Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Current »

1. Opintojakson nimi

Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset

Atmosfärens växthuseffekt, klimatförändringar och påverkningar

Atmospheric Greenhouse Effect, Climate Changes and Impacts

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS2074

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 53670 Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus


-mihin opintokokonaisuuteen opintojakso kuuluu
-onko opintojakso tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Opintojakson voi suorittaa missä tahansa vaiheessa LuK-tutkintoa. Toinen tai kolmas opintovuosi on kuitenkin ensimmäistä suositeltavampi.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella


Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi IV periodissa, seuraavan kerran keväällä 2020.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

5 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja


9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, mitä tarkoitetaan ilmakehän luonnollisella kasvihuoneilmiöllä ja kasvihuoneilmiön voimistumisella. Hänellä on tuoreeseen tieteelliseen tietoon perustuva käsitys siitä, miten ilmasto maapallolla on muuttunut erityisesti vuoden 1900 jälkeen, siitä miksi ja miten ihmisen toiminta vaikuttaa ilmastoon, siitä miten tulevia ilmastonmuutoksia pyritään ennustamaan sekä siitä, millaisia ilmastonmuutoksia tulevaisuudessa on ilmastomallitulosten perusteella odotettavissa. Hänellä on myös yleiskuva ilmastonmuutosten käytännön vaikutuksista sekä mahdollisuuksista ihmiskunnan aiheuttaminen ilmastonmuutosten hillitsemiseen. Opiskelija osaa perustella ilmastonmuutoksiin liittyviä käsityksiään oppimansa tieteellisen tiedon pohjalta ja pystyy seuraamaan kriittisesti tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa käytävää ilmastonmuutoskeskustelua.


10. Opintojakso toteutus

Kurssilla on luentoja ja laskuharjoituksia sekä verkkokeskusteluharjoitus. Kurssi suoritetaan joko kurssikokeella, laskuharjoituksilla ja verkkokeskusteluun osallistumalla, tai vaihtoehtoisesti tentillä.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Opiskelijoilla odotetaan olevan suunnilleen lukion pitkää oppimäärää vastaavat fysiikan ja matematiikan tiedot. Aiemmat meteorologian opinnot ovat hyödyksi mutteivat välttämättömiä.

12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Kurssin kannalta ovat hyödyllisiä Meteorologian kurssipaketin opintojaksot, erityisesti: FYS2031 Meteorologian ja säähavainnonteon perusteet, FYS2034 Klimatologian perusteet ja FYS2035 Fysikaalinen klimatologia.

13. Opintojakson sisältö

Peruskäsitteitä: ilmakehän luonnollinen kasvihuoneilmiö, säteilypakote ja ilmaston herkkyysparametri, tärkeimmät ilmastojärjestelmässä vaikuttavat palauteilmiöt.

Yleiskuva maapallon ilmaston vaihteluista erityisesti vuoden 1900 jälkeen.  

Tärkeimmät luonnolliset ja ihmistoimintaan liittyvät ilmastonmuutoksia aiheuttavat pakotetekijät.

Hiilen kiertokulku ja ihmistoiminnan vaikutukset siihen.

Päästöskenaariot.

Ilmastomallien rakenne, mallikokeiden toteutus ja niiden tulosten tulkinta.

Mallien ennustamat ilmastonmuutokset tällä ja seuraavilla vuosisadoilla: yleiskuva, fysikaalinen tulkinta ja ennusteiden epävarmuudet.

Havaittujen ilmastonmuutosten syyt mallitulosten valossa

Ilmastonmuutoksen vaikutus merenpinnan korkeuteen

Yleiskuva ilmastonmuutosten odotetuista vaikutuksista eri elämänaloilla.  

Yleiskuva mahdollisuuksista kasvihuonekaasujen päästöjen pienentämiseen.

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen oppimateriaali: luentomoniste (Kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutos ja vaikutukset) ja luentokalvot

Oheislukemistoa: Houghton, J., 2015: Global Warming. The Complete Briefing, 5th edition. Cambridge University Press, 380 s.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja Moodlessa toteutettava ilmastonmuutosaiheinen verkkokeskustelu. Kurssin kokonaistyömäärä on 135 tuntia.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kurssiarvostelupisteistä 75% tulee loppukokeesta, 15% laskuharjoituksista ja loput 10% verkkokeskustelusta sekä muista mahdollisista kurssitehtävistä. Arvosanaan 1/5 riittää 45% ja arvosanaan 5/5  85% kokonaispisteistä.

17. Opetuskieli

Kotimaiset kielet suomi/ruotsi

  • No labels