringsfrekvens är okänd, sätt 008/18-19 till uu, eller inget försök att koda (||) i båda positionerna.

m Varje månad
Då frekvens/uppdatering uttrycks som nio, tio, elva eller tolv gånger per år, sätt 008/19 : mx.

q Varje kvartal / Var tredje månad
Då frekvens/uppdatering uttrycks som fyra eller fem gånger per år, sätt 008/18-19 : qx.

s Två gånger i månaden
Kod e har nästan samma innebörd. Publikationens egen beteckning avgör.

t Tre gånger per år

u Frekvens okänd
Regelbundenhet (008/19) måste också anges som u. Används särskilt för resurser som avbrutits efter första utgåva och för utgåvor av faksimil av hel svit av delar.

w En gång per vecka

z Annan frekvens
Används då annan kod ej är tillämplig.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

19 Regelbundenhet i uppdatering  (=006/02)
Enställig kod som indikerar avsedd regelbundenhet i resursens uppdatering. Liktydighet med fält 310 ‡a bör eftersträvas. Se även 008/18 (Frekvens för utgivning eller uppdatering).

n Normaliserat eller förutsägbart oregelbunden
T.ex. månatligen med undantag av juli och augusti (008/18-19, koderna mn).

r Regelbunden
Eventuell avvikelser från den avsedda utgivningsplanen kan beskrivas i fält 515.

u Okänd
Fält 310 saknas, och 008/18 har också u.

x Helt oregelbunden
Används tillsammans med 008/18 : #, vid avsiktligt oregelbunden frekvens/uppdatering, respektive tillsammans med tillämplig frekvenskod (008/18 : b, f, m, q) då frekvens/uppdatering uttrycks med nummer per år.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

20 Icke definierad position  (=006/03)
Innehåller blanktecken (#) eller fyllnadstecken (|).

21 Typ av fortlöpande resurs (=006/04)

# Ingen av följande typer
Hit förs bl. a. årsböcker och årsrapporter.

d - Databas som uppdateras

g - Allmän tidskrift

h - Blogg

j - Vetenskaplig tidskrift

l - Lösbladsutgåva som uppdateras

m - Monografiserie

n - Dagstidning

p -Tidskrift

r - Publikationsarkiv

s  - Informationsblad

t - Register

w - Webbplats som uppdateras


| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

22 Form för den ursprungliga utgåvan (=006/05)
Avser ursprunglig utgåva när katalogposten avser en nyutgivning eller omformatering.

# Ingen av följande

a Mikrofilm

b Ett eller flera mikrofiches

c Ett eller flera mikrokort

d Storstilpublikation

e Dagstidningsformat

f Taktil utgåva

o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunkiationsnätverk, normalt Internet.

q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsanordning, t.ex. band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc.

s Utgåva i ospecificerad elektronisk form

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

23 Form för katalogiserat objekt (=006/06)

# Ingen av följande

a Mikrofilm
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

b Ett eller flera mikrofiches
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h)  skapas vid behov.  

c Ett eller flera mikrokort
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = h) skapas vid behov.

d Storstilpublikation

f Taktil utgåva
Fält 007 för mikromedium (pos. 00 = f)  skapas vid behov.

o Onlineutgåva
Resurs med fjärråtkomst via kommunikationsnätverk, normalt Internet.
Ska kombineras med fält 007 för onlinersurs (pos. 00-01 = cr).  

q Utgåva i direkt elektronisk form
Resurs med direktåtkomst via dator eller annan elektronisk uppspelningsandordning, t.ex. skiva, band, playaway-utrustning, flashminne, portabel hårddisk etc. Ska kombineras med fält 007 för tillämplig elektronisk bärare (pos. 00-01 = co, etc.).  

r Reproduktion i originalstorlek

s Utgåva i ospecificerad elektronisk form
Jfr kod o (onlineutgåva) respektive q (utgåva i direkt elektronisk form). Fält 007 för elektronisk form (pos. 00 = c) skapas vid behov.  

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

24 Innehållsgenre för resursen som helhet (=006/07)
En kod varav skall framgå vilken klass eller genre resursen som helhet tillhör.

