250 PAINOSMERKINTÖ (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakentät (valikoima):
‡a - Painosmerkintö (ET)
‡b - Muut painoskohtaiset tiedot, edellä vinoviiva tai yhtäläisyysmerkki (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Piste lisätään myös esim. sulkumerkin, yhdysmerkin ja ajatusviivan jälkeen. Kun kenttä loppuu lainausmerkkiin, piste lisätään lainausmerkin edelle.

Painostieto

Manifestaatio
RDA 2.5 Painostiedot
YDINELEMENTTI Painostieto ja tieto nimetystä uudistetusta painoksesta ovat ydinelementtejä. Muut painostietojen elementit ovat valinnaisia.

Painostietoihin kuuluvat tieto painoksesta, painokseen liittyvät vastuullisuustiedot ja mahdollisesti myös painokseen liittyvä rinnakkainen painos- ja vastuullisuustieto. Nuottiaineiston painosmerkinnöt merkitään siinä muodossa ja sillä kielellä kuin ne ovat aineistossa. Painostiedot merkitään sekä aineistossa olevalla kirjoitusjärjestelmällä että translitteroidussa muodossa. Jos painostietoja ei pystytä merkitsemään tiedonlähteen mukaisella kirjoitusjärjestelmällä, ne merkintään ainoastaan translitteroidussa muodossa.

Painosmerkintöjä ei tehdä äänitteiden tai videoiden kuvailussa.

Painostiedot merkitään kenttään 250.

Manifestaatio
RDA 2.5.2 Painostieto
YDINELEMENTTI

Painostieto identifioi aineiston painoksen. Painostiedoksi katsotaan myös nuottiaineistossa olevat äänialamerkinnöt.

250 ## ‡a 2. painos.

250 ## ‡a 1st standard ed.

250 ## ‡a Edition for low voice.

Urtext-merkintö merkitään tähän kenttään vain niissä harvoissa tapauksissa, kun se esiintyy aineistossa varsinaista painostietoa antavan merkinnön yhteydessä.
250 ## ‡a 1. vollständige Ausgabe im Urtext / ‡b herausgegeben von Susanne Staral.

Painostiedosta irrallaan esiintyvä pelkkä Urtext-merkintö merkitään 500-kenttään.

HUOM! Kaikki julkaisuissa esiintyvät merkinnöt, jotka sisältävät painostietoihin viittaavan sanan (kuten edition tai Ausgabe), eivät kuulu painostietoihin, koska ne eivät aina ilmaise varsinaista painostietoa. Painostietoihin eivät myöskään kuulu sellaiset äänialamerkinnöt, jotka ovat lauserakenteellisesti osa 245-kenttään merkittävää nimeketietoa.
245 10 ‡a Lieder : ‡b eine Auswahl für eine hohe Stimme mit  Klavierbegleitung.

Nuottijulkaisun julkaisumuotoa tai nuottikäsikirjoituksen esitysmuotoa koskeva painostieto (painosmerkintö) merkitään sellaisena ja sillä kielellä kuin se on aineistossa. Lisähuomautuksia voi tarvittaessa tehdä 500-kenttään.

250 ## ‡a Partituuri.
250 ## ‡a Playing score.
250 ## ‡a Score and set of parts.
250 ## ‡a Full score.
250 ## ‡a Klavierauszug zu 2 Händen mit Singstimme und Text.

Myös erikieliset aineiston faksimile-luonteen ilmaisevat tai äänialaan viittaavat merkinnöt tehdään tähän kenttään, jos ne esiintyvät aineistossa julkaisumuodon ilmoittavan merkinnän yhteydessä.
250 ## ‡a Partiture in facsimile.
250 ## ‡a Klavierauszug für hohe Stimme.


Rinnakkainen painostieto
RDA 2.5.3 Rinnakkainen painostieto

Erikieliset ja eri kirjoitusjärjestelmällä olevat painostiedot voidaan tallentaa b-osakenttään, edeltävänä välimerkkinä yhtäläisyysmerkki (=).

250 ## ‡a 3th revised edition = ‡b 3. verbesserte Auflage.

250 ## ‡a 3-е издание = ‡b 3-je izdanije.

250 ## ‡a Klaverutdrag med solostämma = ‡b Piano score with solo part.


Vastuullisuustieto
RDA 2.5.4 Painokseen liittyvä vastuullisuustieto

Painosta koskeva vastuullisuustieto merkitään b-osakenttään siinä muodossa kuin se on julkaisussa, edeltävänä välimerkkinä vinoviiva ( / ).

