Child pages
  • Syksy 2011
58 more child pages
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 32 Next »

Syksy - Hösten - Fall 2011

Kurssin nimi opetuskielellä

Tyyppi:

Perus- ja aineopinnot

Syventävät opinnot

Muut opinnot

Kursens namn på undervisningsspråket

Typ:

Grund- och ämnesstudier

Fördjupade studier

Övriga studier

Course name in lectured language

Type:

Basic and intermediate studies

Advanced studies

Other studies

Perus- ja aineopinnot


Tilastotiede

Perusopinnot

Introduction to statistics
Minustako tilastotieteilijä
Tilastotieteen johdantokurssi
Tilastotieteilijän SAS-työkalut

Aineopinnot

Tilastollinen päättely
Tilastotieteen pro- ja tutkielmaseminaari
Todennäköisyyslaskenta

Syventävät opinnot


Matematiikan aineenopettaja

Tilastotiede

Valinnaiset kurssit

Genetic analysis and molecular evolution (B,T)
Introduction to probability with R
Molecular genetics reading group (B,T)
Moniulotteiset aikasarjat (A,B,T)
Otantamenetelmät (Y,P,T)
Regressioanalyysin jatkokurssi (A,Y,P,T)
Robustit regressiomenetelmät (A,Y,P,T)
Statistical genetics (B,T)
Statistical methods in medicine and epidemiology (B,T)
Survey-metodiikka (Y,P,T)
Topics in survey methodology (Y,P,T)

Kurssin soveltuvuus eri linjoilla:
A: Aikasarja-analyysi ja ekonometria
B: Biometria ja bioinformatiikka
P: Psykometriikka
Y: Yhteiskuntatilastotiede
T: Yleinen tilastotiede

Muut opinnot


  • No labels