Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Väestötiede

2. SOSM-507
3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus

Valinnainen

4. Opintokokonaisuuden taso

Maisteritaso = ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7

5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe

6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15 tai 25 op

8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Elina Einiö

9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet

Väestötieteen tutkinto on tavoitteeltaan osaamisperustainen. Tutkinnon suorittanut maisteri tuntee hedelmällisyyden, kuolleisuuden ja muuttoliikkeen kehityksen Suomessa osana maailmanlaajuista kehitystä, sekä hahmottaa näiden muutosten sosiaalisia syitä ja seuraamuksia. Hän tuntee keskeisimmät väestötieteelliset teoriat, väestönmuutoskomponentteihin vaikuttavat tekijät sekä keskeisimmät tutkimusmenetelmät. Hän osaa soveltaa tilastollisia menetelmiä sosiaalisten ja väestöllisten ilmiöiden tutkimiseen. Opintojen aikana opiskelija oppii myös lukemaan itsenäisesti väestötieteellistä kirjallisuutta, kirjoittamaan tieteellistä tekstiä ja arvioimaan kriittisesti väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

11. Opintokokonaisuuden sisältö

Pakolliset opinnot:

SOSK-207 Väestötieteen johdanto (5 op, ks. sosiaalitieteiden kandiohjelma)

SOSM-VT301 Väestö ja elinolot: näkökulmia yhteiskuntaan kvantitatiivisin menetelmin (5 op)


Sekä yksi seuraavista pakollisena:

            SOSM-VT322 Perhedemografia (5 op)

            SOSM-YP330 Ageing societies (5 op)


Valinnaiset opinnot, joiden edellytyksenä on pakollisten opintojen suorittaminen:

SOSM-VT302 Demometria (5 op)

SOTE-334 Terveyden sosiaaliset määrittäjät (5 op, ks. SOTE-maisteriohjelma)


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Opintokokonaisuuteen kuuluvien opintojaksojen painotettu keskiarvo.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

14. Opetuskieli

Suomi, ruotsi, englanti

  • No labels