250 ## ‡a 1. vollständige Ausgabe im Urtext / ‡b herausgegeben von Susanne Staral.

250 ## ‡a Vocal score / ‡b arrangement by Otto Singer.
250 ## ‡a Piano/vocal score / ‡b by the composer.


Lisäpainokset
RDA 27.1 Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

Tiedossa olevasta muuttamattomasta lisäpainoksesta tehdään merkintä 500-kenttään otsikolla "Lisäpainokset:". Lyhenteet avataan.

500 ## ‡a Lisäpainokset: 2.-3. painos 1985. - 4. painos 1987. - 5. painos 1989.

264 #1 ‡a Paris : ‡b Leduc, ‡c [1943]
500 ## ‡a Lisäpainokset: 2006, 2008.


264 HUOMAUTUS TUOTANTO-, KUSTANNUS-, JAKELU-, VALMISTUS- JA TEKIJÄNOIKEUSTIEDOISTA (T)

Indikaattorit (valikoima):

Ensimmäinen - Merkintöjen järjestys
# - Soveltumaton/Tietoa ei ole annettu/Aikaisin tiedossa oleva julkaisija
Toinen - Entiteetin tehtävä (valikoima)
1 - Kustantaminen
3 - Valmistaminen (esim. nuottiaineistojen painopaikka, kirjapainon nimi ja valmistusaika)
4 - Tekijänoikeusvuosi

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Tuotanto, julkaisu-/kustannus-, jakelu- tai valmistuspaikka (T)
‡b - Tuottajan, julkaisijan/kustantajan, jakajan tai valmistajan nimi (T)
‡c - Tuotanto, julkaisu-, jakelu- tai valmistusaika/tekijänoikeusvuosi (T)

Loppupiste: Jos toisen indikaattorin arvo on ”1”, kentän loppuun lisätään piste, ellei kenttä muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin, yhdysmerkkiin tai ajatusviivaan. Muissa tapauksissa loppupistettä ei lisätä.

Kenttään merkitään kuvailtavan aineiston:
- julkaisutiedot (RDA 2.8)
- valmistustiedot (RDA 2.10) ja
- copyright-vuosi (RDA 2.11).

Jokainen elementti merkitään omaan kenttäänsä. Valmistustiedot merkitään ainoastaan nuottiaineistolle.

Julkaisutiedot

Manifestaatio
RDA 2.8 Julkaisutiedot

YDINELEMENTTI
Kustannuspaikka, kustantajan nimi ja julkaisuaika ovat ydinelementtejä julkaistun aineiston kuvailussa. Muut julkaisutietojen elementit ovat valinnaisia.

Julkaisutieto tarkoittaa tietoa, joka identifioi aineiston kustannuspaikan tai -paikat, kustantajan tai kustantajat sekä julkaisuajan tai -ajat.

RDA 2.8.2 Kustannuspaikka
YDINELEMENTTI
Moniosaisten monografioiden ja sarja-aineistojen viimeisin kustannuspaikka on lisäydinelementti.

Jos tiedonlähteessä on useampi kustannuspaikka, vain ensimmäinen on ydinelementti.

RDA 2.8.3 Rinnakkainen kustannuspaikka

RDA 2.8.4 Kustantajan nimi
YDINLEMENTTI
Jos tiedonlähteessä on useampi kustantajan nimi, vain ensimmäinen on ydinelementti.
Suomalaisten kirjastojen linjaus: Kaikkien tiedonlähteessä esiintyvien kustantajien nimet merkitään, poikkeuksena sarja-aineiston kuvailu.

RDA 2.8.5 Kustantajan rinnakkainen nimi

RDA 2.8.6 Julkaisuaika

YDINELEMENTTI
Jos julkaisuaika ilmaistaan tiedonlähteessä useamman kalenterin mukaan, huomioidaan vain kuvailevan yhteisön käyttämä kalenteri.

Tiedonlähteet:
Kustantajan nimi ja julkaisuaika otetaan seuraavista tiedonlähteistä (tässä tärkeysjärjestyksessä):
1) päänimekkeen tiedonlähteestä (mm. nimiösivu, nimiölehti)
2) jostakin muualta aineistosta
3) aineiston ulkopuolelta.

Tieto rinnakkaisesta kustantajan nimestä otetaan ensisijaisesti samasta tiedonlähteestä kuin kustantajan nimi. Tieto kustannuspaikasta otetaan ensisijaisesti samasta tiedonlähteestä kuin kustantajan nimi. Tieto rinnakkaisesta kustannuspaikasta otetaan ensisijaisesti samasta tiedonlähteestä kuin kustannuspaikka.

