Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Opintojakson nimi

Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I

Fysikens grundstudiers laboratoriearbeten I

Laboratory Exercises in Basic Studies of Physics I 

2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS1016

Aikaisemmat leikkaavat opintojaksot 

  • FYS1005 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op
  • 530140 Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op
  • A530140 Avoin yo: Perusopintojen laboratoriotyöt, 5 op.

3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma.

Opintojakso kuuluu pakollisena fysiikan perusopintokokonaisuuteen (FYS1100 ja FYS1200).

Opintojakso on tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää opintojakson myös fysikaalisten tieteiden opintokokonaisuuteen (FYS1900).


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)

Kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6. Perusopinnot.

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Suositeltu suoritusajankohta fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa: 1. opiskeluvuoden syyslukukausi, periodit I ja II. Katso tarkemmat opintosuuntakohtaiset ohjeet opintojen ajoitusmalleista.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella. Fysiikan perusopintojen laboratoriotyöt I kestää koko syyslukukauden alkaen I periodissa ja loppuen II periodin päätteeksi.

Laboratoriotyöt-kurssi voidaan opetusresurssien salliessa järjestää myös tarpeen mukaan intensiiviopetuksena opetusperiodien ulkopuolisina intensiivijaksoina.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Kirsi Svedström


9. Opintojakson osaamistavoitteet


Perusopintojen laboratoriotyöt suorittanut hallitsee perustaidot fysikaalisten kokeiden suunnittelusta, toteuttamisesta, analysoimisesta ja tulkitsemisesta. Hän osaa kerätä kokeellista dataa ja analysoida sitä tietokoneavusteisesti. Hän osaa raportoida perusasiat työnsä tuloksista.


10. Opintojakso toteutus

Laboratoriotöitä tehdään viikottain opetuslaboratoriossa pienryhmissä. Intensiiviopetuksena annettavia laboratoriotöitä voidaan järjestää myös muualla kuin opetuslaboratorioissa, esimerkiksi yliopiston tutkimusasemilla. Osatöistä, joita on yhteensä 6 kappaleetta, kirjoitetaan vaihtelevan laajuisia selostuksia, jotka arvioidaan.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Lukion fysiikan ja pitkän matematiikan oppimäärä tai vastaavat tiedot.


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot

Laboratoriotöiden aiheet liittyvät samanaikaisesti pidettäviin luentokursseihin FYS1001 Vuorovaikutukset ja kappaleet ja FYS1002 Vuorovaikutukset ja aine, joilla opittuja seikkoja sovelletaan laboratoriossa. 


13. Opintojakson sisältö

Kurssilla tutkitaan fysikaalisia ilmiötä kokeellisin menetelmin. Osatyöt käsittelevät mekaniikan aiheita. 

14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Kurssin kotisivulla löytyvät laboratoriotyöohjeet.

15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät

Viikottaiset laboratoriotyötapaamiset pienryhmissä. Tulosten analysointi yksin tai ryhmässä sekä itsenäinen raportin kirjoitus.

16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko

Kunkin periodin töihin liittyy arvostelumatriisi, jonka perusteella periodin osatyöt arvostellaan. Arvosana määräytyy osatöiden painotettuna keskiarvona asteikolla 0-5.

Huom! Syksyllä suoritetaan yhden osatyön ohessa myös kurssiin FYS4002 Työelämätaidot I - Ongelmanratkaisu ryhmässä liittyvä harjoite. Tähän liittyen toinen harjoite on Perusopintojen laboratoriotyöt II kurssilla keväällä, joten Työelämätaidot I kurssista annetaan suoritusmerkintä (1 op) vain yhdessä Perusopintojen laboratoriotyöt I ja II kurssien kanssa. 


17. Opetuskieli


- suomi/ruotsi/englanti

  • No labels