Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Go to start of metadata

1. Opintokokonaisuuden nimi


Fysiikan opintokokonaisuus

Studiehelheten i fysik

Study Module in Physics


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)

FYS1400


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa tästä opintokokonaisuudesta
-onko opintokokonaisuus tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintokokonaisuuden taso

EQF 6


(alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)
-kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
-maisteritaso sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmat=
ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7
-tohtoritaso= tohtorin tutkinto/EQF-taso 8

-onko opintokokonaisuus perus-, aine- tai syventäviä opintoja (vrt. Tutkintoasetus)


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä


15 tai 25 op


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Taina Ruuskanen (06/2021)


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet


Opiskelijalla ymmärtää fysikaalisen, tutkivan tavan tulkita ja ymmärtää erilaisia ilmiöitä. Hän tietää, mitkä ovat fysiikan keskeiset osa-alueet, fysikaalisen ongelmanratkaisun periaatteet sekä fysiikan peruskäsitteet seuraavilta aloilta: mekaniikka (suhteellisuusperiaate, impulssiperiaate, energiaperiaate), sähkömagnetismi (kentät, sähkömagnetismin ja -dynamiikan peruslait), termofysiikka (kineettinen kaasuteoria, termofysiikan pääsäännöt, entropia). Hän ymmärtää energian kvantittumisen kvalitatiivisesti. Hänellä on myös käsitys siitä, miten nykyfysiikan tieto on historiallisesti rakentunut. Opiskelija osaa vektorialgebran perusteet, piste- ja ristitulon. Opiskelija osaa derivoida ja integroida reaalifunktioita. Opiskelijaa osa käyttää tärkeimpiä havaintojen ja laboratoriomittausten käsittelyssä tarvittavia tilastollisia menetelmiä. Hänellä on myös perusvalmius tilastollisen valmisohjelmistojen käyttöön ja hän osaa esittää tilastollisen analyysin tuloksia myös kuvien avulla.

Laajemmassa 25 op:n vaihtoehdossa opiskelija syventää fysiikan, matemaattisten menetelmien tai tieteellisen laskennan osaamistaan.

10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään


Lukion lyhyt matematiikka erinomaisin tiedoin (suositeltu: lukion pitkä matematiikka hyvin tiedoin)


11. Opintokokonaisuuden sisältö

FYS1010 Matemaattiset apuneuvot I

FYS1014 Havaintojen tilastollinen käsittely

FYS1015 Fysiikkaa luonnontieteilijöille

lisäksi 25 op:n vaihtoehdossa 10 op vaihtoehdoista

FYS1001-FYS1004 (Fysiikan perusopintojen luentokurssit), FYS1011-FYS1013 (Matemaattiset apuneuvot II-III, Tieteellinen laskenta I). 

ONHAN NIIN, ETTÄ PERUSOP. LABRAT EI SOVELLU?

13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen

Arvosana muodostuu opintokokonaisuuteen sisällytettyjen kurssien arvosanojen (painotetusta) keskiarvosta.


14. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels