Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

1. Opintojakson nimi

Kandidaatintutkielma, teoreettisen fysiikan opintosuunta

Kandidatavhandling, teoretisk fysik studieinriktning

Bachelor's Thesis, Study Track in Theoretical Physics

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2040

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53740 Kandidaatintutkielma, 6 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena teoreettisen fysiikan aineopintokokonaisuuteen (FYS2300).

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 3. opiskeluvuosi. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Tutkielma kirjoitetaan oman aikataulun mukaan.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

6 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Tutkielman ohjaaja ja tarkastaja

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Ks osaamismatriisi arviointiperusteissa sivulla LuK-tutkielma


10. Opintojakso toteutus

Tutkielma on luonteeltaan kirjallisuuskatsaus, mutta siihen voi sisältyä lisäksi data-analyysia, mallinnusta tai kokeellista työtä. Tutkimuksellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Opiskelija tekee kirjallisen tutkielman itsenäisesti.

LuK-tutkielma


11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö


-kuvaus opintojakson sisällöstä


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Suorituksesta arvioidaan i) tutkielman sisältö, ii) rakenne ja ulkoasu sekä iii) työskentely tutkielman laatimisen aikana asteikolla 1-5, tarkastaja(t) yhdessä ohjaajan kanssa. Tarkemin arviointiperusteet sivulla LuK-tutkielma


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-arviointimenetelmät ovat kiinteässä yhteydessä osaamistavoitteisiin ja opintojakson
opetusmenetelmiin


17. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti  • No labels