Kustannuspaikka on paikka, joka liittyy aineiston kustantamiseen tai julkaisemiseen. Kustantajan kotipaikka pyritään selvittämään. Jos kustannuspaikka ei esiinny aineistossa, se merkitään hakasulkeisiin seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: tiedossa oleva tai todennäköinen paikka, tiedossa oleva tai todennäköinen maa. Todennäköisen kustannuspaikan jälkeen merkitään kysymysmerkki. Ellei tätä tietoa saada mistään, merkitään teksti [Kustannuspaikka tuntematon].

Kun ilmoitetaan useamman kuin yhden kustantajan nimi, kukin kustannuspaikka ilmoitetaan välittömästi ennen siihen liittyvää kustantajan nimeä. Samaa kustannus-paikkaa ei kuitenkaan toisteta, ellei siitä ole aineistossa rinnakkaisia muotoja.

Rinnakkainen kustannuspaikka merkitään samaan osakenttään yhtä suuri kuin -merkillä erotettuna (tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki) siinä muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat julkaisussa.

Kustantajan nimi on aineiston kustantamisesta tai julkaisemisesta vastuussa olevan toimijan nimi. Kaikki aineistossa mainitut kustantajat merkitään. Kun kustantaja on tuntematon, merkitään teksti [kustantaja tuntematon]. Jos kustantajia on monta, b-osakenttää toistetaan ja osakentät erotaan toisistaan merkinnällä tyhjämerkki, kaksoispiste, tyhjämerkki.  Kustantajien nimet merkitään siinä muodossa ja järjestyksessä kuin tämä on julkaisussa. Kustantajan nimeen jätetään mm. henkilön etunimen lyhenne tai yhtiömuotoa osoittavat sanat tai ilmaisut.

Rinnakkainen kustantajan nimi merkitään samaan osakenttään yhtä suuri kuin -merkillä erotettuna (tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki) siinä muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat julkaisussa.

Julkaisuaika on aika, joka liittyy aineiston kustantamiseen tai julkaisemiseen. Julkaisuaika merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu julkaisuaika merkitään roomalaisin numeroin. Jos julkaisuaikaa ei saada selville itse aineistosta, tieto otetaan sen ulkopuolelta ja merkitään hakasulkeisiin. Jos aineistosta tai muusta lähteestä ei löydy erikseen tietoa julkaisuajasta, voidaan sellaiseksi tulkita sama vuosi kuin copyright-merkinnässä. Tällöin vuosi merkitään hakasulkeisiin ilman kysymysmerkkiä ja copyright-symboli jätetään merkitsemättä.

Arvioidun vuoden jälkeen merkitään kysymysmerkki: [2015?]. Jos ajankohta tiedetään olevan jompikumpi peräkkäisistä vuosista, merkitään molemmat vuodet tai-sanalla erotettuna: [2013 tai 2014]. Jos todennäköinen vuosi sijoittuu tietylle ajanjaksolle, merkitään varhaisimman ja myöhäisimmän arvioidun vuoden jälkeen kysymysmerkki: [vuosien 2010 ja 2015 välillä?]. Jos nämä ajankohdat ovat tiedossa, kysymysmerkkiä ei tarvita: [vuosien 2010 ja 2013 välillä]. Ajankohdan eteen merkitään sana aikaisintaan, jos varhaisin mahdollinen ajankohta on tiedossa, ja sana viimeistään, jos myöhäisin mahdollinen ajankohta on tiedossa: [viimeistään 2016]. Todennäköinen julkaisuaika merkitään myös 008-kenttään.


NUOTTIJULKAISUT

264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Fazer Musiikki, ‡c 1987.

264 #1 ‡a [Kokkola?] : ‡b Modus Musiikki, ‡c [2008?]

008/06 q
008/07-10 2000
008/11-14 2009
264 #1 ‡a [Kustannuspaikka tuntematon] : ‡b Boosey & Hawkes, ‡c [vuosien 2000 ja 2009 välillä]

008/06 q
008/07-10 1900
008/11-14 1949
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Westerlund : ‡b Fazer, ‡c [vuosien 1900 ja 1949 välillä?]

264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus : ‡b Teosto, ‡c 2006.

264 #1 ‡a [Helsinki] : ‡b [kustantaja tuntematon],  ‡c 1987.

264 #1 ‡a Helsinki = Helsingfors : ‡b Fazerin musiikkikauppa = Fazers musikhandel, ‡c [1939]
(rinnakkainen kustannuspaikka ja kustantajan nimi) 

ÄÄNITTEET

008/06 t
008/07-10 1998
008/11-14 1998
264 #1 ‡a Espoo : ‡b Fazer Records, ‡c [1998]
264 #4 ‡c
1998

264 #1 ‡a [Norja] : ‡b Warner Music Norway, ‡c 2008.

