Child pages
 • Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tilastotieteen johdantokurssi, kevät 2009

Luennoitsija

yliopistonlehtori Kimmo Vehkalahti

Kysymykset tenteistä, korvaavuuksista, aikatauluista ym. osoitteeseen tilasto-johdanto(at)helsinki.fi.

Laajuus

osa 1 (4 op)
osa 2 (6 op)

Tyyppi

Perusopintoja.

Kohderyhmä

Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta kaikki muutkin ovat tervetulleita.

Kurssi keskittyy tilastotieteen soveltamiseen erityisesti yhteiskuntatieteissä. Matematiikan osuus on melko vähäinen, etenkin osassa 1. Lukion lyhyen matematiikan tiedoillakin pärjää, mutta osassa 2 on varauduttava tekemään enemmän töitä (osien 1 ja 2 vaativuudet ovat suhteessa niiden op-määriin 4 ja 6).

Tilastotieteessä vähintään aineopintoja tavoitteleville suositellaan tämän kurssin sijasta kursseja Johdatus todennäköisyyslaskentaan ja Johdatus tilastolliseen päättelyyn. (Tosin ainakin tilastotieteen pääaineopiskelijat voivat sisällyttää opintoihinsa myös Tilastotieteen johdantokurssin, ks. tutkintovaatimukset.)

Tavoitteet

Tavoitteena on saada yleiskäsitys tilastotieteestä ja tilastollisten tutkimusmenetelmien käytännön soveltamisesta.

Tilastotiede on hyvä nähdä osana niin yhteiskuntatieteitä kuin monia muitakin tieteenaloja, joissa kerätään, mitataan ja analysoidaan tietoja. Tilastollisilla menetelmillä päästään käsiksi eri alojen kiinnostaviin tutkimuskysymyksiin.

Vaikka tilastotieteen teoriapohja nojaakin matematiikkaan, tämän kurssin näkökulmasta tilastotiede ei ole matematiikkaa. Tärkeintä on oppia tilastollista ajattelua ja päättelyä. Laskeminen ei ole enää lainkaan niin oleellista (siitä huolehtivat tietokoneohjelmat). Tutkijan tehtävä on pikemminkin pohtia ja päättää:

 • mitä tietoja kerätään, keneltä tai mistä ja millä tavalla,
 • miten ilmiöitä ja asioita kannattaa mitata,
 • millaisia menetelmiä sovelletaan missäkin tilanteessa,
 • miten tuloksia tulkitaan sekä
 • mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä (ja mitä ei).

Tällaiset taidot ovat välttämättömiä jo oman alan tutkimuskirjallisuuden ymmärtämisessä.

Luentoajat

III ja IV periodi ma 14-16, to 12-14.

 • ma 14-16: Metsätalo, sali 1
 • to 12-14: Porthania III (paitsi 2.4. Porthania I)
 • Metsätalo = Unioninkatu 40
 • Porthania = Yliopistonkatu 3

Pääsiäisloma 9.-15.4.2009 (ei luentoja).

Harjoitukset (työpajat)

Työpajat järjestetään osoitteessa Mariankatu 11, ls 3 alkaen pe 16.1.2009. Osan 2 ensimmäiset työpajat pe 13.3.2009. Pääsiäisloma 9.-15.4.2009 (ei harjoituksia).

Ryhmä

Päivä

Aika

1.

pe

  8 - 10

2.

pe

10 - 12

3.

ti

  8 - 10

4.

ti

10 - 12

5.

ti

12 - 14

6.

ti

14 - 16

7.

ti

16 - 18

8.

ti

18 - 20

Työpajoihin ei ilmoittauduta, vaan saa käydä siinä ryhmässä, joka itselle parhaiten sopii. Työpajoissa tehdään harjoitustehtäviä pienryhmissä. Tehtäviin on syytä perehtyä myös itsenäisesti jo ennen työpajan kokoontumista.

Ilmoittaudu osaan 1

(info) Osan 1 suoritukset on viety Oodiin ja yhteenveto lähetetty osallistujille.

Ilmoittaudu osaan 2

(info) Osan 2 suoritukset on viety Oodiin ja yhteenveto lähetetty osallistujille.