# Genren kan ej definieras med en bokstav
I pos. 25-27 förekommer upp till tre koder för resursens innehåll.

a Sammanfattning(ar) av andra verk
Anges ej när resursen innehåller en abstract till sitt eget innehåll.

b Bibliografi
Anges endast när förekomst av bibliografi redovisas i posten, ev. i fält 504. Förekomst av käll- och litteraturförteckning kodas selektivt efter tillämpningsregler. Vid konflikt med kod "n" används ej kod "b" (se nedan).

c Katalog
Listor över samlingar, bestånd och kommersiella utbud. Kataloger som är bibliografier, diskografier och filmografier får kod "c" bredvid den speciella ("b", "k", "q").

d Ordbok, lexikon
Avser språklexika etc. på ett, eller mellan flera språk. Ordindex (konkordans) behandlas som index och får "i".

e Encyklopedi
Universell eller avseende ett visst ämnesområde. Biografiska uppslagsverk kodas hellre med kod "c" i 008/34.

f Handbok

g Juridiska artiklar
Juridiska vetenskapliga texter och kommentarer.

i Index till andra publikationer
Även ordindex, se kod "d".

k Diskografi
Anges endast när förekomst av diskografi redovisas i posten, ev. i fält 504. För diskografi i katalogform anges även kod "c", se ovan.

l Lagar och författningar
Lagtext, myndigheters författningar och andra normerande juridiska texter.

m Akademisk avhandling
Alla typer av monografier som färdigställts för att motsvara kraven för en akademisk examen eller kompetens. Posten skall även innehålla dissertationsanmärkning i fält 502.

n Litteraturöversikt
Bibliografin som naturligt måste ingå kodas ej särskilt, se kod "b" ovan.

o Recension
Objektet är eller innehåller uteslutande recension(er) av verk eller händelser. Bidragspost (000/07 = a eller b) avseende recension skall innehålla länkfält till såväl värdpublikationen (773) som det/de recenserade objektet/n (787). Se fält 773.

p Programmerad text

q Filmografi
Anges endast när förekomst av filmografi redovisas i posten, ev. i fält 504. För filmografi i katalogform anges även kod "c", se ovan.

r Kalender, medlemslista, adressbok
Avser förteckningar över fysiska eller juridiska personer. Biografiska uppslagsverk kodas med kod "c"  i 008/34.

s Statistik
Avser statistiska data, ej statistikens vetenskap och metod.

t Teknisk rapport

u Standard eller specifikation

v Rättsfallsdiskussion

w Domstolsutslag
Avser texter i utslag från domstolar och andra juridiska organ.

y Årsbok

z Fördrag

5 Kalender

6 Tecknad serie / Serieroman

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

25-27 Innehåll utöver den genre som angivits i pos. 24 (=006/08-10)
Högst tre koder i alfabetisk ordning för viktigare ytterligare innehåll i resursen, vänsterställda med utfyllande blanktecken. 

# Innehåll specificeras ej

a Sammanfattning(ar) av andra verk
Anges ej när resursen innehåller en abstract till sitt eget innehåll.

b Bibliografi
Anges endast när förekomst av bibliografi redovisas i posten, ev. i fält 504. Förekomst av käll- och litteraturförteckning kodas selektivt efter tillämpningsregler. Vid konflikt med kod "n" används ej kod "b" (se nedan).

c Katalog
Listor över samlingar, bestånd och kommersiella utbud. Kataloger som är bibliografier, diskografier och filmografier får kod "c" bredvid den speciella ("b", "k", "q").

d Ordbok, lexikon
Avser språklexika etc. på ett, eller mellan flera språk. Ordindex (konkordans) behandlas som index och får "i".

e Encyklopedi
Universell eller avseende ett visst ämnesområde. Biografiska uppslagsverk kodas hellre med kod "c" i 008/34.

f Handbok

g Juridiska artiklar
Juridiska vetenskapliga texter och kommentarer.

i Index till andra publikationer
Även ordindex, se kod "d".

k Diskografi
Anges endast när förekomst av diskografi redovisas i posten, ev. i fält 504. För diskografi i katalogform anges även kod "c", se ovan.

l Lagar och författningar
Lagtext, myndigheters författningar och andra normerande juridiska texter.

m Akademisk avhandling
Alla typer av monografier som färdigställts för att motsvara kraven för en akademisk examen eller kompetens. Posten skall även innehålla dissertationsanmärkning i fält 502.

n Litteraturöversikt
Bibliografin som naturligt måste ingå kodas ej särskilt, se kod "b" ovan.

