Child pages
  • Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Otanta-aineistojen analyysi, kevät 2010

Luennoitsija

Risto Lehtonen

Laajuus

6/8 op.

Tyyppi

78136 Otanta-aineistojen analyysi (aineopintojen valinnainen erikoiskurssi)

78405 Otanta-aineistojen analyysi (syventävien opintojen 1. erikoiskurssi)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija otanta-aineistojen tilastolliseen analyysiin erityisesti tilanteissa, joissa aineisto on kerätty jollakin mutkikkaalla otanta-asetelmalla. Tällaisia ovat esimerkiksi moniasteiset otanta-asetelmat, joihin sisältyy ositus ja ryvästyminen. Mutkikkaita otanta-asetelmia käytetään laajasti eri tieteenalojen empiirisessä tutkimuksessa. Hyviä
esimerkkejä ovat PISA-tutkimussarja ja Terveys 2000 -tutkimus. Kurssilla käsitellään tilastollisia menetelmiä, joilla otanta-asetelman ominaispiirteitä (ositus, ryvästyminen, painokertoimet) voidaan ottaa huomioon tilastollisen analyysin yhteydessä. Pääpaino on ns. asetelmaperusteisissa (design-based) menetelmissä; lisäksi tarkastellaan malliperusteisia menetelmiä, ml. yleistetyt estimointiyhtälöt (GEE) ja sekamallit. Yhteensopivuus-, homogeenisuus- ja riippumattomuustestien lisäksi käsitellään lineaarisia ja logistisia malleja. Menetelmiä sovelletaan harjoituksisa ja harjoitustöissä todellisiin otanta-aineistoihin. Menetelmien soveltamiseen tarkoitettuja tilastollisia ohjelmistoja esitellään (SAS, SPSS, Stata, R). Kurssi on luonteeltaan soveltava. Kurssi voidaan sisällyttää valtiotieteellisen tiedekunnan menetelmäkoriin.

Luentoajat

Luennot tiistaisin 2.2.-2.3.2010 klo 14-18 C323 (Exactum), yhteensä 20 tuntia.
Lisäksi harjoituksia mikroluokassa C128 torstaisin 28.1.-4.3.2010 klo 12-15, yhteensä 15 tuntia.
HUOM: To 25.2. ei ole demoja, viimeiset ovat 4.3.

Suoritustapa

Aineopinnot: Loppukuulustelu (6 op) tai loppukuulustelu ja (vapaaehtoinen) harjoitustyö (8 op)

Syventävät opinnot: Loppukuulustelu ja (pakollinen) harjoitustyö (8 op)

Harjoituksissa käytetään tilastollisia ohjelmistoja (pääasiassa SAS, SPSS)

Loppukuulustelu

Tiistai 16.3.2010 klo 14-16 C323 (Exactum),

Oppikirja

Lehtonen R. and Pahkinen E. (2004). Practical Methods for Design and Analysis of Complex Surveys. Second Edition. Chichester: John Wiley & Sons. Luvut 5, 7, 8.

Web-materiaali

VLISS-virtual laboratory in survey sampling,

http://mathstat.helsinki.fi/VLISS/

Luentomateriaali

Kurssikuvaus

Sampling Manual

TEEMA 1: Johdanto
Diat 1
Yhteenvetotaulukko

TEEMA 2: Estimaattoreiden varianssin estimointi linearisointimenetelmällä
ja pseudotoistomenetelmillä (jackknife, bootstrap)
Diat 2a
Diat 2b
Diat 3

TEEMA 3: Frekvensiaineistojen asetelmaperusteinen analyysi: Perusteita

Diat 4a
Diat 4b
SAS SURVEYFREQ

TEEMA 4: Asetelmaperusteinen monimuuttuja-analyysi:
Logistinen ANOVA ja ANCOVA

Diat 5a
Diat 5b

TEEMA 5: Tilastollinen mallinnus II:
Mallit, analyysimenetelmiä ja ohjelmia, Pisa-esimerkki

Diat 6

Demot

1. Demot - päivitys

2. Demot - Linearisointimenetelmä - päivitys

3. Demot - 3a) Jackknife-menetelmä
3. Demot - 3b) Bootstrap-menetelmä - päivitys

4. Demot - Asetelmaperusteiset testit

5. Demot - 5a) Asetelmaperusteinen logit-ANOVA ja GWLS
5. Demot - 5b) Menetelmävertailuja

SAS-data OHC

Harjoitustyöt

Harjoitustyö - Aineopinnot
Harjoitustyö - Syventävät opinnot

Ilmoittaudu aineopintotasoiselle kurssille

Ilmoittaudu syventävälle kurssille

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

  • No labels