Luentomateriaali ja harjoitustehtävät

Harjoitustehtävät tulevat tänne alkuviikosta. Tehtäviä työstetään työpajoissa (pe tai ti), minkä jälkeen niistä keskustellaan yhdessä luennolla (to). Ratkaisuja julkaistaan osan 2 tehtävistä.

Osa 1 (4 op), periodi III

 • Mittaus ja tiedonkeruu
  • Teema 1: Mittaus yhteiskuntatieteissä
  • Teema 2: Tiedonkeruun tapoja ja menetelmiä
 • Aineistoon tutustuminen
  • Teema 3: Tilastollisia kuvia ja tunnuslukuja
  • Teema 4: Hajontakuvat ja korrelaatio
  • Teema 5: Ristiintaulukointi

Osa 2 (6 op), periodi IV

 • Todennäköisyyslaskenta
  • Teema 6: Todennäköisyys ja satunnaisuus
  • Teema 7: Todennäköisyyksien laskentaa
 • Tilastollinen päättely
  • Teema 8: Parametrien estimointi ja luottamusvälit
  • Teema 9: Tilastollinen merkitsevyystestaus
  • Teema 10: Regressio- ja varianssianalyysi

Aineistot

Kurssilla hyödynnetään useita eri aineistoja:

Suoritus

Suositeltavin suoritustapa on luennot + harjoitukset + kurssikokeet.

 • Osa 1 (4 op): Kurssikoe 1 to 26.2. klo 12-16, Porthania I ja III
 • Osa 2 (6 op): Kurssikoe 2 to 30.4. klo 12-16, Porthania I ja III

Molemmista osista saa erillisen arvosanan. Kokeiden maksimipistemäärä on 30 ja läpäisyraja 12 pistettä. Pisteet vastaavat arvosanoja seuraavasti:

pisteet

arvosana

28-30

erinomainen (5)

24-27

kiitettävä (4)

20-23

hyvä (3)

16-19

tyydyttävä (2)

12-15

välttävä (1)

  0-11

hylätty (0)

Laitoksen yleistentissä voi suorittaa kumman tahansa tai molemmat osat erilliskokeina, mutta oppimista ajatellen suositeltavin suoritustapa on luennot + harjoitukset + kurssikokeet.

Kirjallisuutta

Alla luetellut teokset ovat suositeltavaa luettavaa, jos luentomateriaali ei tunnu riittävän. Suurin osa näistä kirjoista menee johdantokurssia pidemmälle, ja sopii siten myös monien muiden kurssien oheismateriaaliksi.

 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka (1994). Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. WSOY.
 • Fowler, Jr., Floyd J. (1995). Improving Survey Questions: Design and Evaluation. Sage.
 • Forshaw, Mark (2007). Easy Statistics in Psychology: a BPS Guide. BPS Blackwell.
 • Grönroos, Matti (2004). Johdatus tilastotieteeseen: kuvailu, mallit ja päättely. Finn Lectura.
 • Heikkilä, Tarja (2004). Tilastollinen tutkimus, 5. painos. Edita.
 • Holopainen, Martti & Pulkkinen, Pekka (2002). Tilastolliset menetelmät. WSOY.
 • Howell, David C. (2002). Statistical Methods for Psychology, 5th ed., Duxbury.
 • Kuusela, Vesa (2000). Tilastografiikan perusteet. Edita.
 • Mellin, Ilkka (1996). Johdatus tilastotieteeseen, 1. kirja. Opetusmoniste, tilastotieteen laitos, Helsingin yliopisto.
 • Nummenmaa, Lauri (2004). Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi.
 • Robbins, Naomi B. (2005). Creating More Effective Graphs. Wiley.
 • Vehkalahti, Kimmo (2008). Kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät. Tammi.
 • Wild, Christopher J. & Seber, George A. F. (2000). Chance Encounters: a First Course in Data Analysis and Inference. Wiley.

Tutkimus: sosiaalisten tilanteiden ja käyttäytymisen kuvaaminen

Osallistu tutkimukseen! Lisää aiheesta osan 2 luennoilla.

 • No labels