o Recension
Objektet är eller innehåller uteslutande recension(er) av verk eller händelser. Bidragspost (000/07 = a eller b) avseende recension skall innehålla länkfält till såväl värdpublikationen (773) som det/de recenserade objektet/n (787). Se fält 773.

p Programmerad text

q Filmografi
Anges endast när förekomst av filmografi redovisas i posten, ev. i fält 504. För filmografi i katalogform anges även kod "c", se ovan.

r Kalender, medlemslista, adressbok
Avser förteckningar över fysiska eller juridiska personer. Biografiska uppslagsverk kodas med kod "c"  i 008/34.

s Statistik
Avser statistiska data, ej statistikens vetenskap och metod.

t Teknisk rapport

u Standard eller specifikation

v Rättsfallsdiskussion

w Domstolsutslag
Avser texter i utslag från domstolar och andra juridiska organ.

y Årsbok

z Fördrag

5 Kalender

6 Tecknad serie / Serieroman

||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

28 Offentlig resurs (=006/11)
Med denna term avses resurs som på något sätt härrör från ett officiellt organ. Koderna ger möjlighet att även ange typ och nivå för den jurisdiktion organet emanerar från eller avser.

# Resursen är inte utgiven av eller för ett officiellt organ

a Resursen härrör från ett organ för en självständig del av en stat. Se kod "f".

c Resursen härrör från ett officiellt organ bildat av en grupp av lokala enheter
Exempel: Kommunförbund.

f Resursen härrör från ett federalt eller nationellt organ
Avser den översta regeringsnivån för ett självständigt land.

i Resursen härrör från ett internationellt organ
Exempel: Förenta Nationerna.

l Resursen härrör från ett organ för en lokal förvaltning
Exempel: Kommun.

m Resursen härrör från ett officiellt organ för flera provinser
Exempel: Länsförbund.

o Resursen härrör från ett officiellt organ vars nivå ej närmare anges

s Resursen härrör från officiellt organ för delstat, provins eller län

u Det är okänt om resursen härrör från officiellt organ eller ej
Generellt bör i tveksamma fall publikationen anses härröra från officiellt organ, varför behovet av denna kod är begränsat.

z Resursen härrör från ett officiellt organ av annan typ än ovan angivna

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

29 Konferenspublikation (=006/12 0-1)
Anger om resursen innehåller protokoll, rapporter eller sammandrag från ett möte eller en konferens.

0 Ej konferenspublikation

1 Konferenspublikation

| Ej kodad

30-32 Icke definierade positioner (=006/13-15)
Varje position innehåller ett blanktecken (#) eller ett fyllnadstecken (|).

33 Alfabet/Skriftart i resursens titel  (=006/16)
Avser att ange vilket alfabet som på resursen används för huvudtiteln.

# Information lämnas ej.
Får användas likvärdig med fyllnadstecken när ISSN-relaterad information saknas i posten.

a Grundläggande latinskt alfabet (a-z).
Diakriter och specialtecken förekommer ej. Engelskan är nästan ensam om detta.

b Latinskt alfabet med diakriter och specialtecken.
Skall användas om språket ifråga tillämpar detta alfabet, oavsett om diakrit eller specialtecken förekommer i titeln eller inte.

c Kyrilliskt alfabet

d Japansk skrift

e Kinesisk skrift (Ideogram)

f Arabiskt alfabet

g Grekiskt alfabet

h Hebreiskt alfabet

i Thai-skrift

j Devanagari

k Koreansk skrift (Stavelseskrift)

l Tamilsk skrift

u Okänt alfabet

z Annat alfabet än ovan nämnda

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

34 Behandling vid titeländring för resursen (=006/17)
Avser att ange hur resursen skall behandlas vid titeländring. För avslutade poster anges sålunda hur inträffat byte hanterades.

0 Ändring av titel ger upphov till en ny post för den nya titeln

1 Ändringar av titel redovisas i en enda post
Fält 245 ändras alltid till senaste titel. (000/07 "i").

2 Katalogposten avser integrerande resurs
Vid titelbyte ändras fält 245 normalt till senaste titel. Uppgift om tidigare titel redovisas i fält 247. Ny post görs endast vid större ändringar, dvs då den nya titeln är att betrakta som ett nytt verk.

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats.

  • No labels