264 #1 ‡a [Kustannuspaikka tuntematon] : ‡b Warner Music, ‡c 2008.

264 #1 ‡a [Helsinki] : ‡b White Knuckles Trio ; ‡a [Janakkala] : ‡b Turenki Records, ‡c [2015]

Valmistustiedot

Manifestaatio
RDA 2.10 Valmistustiedot

Valmistustieto tarkoittaa tietoa, joka identifioi julkaistun aineiston valmistuspaikan tai -paikat, valmistajan tai valmistajat sekä valmistusajan tai -ajat. Valmistuspaikka ja valmistajan nimi merkitään siinä muodossa, jossa ne esiintyvät tiedonlähteessä.

RDA 2.10.2 Valmistuspaikka
RDA 2.10.3 Rinnakkainen valmistuspaikka
RDA 2.10.4 Valmistajan nimi
RDA 2.10.5 Valmistajan rinnakkainen nimi
RDA 2.10.6 Valmistusaika

Tiedonlähteet:

Valmistajan nimi ja valmistusaika otetaan seuraavista tiedonlähteistä (tässä tärkeysjärjestyksessä):

1) päänimekkeen tiedonlähteestä (mm. nimiösivu, nimiölehti)
2) jostakin muualta aineistosta
3) aineiston ulkopuolelta.

Tieto rinnakkaisesta valmistajan nimestä otetaan ensisijaisesti samasta tiedonlähteestä kuin valmistajan nimi. Tieto valmistuspaikasta otetaan ensisijaisesti samasta tiedonlähteestä kuin valmistajan nimi. Tieto rinnakkaisesta valmistuspaikasta otetaan ensisijaisesti samasta tiedonlähteestä kuin valmistuspaikka.

Valmistuspaikka on paikka, joka liittyy julkaistun aineiston painamiseen, monistamiseen tms. Jos valmistuspaikka on tiedossa, se merkitään. Jos tieto valmistuspaikasta otetaan aineiston ulkopuolelta, se merkitään hakasulkeisiin seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: tiedossa oleva tai todennäköinen paikka, tiedossa oleva tai todennäköinen maa. Todennäköisen valmistuspaikan jälkeen merkitään kysymysmerkki. Jos ainoastaan valmistajan nimi on tiedossa, valmistuspaikaksi merkitään [Valmistuspaikka tuntematon].

Rinnakkainen valmistuspaikka merkitään samaan osakenttään yhtä suuri kuin -merkillä erotettuna (tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki) siinä muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat julkaisussa.

Valmistajan nimi on julkaistun aineiston painamisesta, monistamisesta tms. vastuussa olevan henkilön, suvun tai yhteisön nimi. Valmistajan nimestä voidaan jättää pois mm. nimen alussa oleva artikkeli, henkilön etunimi tai etunimen lyhenne tai yhtiömuotoa osoittavat sanat tai ilmaisut.

Rinnakkainen valmistajan nimi merkitään samaan osakenttään yhtä suuri kuin -merkillä erotettuna (tyhjämerkki, yhtäläisyysmerkki, tyhjämerkki) siinä muodossa ja järjestyksessä kuin ne ovat julkaisussa.

Valmistusaika on julkaistun aineiston painamiseen, monistamiseen tms. liittyvä aika. Valmistusaika merkitään aina arabialaisin numeroin.

Jos valmistusaikaa ei saada selville itse aineistosta, tieto otetaan sen ulkopuolelta ja merkitään hakasulkeisiin. Todennäköinen vuosi merkitään kysymysmerkillä: [2015?]. Jos ajankohdan  tiedetään olevan jompikumpi peräkkäisistä vuosista, merkitään molemmat vuodet tai-sanalla erotettuna: [2013 tai 2014]. Jos todennäköinen valmistusaika sijoittuu tietylle ajanjaksolle, merkitään varhaisimman ja myöhäisimmän todennäköisen vuoden jälkeen kysymysmerkki: [2010 ja 2015 välillä?]. Jos nämä ajankohdat ovat tiedossa, kysymysmerkkiä ei tarvita: [2010 ja 2013 välillä]. Ajankohdan eteen merkitään sana aikaisintaan, jos varhaisin mahdollinen ajankohta on tiedossa, ja sana viimeistään, jos myöhäisin mahdollinen ajankohta on tiedossa: [viimeistään 2016].

