Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sammanfattning av innehållsbeskrivning i praktiken


Varje organisation bestämmer vilka klassifikationer, tesaurer etc. den använder och hur ingående innehållsbeskrivningen utförs. Arbetsgången är förenklat sammanfattad och med beaktande av Marc 21-formatets fält, samt Allmän finländsk ontologi (ALLFO), ALLFO-orter och Finländsk genre- och formlista (FGF), följande:  


Materialets genre/form (1. Lajityyppi/muoto)

Bestäm vilken genre/form materialet har: är det frågan om faktamaterial (t.ex. uppslagsverk, doktorsavhandling) eller fiktivt material (t.ex. spel, diktsamling, komposition)? I bägge fallen anges koder som motsvarar dessa på sina specifika platser i fälten 006 och 008. Därtill anges i fält 655 ett eller flera ämnesord för materialets genre/form som valts ur Finländsk genre- och formlista (FGF). Observera att fält 655 kan upprepas.

 

Materialets målgrupp (2. Kohderyhmä)

Undersök om materialet är avsett för en viss målgrupp. Vid behov anges detta i så fall åtminstone i fält 008/22 (eller 006/02), samt eventuellt också i fält 385 eller 521.

 

Namngiven person, institution eller händelse som materialet handlar om (3. Aiheena henkilö, 4. Aiheena yhteisö och 5. Aiheena tapahtuma)

Undersök om materialet behandlar en eller flera enskilda, namngivna personer, institutioner och/eller händelser. I så fall (t.ex. biografier, organisationshistoriker) anges uppslagsord för dessa i fälten 600, 610, 611 och/eller 647.

 

Verk som materialet handlar om (6. Aiheena teos)

Undersök om materialet behandlar ett eller flera enskilda verk. I så fall (t.ex. verkanalyser, bok- eller filmrecensioner) anges uppslagsord för dessa i fälten 600, 610, 611 och/eller 630.

 

Tid som materialet handlar om (7. Aiheena aika)

Undersök om materialet behandlar ett eller flera bestämbara år, årtionden, århundraden eller längre tidsperioder. I så fall anges detta i fält 648. Tidsangivelser som är mera exakta än år kan vid behov anges i fält 045.

 

Plats som materialet handlar om (8. Aiheena paikka)

Undersök om materialet behandlar en eller flera bestämbara platser. I så fall anges detta med ämnesord ur ALLFO-orter i fält 651.

 

Övriga ämnen/teman som materialet handlar om (9. Muut aiheet)

Undersök om materialet handlar om andra ämnen eller redan nämnda ämnen ur något visst perspektiv som är viktigt att beskriva. I så fall anges dessa med ämnesord ur en kontrollerad vokabulär (t.ex. ALLFO) i fält 650. Bedöm också om personer, institutioner, händelser, verk, tid och/eller platser som materialet behandlar, borde anges på en allmännare, icke-individuell nivå (t.ex. Jean Sibelius även med ämnesordet kompositörer). I så fall anges också dessa med kontrollerade ämnesord i fält 650.

 

Tid för skapandet av materialet (11. Luomisaika) och plats för skapandet av materialet (12. Luomispaikka), egenskaper som gäller upphovsmän (13. Tekijän ominaisuudet) samt forskningsmetoder som använts i materialet (10. Tutkimusmenetelmät) och eventuell övrig information som är viktig för innehållsbeskrivningen (litteraturpriser etc.) 

Undersök om materialet till sitt innehåll har ytterligare några egenskaper som behöver vara sökbara. I så fall anges de i lämpliga fält: materialets uppkomsttid i fält 046 och med årtiondens exakthet i fält 388 (observera: inte 648), materialets uppkomstplats i fält 370 (observera: inte 651), egenskaper som gäller upphovsmän i fält 386, forskningsmetoder som använts i fält 567, pris som verk tilldelats i fält 586 etc.


Påminnelse: Om din organisation använder något etablerat klassifikationssystem så anges en eller flera lämpliga klasser i 0XX-fält.


Flödesschema för innehållsbeskrivning i praktiken   • No labels