Child pages
  • Alcohol study
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Next »

Alcohol study

The study has been carried out in Helsinki University, at the Department of Public Health and the Department of Psychology. The responsible researcher in Finland has been Dr. Jaakko Kaprio, but the study group also has researchers from Indiana University, USA.

The study in brief

The study consists of twin pairs who have participated in the Finntwin16 and in the follow-up in 2000-2002. Both twin pairs with very similar alcohol use and twin pairs with dissimilar alcohol use have been picked up to the study. Additionally, included are some randomly picked twin pairs acting as a control group for the study.

Abundant use of alcohol and it's effects in brains has been studied a lot, but studies of minor use of alcohol and it's effect to central nervous system are a lot more uncommon. One of the targets of this study is to understand how even a minor use of alcohol effects in brains. Results of the study can be utilized when new recommendations of alcohol use in relation to public health are given.

Why twins are been studied?

In neuropsychological and neurophysiological studies divergence between individuals is great. In twin study, these differences can be minimized by comparing each twin pair so that the effect from genotypes and childhood can be scientifically controlled. This is the reason why the study requires both twin pairs with similar and dissimilar alcohol use.

Neuropsykologisissa ja neurofysiologisissa tutkimuksissa yksilöiden väliset erot ovat suuria. Kaksostutkimuksella pyritään vähentämään näiden erojen vaikutusta siten, että vertailemme kaksosparin tuloksia toisiinsa, jolloin perimän ja lapsuuden ja nuoruuden erilaisten tekijöiden vaikutusta voidaan paremmin tieteellisesti hallita. Sen vuoksi tutkimukseen pyydetään kaksospareja, jotka eroavat toisistaan alkoholin käytön suhteen ja myös sellaisia, joiden alkoholin käyttö on hyvin samankaltaista. Tutkimukseen kutsuttavien henkilöiden alkoholin käyttö edustaa väestössä yleistä alkoholin käytön jakaumaa.

EEG-tutkimuksen tarkoitus

EEG:llä mitataan aivotoiminnan jännitevasteita, jotka liittyvät tarkkaavaisuuteen ja lyhytkestoisen muistin toimintaan. Tutkimusten mukaan jännitevasteet ovat herkkiä alkoholin suurkulutuksen vaikutuksille. Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, miten vähäinen alkoholin käyttö vaikuttaa jännitevasteisiin. Näin saadaan tarkkaa tietoa alkoholin vaikutuksista aivotoimintaan.

Luottamuksellisuus

Kaikki tutkimuksen osioiden tulokset ovat täysin luottamuksellisia eikä niitä luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle. Tietoja käytetään vain tässä tutkimuk-sessa mainittuihin tarkoituksiin. Henkilökohtaisten tutkimusten tuloksia ei an-neta perheenjäsenille eikä toiselle kaksosparille. Tutkimuksen voit halutessasi keskeyttää missä tahansa vaiheessa.

Tutkijat

Haastattelijoina tässä tutkimuksessa toimivat THM Mari Siltala ja esh, valt.yo Katarina Karhu. Neuropsykologisista testauksista vastaa psykologi Annamari Tuulio-Henriksson. Muina testaajina toimivat psyk.maist Eero Vuoksimaa ja psyk.yo Henri Lehtinen. EEG-mittauksista vastaa psykologian tohtori Jyrki Ahveninen ja hänen työryhmänsä.

  • No labels