Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. Opintojakson nimi

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi


2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4023


3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma. Se toteutetaan yhdessä Matemaattisten tieteiden kandiohjelman ja Urapalveluiden kanssa.

Opintojakson voi sisällyttää valinnaisena kurssina fysikaalisten tieteiden kandiohjelman työelämäportfolioon FYS4009 tai Mmtemaattisten tieteiden kandiohjelman Työelämäportfolioon MAT2009.

Opintojaksolle voivat osallistua myös muiden koulutusohjelmien opiskelijat.

4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe


Urasuunnittelu tai Fyysikkona työelämässä suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opiskeluvuonna II periodissa.

6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään vuosittain syyslukukaudella 2.periodissa.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Taina Ruuskanen, Mika Koskenoja ja Sanna Grannas

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija miettii uramahdollisuuksia ja omia kiinnostuksen aiheitaan, osaa tunnistaa yleisiä ja omia työelämätaitoja, tehdä CVn ja osallistua työhaastatteluun.


Urasuunnittelukurssin jälkeen opiskelija

• Tunnistaa urasuunnittelun näkökulmia osana työnhaun prosesseja

• Osaa pohtia ja sanoittaa omia motivaatioitaan, taitojaan ja vahvuuksiaan

• Ymmärtää cv:n ja hakemuskirjeen rakentamiseen liittyviä perusteita ja tämän päivän vaatimuksia

• Osaa tehdä CVn ja osallistua työhaastatteluun

• Tunnistaa oman alansa vahvuuksia työmarkkinoilla ja osaa kertoa niistä selvästi

• Tietää, millaisten asioiden parissa ja millaisissa työtehtävissä oman alan edustajat työskentelevät

• On tavannut oman alansa alumneja ja/tai organisaatioiden rekrytoinnista vastaavia


10. Opintojakso toteutus

Kurssi sisältää 7 lähiopetuskertaa, joista osa saatetaan korvata itsenäisellä opiskelulla. Lähiopetuskerroilla on läsnäolovelvoite, niissä työskennellään sekä itsenäisesti että ryhmissä, ja ohjeistetaan kotitehtävistä. Mahdollisista poissaolot (max 2 kertaa) korvaavista tehtävistä sovitaan opettajan kanssa erikseen. Opiskelijoiden odotetaan osallistuvan omin näkemyksin ja tuotoksin tapaamisissa käytyihin keskusteluihin ja vertaiskommentointiin. Opiskelija laatii itsenäisesti CV:nsä, sekä tekee informaatiohaastattelun ja laatii siitä raportin sekä lukee ja kommentoi muiden laatimia haastatteluraportteja.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö

Kurssin lähiopetus koostuu seuraavista teemoista:

  • Urasuunnittelu
  • Itsetuntemus
  • Työelämän ja ammattiyhdistysten esittäytyminen
  • Informaatiohaastattelu ja sen raportointi
  • CV-vertaispalaute ja työhaastatteluharjoitus

Lisäksi opiskelijat tutustuvat itsenäisen työskentelyn avulla työnhaun prosessiin ja työnhakuasiakirjoihin sekä laativat CV:n. Opiskelijat informaatiohaastattelevat oman alansa edustajaa ja laativat siitä kirjallisen raportin sekä lukee ja kommentoi muiden laatimia raportteja.


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Hyväksytty/hylätty17. Opetuskieli


suomi

  • No labels