NUOTTIJULKAISUT

264 #1 ‡a [Helsinki] : ‡b Warner/Chappell Music Finland : ‡b  Kirjapaja, ‡c 2000.
264 #3 ‡a Hämeenlinna: ‡b Karisto

264 #1 ‡a Wiesbaden : ‡b Breitkopf & Härtel, ‡c 1998.
264 #3 ‡b Druckhaus Köthen

264 #3 ‡a Kiinassa

Copyright-vuosi

Manifestaatio
RDA 2.11 Copyright-vuosi

Copyright-vuosi on aika, joka liittyy copyright-säädösten tai vastaavien säädösten alaiseen copyright-suojaukseen. Copyright-symboli on ©, äänitteissä käytetään phonogram-merkkiä ℗. Copyright-vuosi merkitään, kun se esiintyy aineistossa. Jos aineistossa on mainittu sekä copyright- että julkaisuvuosi ja ne ovat samat, vain julkaisuvuoden merkitseminen on pakollinen.

Copyright-vuosi merkitään omaan 264-kenttäänsä, jolloin toisen indikaattorin arvo on 4. Copyright-symbolin ja vuosiluvun väliin ei tule tyhjämerkkiä. Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Jos aineistossa on useita eri osa-alueita (esim. teksti, musiikki) koskevia copyright-vuosia, ne merkitään. Kuitenkin jos äänitteessä on sekä ℗- että ©-merkintä samalle vuodelle, vain ℗-vuosi merkitään.

Jos aineistossa on useita yhtä osa-aluetta (esim. musiikki) koskevia copyright-vuosia, merkitään vain viimeisin copyright-vuosi.

NUOTTIJULKAISUT

008/06 t
008/07-10 2006
008/11-14 2006
264 #1 ‡a Berlin : ‡b  Bote & Bock : ‡b Boosey & Hawkes, ‡c [2006]
264 #4 ‡c ©2006

008/06 t
008/07-10 1988
008/11-14 1988
264 #1 ‡a Wien : ‡b Universal Edition ; ‡a Budapest : ‡b Editio Musica, ‡c [1988]
264 #4 ‡c ©1988

008/06 t
008/07-10 1987
008/11-14 1932
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Fazer Musiikki, ‡c 1987.
264 #4 ‡c ©1932
542 1# ‡f ©1932 R. E. Westerlund

008/06 t
008/07-10 1995
008/11-14 1995
264 #1 ‡a Paris : ‡b Eschig, ‡c [1995]
264 #4 ‡c ©1995

ÄÄNITTEET

008/06 t
008/07-10 2015
008/11-14 2015
264 #1 ‡a [Helsinki] : ‡b Sony Music Entertainment Finland, ‡c [2015]
264 #4 ‡c
2015

008/06 t
008/07-10 2001
008/11-14 2001
264 #1 ‡a [Saksa] : ‡b EMI Electrola GmbH, ‡c [2001]
264 #4 ‡c
2001
(Aineistossa: EMI Electrola GmbH)

008/06 t
008/07-10 2015
008/11-14 2015
264 #1 ‡a Janakkala : ‡b Turenki Records, ‡c [2015]
264 #4 ‡c
2015
(Aineistossa: ℗&© 2015)

008/06 t
008/07-10 2010
008/11-14 2010
264 #1 ‡a Turku : ‡b Alba Records, ‡c [2010]

264 #4 ‡c
2010
542 1# ‡f ©2009

(Aineistossa: ©2009, ℗2010; myöhäisempi ajankohta 264-kenttään)

008/06 t
008/07-10 2015
008/11-14 2015
264 #1 a [München] : b NEOS Music GmbH,  c [2015]

264 #4 c ©2015
264 #4 c ℗2014
542 1# ‡f © 2015 NEOS Music GmbH ‡f  ℗ 2014 SWR, licensed by SWR Media Services GmbH

008/06 t
008/07-10 2012
008/11-14 2012
264 #1 ‡a [Rooma] : ‡b Kepach Music, ‡c [2012]
264 #4 ‡c ℗2012
542 1# ‡f All tracks © KEPACH Music S.r.l. except #1 Emi U Catalog Inc.; #6 Ira Gershwin Music; #7 Irving Music; #8 Universal Music Publishing Ltd. ℗ 2012 KEPACH Music S.r.l. under license by CAM CINE TV MUSIC, Inc.

008/06 t
008/07-10 2013
008/11-14 2013
264 #1
 a [Norja] : ‡b Lindberg Lyd AS, ‡c [2013]
264 #4 ‡c ©2013

542 1# ‡f 20©13 Lindberg Lyd AS

  • No labels